Решения Районного Совета

ANUL 2024

Deciziile din 30 aprilie 2024

Decizia nr. 04/22 Cu privire lа арrоbаrеа Planului local de acțiuni pentru implementarea Programului Național de integritate gi anticoruptie pentru аnii 2024-2028_

Decizia nr. 04/21_Cu privire la modificarea bugetului raional ре anul 2024 și alocarea mijloacelor financiare

Decizia nr. 04/20 Cu privire lа acceptarea radierii din Registrul de Stat а Directiei Asistenței Sосiаle și Protecție а Familiei

Decizia nr. 04/18 Cu privire lа acceptarea radierii IP Gimnaziul Iordanovca din Registrul de Stat а1 persoanelor juridice

Decizia nr. 04/17  Cu privire lа organizarea odihnei сорiilоr in sezonul estival 2024

Decizia nr. 04/16_Cu privire lа арrоbаrеа Acordului de Соlаbоrаrе intre Consiliul raional Basarabeasca și Саmеrа de Соmеrț și Industrie а Republicii Moldova

Decizia nr. 04/15 Cu privire lа transmiterea în comodat a unor spații și а unor bunuri imobile, proprietate а raionului

Decizia nr. 04/14 Cu privire lа instituirea Comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate

Decizia nr. 04/13 Cu privire la dispoziția președintei raionului nr.22 din 19.03 .2024

Decizia nr. 04/12 Cu privire lа арrоbаrеа componenței nominale а Consiliilor administrative din instituțiile medico-sanitare publice din raion

Decizia nr. 04/11_Cu privire lа transmiterea а unor bunuri

Decizia nr. 04/10 Cu privire lа desemnarea persoanei responsabile а fondatorului

Decizia nr. 04/08 Cu privire la transmiterea în comodat а unоr bunuri imobile, proprietate publice а raionului 

Decizia nr. 04/07 Cu privire la trаnsmitеrеа bunurilor imobile, mijloacelor fixe și а materialelor circulante

Decizia nr. 04/05Cu privire lа instituirea Comisiei de еvаluаrе și validare а indicatorilor de реrfоrmаnța ai activitații instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Basarabeasca

Decizia nr. 04/04 Cu privire lа арrоbаrеа componenței nominale а Comisiei de concurs pentru осuраrеа funcțiilor publice de conducere

Decizia nr. 04/03 Cu privire la aprobarea Programului de activitate аl Consiliului raional Basarabeasca ре trimestrul II аl anului 2024

Decizia nr. 04/02 Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca ре аnul 202З

Decizia nr. 04/01 Cu privire lа atribuirea unоr mandate de consilier raional


Deciziile din 19 februarie 2024

Decizia 03/01 Cu privire la alegerea președintelui raionului Basarabeasca

Decizia 03/02 Cu privire la stabilirea numărului vicepreședinți ai raionului Basarabeasca

Decizia 03/03 Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Basarabeasca

Decizia 03/04 Cu privire la încetarea mandatului  președintelui și vicepreședinților raionului Basarabeasca

Decizie nr. 03/05 Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2023

Decizie nr. 03/06Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul2024

Decizie nr. 03/07 Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul2024

Decizie nr. 03/08 Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire și funclionare al Consiliului raional

Decizie nr. 03/09 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliuluiraional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2024

Decizie nr. 03/10 Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate in semestrul I al anului 2023

Decizie nr. 03/11 Cu privire la aprobarea graficului coniediilor de odihnă pentru anul2024

Decizie nr. 03/12_Cu privire la dispozițiile președintelui raionului emise in perioada dintre ședințele Consiliului raional

Decizie nr. 03/13 Cu privire la rezultatele inspectarii financiare complexe efectuate La Direcția Învățămînt general Basarabeasca

Decizie nr. 03/14 Cu privire 1a reducerea statelor de personal ale Serviciului de asistență psihopedagogica

Decizie nr. 03/15 Cu privire la stabilirea salariilor de funclie personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare publice

Decizie nr. 03/16 Cu privire la primirea in proprietatea raionului a costurilor investiționale ale proiectului,,Sporirea eficienței energeticea cladirii Liceului Teoretic ,,Matei Basarab» din or. Basarabeasca»

Decizie nr. 03/17 Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a durabilitații proiectului,,sporirea elicienței energetice a cladirii Liceului ‘l’eoretic ,,Matei Basarab» din or. Basarabeasca»

