A N U N Ţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia Ecomie, Construcții și Dezvoltarea teritoriului

Scopul general al funcţiei:  Promovarea strategiei în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor, reparaţiilor, amenajării şi întreţinerii drumurilor publice şi străzilor din raion.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Promovarea strategiei în domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor, reparaţiilor, amenajării şi întreţinerii drumurilor publice şi străzilor din raion.
 2. Asigurarea cooperării autorităţilor locale de ambele niveluri cu autoritățile centrale de resort în vederea întreţinerii şi dezvoltării fondului rutier.

3  Asigurarea atragerii investiţiilor în reparaţia drumurilor locale.

4.Acordarea ajutorului metodic şi consultativ, precum şi asistenţa tehnică în domeniu primarilor şi consiliilor locale.

 1. 5. Asigurarea dezvoltării şi modernizării sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în localităţile raionului.
 2. 6. Planificarea, asigurarea monitoringului, verificarea calităţii şi volumului lucrărilor pentru obiectele prevăzute a fi construite de către Consiliul raional sau cu concursul acestuia

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat obligatoriu şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

                                       

Studii: Superioare, de licenenţă sau echivalente,  preferabil în domeniul construcții.

 

Experienţă profesională: preferabil minimum 2 în domeniul.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul).

Abilităţi Lucrul cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare de probleme, lucru în echipă

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională  continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 3. originalul şi copia carnetului de muncă
 4. certificatul medical, după caz;
 5. cazierul judiciar.

 

Termenul-limită de depunere a  dosarului la concurs  pînă la data de – 28 mai 2024, ora 17.00.

 

Telefon: 0297 23043; 22 058.

e-mail: consiliul@basarabeasca.md

 

adresa poştală: str. Karl Marx, 55,  or. Basarabeasca, MD-6702

 

 

Bibliografia:

— Constituția Republicii Moldova

 

— Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

— Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

 

— Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

 

— Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 

—  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 

— Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

 

— Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice

 

— Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public

 

-Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

 

— Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

 

-Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023;

 

Hotărîrea Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, nr.285 din 23.05.1996;