Decizie nr. 03/18 Cu privire la transmiterea costurilor investilionale ale proiectului la balanța lP Liceul Teoretic  ,,Matei Basarab» din or. Basarabeasca» 

Decizie nr. 03/19 Cu privire la arendarea unor incăperi in incinta cladirii administrative a Consiliului raional

Decizie nr. 03/20 Cu privire la transmiterea rnijloacelor fixe gi a materialelor circulante _pag. 1-14

nr. 03/20_pag. 15-28

Decizie nr. 03/21 Cu privire la sesizarea Inspectoratului de Polilie Basarabeasca

Decizie nr. 03/22 Cu privire la acordarea premiului anual

Decizie nr. 03/23 Cu privire la reamplasarea Secției administrativ-militara (l.d.p. Basarabeasca)

Decizie nr. 03/24 Cu privire la transmiterea unor bunur

 ANUL 2023

Deciziile din 08 august 2023

Decizia 04/01 Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul

Decizia nr. 04/02_ Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023 și alocarea mijloacelor financiare

Decizia nr. 04/03_Cu privire la desemnarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului electoral al circumscripție electorale Basarabeasca

Decizia 04/04 Cu privire la încorporarea, în octombrie 2023-ianuarie 2024, în rândurile_

Decizia 04/05 Cu privire la desfăşurarea, în anul 2024, în raionul Basarabeasca a controlului medical și la trecerea în evedența militară a tinerelor născuți în anul 2008

Decizia 04/06 Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01/02 din 27.01.2023


Deciziile din 23 mai 2023

Decizia nr. 03/01  Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 și alocarea mijloacelor financiare

Decizia nr. 03/02  Cu privire la unele modificări și ncompletări în decizia 02/02 din 23.03.2023

Decizia nr. 03/03  Cu privire la aprobarea programului de activitate al CR Basarabeasca  pe trimestrul III anul 2023

Decizia nr. 03/04  Cu privire la  mersul executării deciziilor CR Basarabeassca adoptate în semestrul II al anului 2022

Decizia nr. 03/05 Cu privire la măsurile de pregătite a instituțiilor educaționale către anul nou de studiin 2023-2024

Decizia nr. 03/06  Cu privire la aprobarea închierii Acordului de Cooperare între Județul Iașim din nRomânia și raionului Basarabeasca din RM

Decizia nr. 03/07 Cu privire la rezultatele inspectării financiare  complexe efectuate la Direcția Finanșe a CR Basarabeasca

Decizia nr. 03/08 Cu privire la transmiterea unei unității de transport

Decizia nr. 03/09 Cu privire la rezultatele inspectării financiare  complexe efectuate la  CR Basarabeasca

Decizia nr. 03/10  Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri materiale

 


Deciziile din 24 martie 2023

nr. 02/01 Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022_

nr. 02/02 Cu privire la modificarea bugetului raional Basarabeasca pentru anul 2023 şi alocarea mijloacelor financiare

nr. 02/03 Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional

nr. 02/04 Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2023

nr. 02/05 Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri materiale

nr. 02/06 Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri donate de UNICEF

nr. 02/07 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pe trimestrul II al anului 2023.

nr. 02/08 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice din raion

nr. 02/09 Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare publice din raion

nr. 02/10 Cu privire la organizarea şi efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor în raionul Basarabeasca în anul 2024

nr. 02/11 Cu privire la defrişarea unor arbori

nr. 02/12 cu privire la transmiterea unui set de costume sportive

nr. 02/13 Cu privire la repartizarea profitului net obţinut de către ÎM Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca


Deciziile din 27 ianuarie 2023

Decizia 01/01 cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023 

Decizia nr. 01/02 cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Decizia nr. 01/03 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului agricultură, relaţii funciare şi cadastru

Decizia nr. 01/04 cu privire la transmiterea unor buuri materiale

Decizia nr. 01/05 cu privire la arendarea unui spaţiu în incinta clădirii administrative a Consiliului raional

Decizia nr. 01/06 cu privire la transmiterea unui bun imobil, a mijloacelor fixe şi bunurilor materiale

 


ANUL 2022

Deciziile din 14 decembrie  2022

Decizia nr. 05/15 cu privire la Acordul de Parteneriat

Decizia nr. 05/14 cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal_

Decizia nr. 05/13 cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025 în raionul Basarabeasca

Decizia nr. 05/12 cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni pentru menţinerea statutului Republicii Moldova de ţară liberă de poliomielită pentru anii 2022-2024

Decizia nr. 05/11 cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2023

Decizia nr. 05/10 cu privire la transmiterea în gestiune, prin contract de comodat, a unui bun imobil

Decizia nr. 05/09 cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional basarabeasca nr. 05 09 din 24.09.2021

Decizia nr. 05/08 cu privire la mersul executării deciziilor Consiliul raional, adoptate în semestrul I al anului 2022

Decizia nr. 05/07 cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2023

Decizia nr. 05/06 cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Basarabeasca

Decizia nr. 05/05 cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 şi alocarea mijloacelor financiare

Decizia nr. 05/04 cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2023

Decizia nr. 05/03 cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2023

Decizia nr. 05/02 cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2022

Decizia nr. 05/01 cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 89 din 31.10.2022


Deciziile din 23 septembrie 2022

Decizia nr. 04/01 Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2022

Decizia nr. 04/02 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul IV al anului 2022

Decizia nr.  04/03 Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a liceale în cadrul unor instituţii de învăţământ din raion

Decizia nr. 04/04 Cu privire la lichidarea IP Gimnaziul Iordanovca

Decizia nr. 04/05 Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului Basarabeasca pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023

Decizia nr. 04/06 Cu privire la dispoziţia preşedintelui raionului nr. 84p din 13.06.2022

Decizia nr. 04/07 Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 75 din 30.08.2022

Decizia nr. 04/08 Cu privire la numirea şefului IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca

Decizia nr. 04/09 Cu privire la numirea şefului IMSP Centrul de Sănătate Başcalia

Decizia nr. 04/10 Cu privire la numirea şefului IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia

Decizia nr. 04/11 Cu privire la transmiterea transportului sanitar

Decizia nr. 04/12 Cu privire la încorporarea, în octombrie 2022-ianuarie 2023

Decizia nr. 04/13 Cu privire la desfăşurarea, în anul 2023, în raionul Basarabeasca, a controlului medical şi la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2007 

Decizia nr. 04/14 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociaţia Obştească Parteneriate pentru fiecare copil_

Decizia nr. 04/15 Cu privire la expunerea la licitaţie a unui bun imobil

Decizia nr. 04/16 Cu privire la executarea atribuţiilor secretarului Consiliului raional Basarabeasca

Decizia nr 04/17 Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01_08 din 04.03.2022

Decizia nr. 04/18 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 1-12

Decizia nr. 04/18 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 —  13-24

Decizia nr. 04/19 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Basarabeasca nr. 07_06 din 25 august 2016 cu privire la instituirea Comisiei pentru securitatea circulaţiei rutiere în raion

Decizia nr. 04/20 Cu privire la solicitarea acordului de preluare la balanţă a colectivelor artistice cu titlu model

Decizia nr. 04/21 Cu privire la aprobarea documentelor de delimitare a unor terenuri, proprietate publică a raionului Basarabeasca

Decizia nr. 04/22 Cu privire la unele modificări şi completări în decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 0609 din 29.09.2017

Decizia nr. 04/23 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 şi alocarea mijloacelor financiare

Decizia nr. 04/24 Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2022


Deciziile din 07 iunie 2022

Decizia nr. 03/01 Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului de stat pe anul 2022

Decizia nr. 03/02 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Decizia nr. 03/03 Cu privire la aprobarea cheltuielilor efectuate prin dispoziţiile preşedintelui raionului

Decizia nr.03/04 Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 01-08 din 04.03.2022

Decizia nr. 03/05 Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2022

Decizia nr. 03/06 Cu privire la măsurile de pregătire a instituţiilor educaţionale către noul an de studii 2022-2023

Decizia nr. 03/07 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2022

Decizia nr. 03/08 Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul II al anului 2021

Decizia nr. 03/09 Cu privire la operarea unor modificări în componenţa comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional

Decizia nr. 03/10 Cu privire la acordul de comercializare prin licitaţie a unui mijloc de transport

Decizia nr. 03/11 Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat

Decizia nr. 03/12 Cu privire la expunerea la licitaţie a unor bunuri imobile

Decizia nr. 03/13 Cu privire la acceptarea demolării unei construcţii 

Decizia nr. 03/14 Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe

Decizia nr. 03/15 Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Comisiei raionale pentru privatizarea fondului de locuinţe

Decizia nr. 03/16 Cu privire la suspendarea activităţii ÎM Biroul de proiectări, prospecţiuni şi servicii

Decizia nr. 03/17 Cu privire la transmiterea în gestiune a două cazane pe gaze naturale

Decizia nr. 03/18 Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 0512 din 18.12.2020

Decizia nr. 03/19 Cu privire la arendarea unui spaţiu în incinta clădirii administrative a Consiliului raional

Decizia nr. 03/20 Cu privire la numirea în funcţie a administratorului ÎM Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca

Decizia nr. 03/21 Cu privire la transmiterea unui set de costume

Decizia nr. 03/22 Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2022 2026 

Anexa nr. 1  Strategia raională de dezvoltare a sectorului pentru tineret pentru perioada 2022-2026

Anexa nr. 2  Planul de implementare a Strategiei


Deciziile din 18 martie 2022

Decizia nr. 02/01 Cu privire la demersul Direcţiei Generale Teritoriale SUD a centrului Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova nr. 367 din 07.03.2022


Deciziile din 04 martie 2022

Decizia nr. 01/01 Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021

Decizia nr. 01/02 Cu privire la aprobarea dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 56p din 15

Decizia nr. 01/03 Cu privire la reorganizarea unor subdiviziuni ale Consiliului raional

Decizia nr. 01/04 Cu privire la reorganizarea unor instituţii sociale din cadrul Direcţiei

Decizia nr. 01/05 Cu privire la unele modificări în statele de personal a serviciilor sociale 

Decizia nr. 01/06 Cu privirela aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociaţia Obştească

Decizia nr. 01/07 Cu privirela aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenţia de Cooperare Transfrontalieră,,EUROREGIUNEA
DUNAREA DE JOS» și Consiliul raional Basarabeasca

Decizia nr. 01/08 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului

Decizia nr. 01/09 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medicale 

Decizia nr. 01/10 Cu privire la încorporarea, în aprilie 2022-iulie2022, în rîndurile Forţelor

Decizia nr. 01/11 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională

Decizia nr. 01/12 Cu privire la modificarea în bugetului raional pentru anul 2022 şi alocarea

Decizia nr. 01/13 Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a unui teren, proprietate

Decizia nr. 01/14 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional

Decizia nr. 01/15 Cu privire la modificarea termenului de acţiune a Planului raional

Decizia nr. 01/16 Cu privire la rezultatele controlului financiar efectuat în cadrul Consiliului

Decizia nr. 01/17  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea

Decizia nr. 01/18  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului de


ANUL 2021

Deciziile din 16 decembrie 2021

Decizia nr. 06/01   Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional

Decizia nr. 06/02  Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2021

Decizia nr. 06/03 Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2021_

Decizia nr. 06/04 cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022

Decizia nr. 06/05  cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2022_

Decizia nr. 06/06 cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2022

Decizia nr. 06/07 cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul I al anului 2021_

Decizia nr. 06/08 cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2022

Decizia nr. 06/09 cu privire la completarea unităţilor militare cu resurse umane la mobilizare

Decizia nr. 06/10 cu privire la rechiziţionarea mijloacelor de transport la mobilizare

Decizia nr. 06/11 cu privire la constituirea comisiei mixte raionale de rechiziţii de bunuri şi prestările de servicii în interes public

Decizia nr. 06/12 cu privire la transmiterea unor bunuri

Decizia nr. 06/13 cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unor bunuri

Decizia nr. 06/14 cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 02_03 din 14 mai 2021

Decizia nr. 06/15 cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal

 

Deciziile din 24 septembrie 2021

Decizia nr. 05/01 Cu privire la numirea în funcţia de secretar al Consiliului raional Basarabeasca

Decizia nr. 05/02 Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului

Decizia nr. 05/03 Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2021

Decizia nr. 05/04 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 şi alocarea mijloacelor financiare (pag. 1-8)

Decizia nr. 05/04 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 şi alocarea mijloacelor financiare  (pag. 9-17) 

Decizia nr. 05/05 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul IV al anului 2021

Decizia nr. 05/06 Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul II al anului 2020

Decizia nr. 05/07  Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a în cadrul unor instituţii de învăţământ din raion

Decizia nr. 05/08 Cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului Basarabeasca pentru activitate înn perioada de toamnă-iarnă 2021-2022

Decizia nr. 05/09 Cu privire la coordonarea, în redacţie nouă, a regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiilor medico-sanitare publice din raion

Anexa nr. 1 la decizia nr. 05_09 din 24.09.2021

Anexa nr. 2 la decizia nr. 05_09 din 24.09.2021

Anexa nr. 3 la decizia nr. 05_09 din 24.09.2021

Anexa nr. 4 la decizia nr. 05_09 din 24.09.2021

Decizia nr. 05/10 Cu privire la arendarea unei încăperi în incinta clădirii administrative a Consiliului raional

Decizia nr. 05/11 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 05_13 din 18.12.2020

Decizia nr. 05/12 Cu privire la transmiterea unor bunuri

Deciziile din 16 iulie 2021

Decizia nr. 04/03 Cu privire la încorporarea, în octombrie 2021-ianuarie 2022, în rândurile Forţelor Armate şi în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1994-2004

Decizia nr. 04/02 Cu privire la aprobarea dispoziţiilor preşedintelui raionului, emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional

Deciziile din 05 iulie 2021

Decizia nr. 03/01 Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a unui mijloc de transport

Decizia nr. 03/02 Cu privire la unele completări în decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 0105 din 25 martie 2021

Deciziile din 14 mai 2021

Decizia nr. 02/01 Cu privire la propunerea CEC a candidaturilor membrilor Consiliului electoral de circumscripţie raională Basarabeasca 

Decizia nr. 02/02 Cu privire la aprobarea dispoziţiilor preşedintelui raionului, emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional

Decizia nr. 02/03 Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a tehnicii de calcul

Decizia nr. 02/04 Cu privire la unele modificări în bugetul raional Basarabeasca pentru anul 2021

 

Deciziile din 25 martie 2021

Decizia nr. 01/01 Cu privire la executarea bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020

Decizia nr. 01/02_Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 şi alocarea mijloacelor financiare

Decizia nr. 01/03_Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional

Decizia nr. 01/04 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Decizia nr. 01/05_Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare şi transmiterea lor în gestiune

Decizia nr. 01/06 Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a tehnicii de calcul şi a unui lot de bunuri materiale

Decizia nr. 01/07 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional basarabeasca pr trimestrul II al anului 2021

Decizia nr. 01/08 Cu privire la transmiterea unui set de costume sportive

Decizia nr. 01/09 Cu privire la aprobarea, în redacţie nouă, a Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate

Decizia nr. 01/10 Cu privire la încorporarea, în aprilie-iulie 2021, în rândurile Forţelor Armate şi în Serviciul Civil de alternativă ale Republicii Moldova, a cetăţenilor născuţi în anii 1994-2003

Decizia nr. 01/11 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medicale din raion

Decizia nr. 01/12 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 0512 din 18.12.2020

Decizia nr. 01/13_Cu privire la arendarea unor spaţii în incinta clădirii edministrative a Consiliului raional

Decizia nr. 01/14 Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori a ÎM Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca

Decizia nr 01/15 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a le semna

 


ANUL 2020

Deciziile din 18 decembrie 2020

Decizia nr. 05_01 Cu privire la mandatul de consilier atribuit Consiliului raional Basarabrasca

Decizia nr. 05_02 Cu privire la aprobarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului emise în perioada dintre şedinţele Consiliului raional  ( 1-3 )

Decizia nr. 05_02  _   4-6

Decizia nr. 05_02 _    7-9

Decizia nr. 05_02       10-12

Decizia nr. 05_02       13-15

Decizia nr. 05_02      16-17

Decizia nr. 05_02      18

Decizia nr. 05_03 Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2020

Decizia nr. 05_04 Cu privire la aprobarea, în prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021

Decizia nr. 05_05 Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021     1-3

Decizia nr. 05_05     4-5

Decizia nr. 05_05     6-7

Decizia nr. 05_05     8-9 

Decizia nr. 05_05      10-11 

Decizia nr. 05_05     12-14

Decizia nr. 05_05     15-16

Decizia nr. 05_05 _17-18

Decizia nr. 05_05     19-21

Decizia nr. 05_05    22-25

Decizia nr. 05_05     26-28

Decizia nr. 05_05 Cu privire la aprobarea, în lectura a doua, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2021              29-end

Decizia nr. 05_06 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2021

Decizia nr. 05_07 Cu privire la mersul executării deciziilor Consiliului raional, adoptate în semestrul I al anului 2020 

Decizia nr. 05_08 Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2021

Decizia nr. 05_09 Cu privire la acceptarea în proprietatea raionului a tehnicii de calcul

Decizia nr. 05_10 Cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri imobile în proprietatea raionului

Decizia nr. 05_11 Cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice a Consiliului raional Basarabeasca

Decizia nr. 05_12 Cu privire la arendarea unor spaţii din incinta clădirilor Consiliului raional

Decizia nr. 05_13 Cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal

Decizia nr. 05_14 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020_1-3

Decizia nr. 05_14   4-5

Decizia nr. 05_14  6-7

Decizia nr. 05_14   _   8

Decizia nr. 05_14 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020_9-end

Decizia nr. 05_15 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Decizia nr. 05_16 Cu privire la stabilirea indemnizaţiilor pentru consilierii în Consiliul raional Basarabeasca 

 

Deciziile din 25  august 2020

decizia nr. 04_11  Cu privire la reluarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de invățământ din raion

decizia nr. 04_10 Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect in cadrul Cererii de Grant

decizia nr. 04_09 Cu privire la acceptarea in proprietatea raionului a tehnicii de calcul

decizia nr. 04_08 Cu privire la măsurile de pregătire a economiei și sferei sociale a raionului Bisarabeasca pentru activitate in perioada de toamnă-iarna 2020-2021

decizia nr. 04_07 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.02 /04 din 31 martie 2020

decizia nr. 04_06 Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a unei singure clase a X-a liceale în cadrul unor instituții de invățământ din raion

decizia nr. 04_05  Cu privire la încorporareu in septembrie 2020 -ianuarie 2021, in rândurile Forțelor Armate și în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova, a cetățenilor născuți in anii 1994-2002

decizia nr. 04_04  Cu privire la propunerea CEC a candidaturilor membrilor Consiliului electoral de circumscripție raională Basarabeasca

decizia nr. 04_03  Cu privire la aprobarea unor dispoziții ale președintelui raionului

decizia nr. 04_02 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul IV al anului 2020

decizia nr. 04_01 Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2020

 

 

 

Deciziile din 21 mai 2020

Decizia 03_01 din 21.05.2020 Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului de stat pe anul 2020

Decizia 03_02 din 21.05.2020 Cu privire la aprobarea dispozițiilor președintelui raionului cu caracter financiar, emise in perioada dintre ședințele Consiliului raional

Decizia 03_03 din 21.05.2020 Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor in sezonul estival 2020

Decizia 03_04 din 21.05.2020 Cu privire la reorganizarea unor instituții de invățămînt din raion

Decizia 03_05 din 21.05.2020 Cu privire la schimbarea denumirii gimnaziului nr. 22 din or. Basarabeasca

Decizia 03_06 din 21.05.2020 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pe trimestrul III al anului 2020 

Decizia 03_07 din 21.05.2020 Cu privire la mersul executării deciziilor consiliului raional, adoptate in semestrul II al anului 2019

Decizia 03_08 din 21.05.2020 Cu privire la aprobare a actelor normative/administrative, aferente activității intreprinderilor municipale, fondate de Consiliul raional Basarabeasca

pagini 1-20

pagini 21-40

pagini 41-60

pagini 61-80

pagini 81-100

pagini 101-120

pagini 121-131

Decizia 03_09 din 21.05.2020  Cu privire la încorporarea, in aprilie-iulie 2020, in rândurile Forțelor Armate și in Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Molclova, a cetățenilor născuți in anii 1993-2002

Decizia 03_10 din 21.05.2020 Cu privire la aprobarea statelor de personalale instituțiilor medicaie din raion

Decizia 03_11 din 21.05.2020 Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituțiile medicale pentru anul2020

Decizia 03_12 din 21.05.2020 Cu privire la aprobarea componenței consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice din raion

Decizia 03_13 din 21.05.2020 Cu privire la acceptarea in proprietatea raionului a unor bunuri imobile

Decizia 03_14 din 21.05.2020 Cu privire la solicitarea transmiterii unor construcții amplasate pe teritoriul fostului gimnaziu din s. Abaclia

Decizia 03_15 din 21.05.2020 Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional

Decizia 03_16 din 21.05.2020 Cu privire la transmiterea unui set de costume sportive

Decizia 03_17 din 21.05.2020 Cu privire la transmiterea unui teren sportiv

Decizia 03_18 din 21.05.2020  Cu privire la modificarea deciziei consiliului raional Basarabeasca nr. 07/06 din 25 august 2016 ,,Cu privire la instituirea comisiei pentru securitatea rutiere în raion,,

Decizia 03_19 din 21.05.2020 Cu privire la completarea componenței nominale a comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional

Decizia 03_20 din 21.05.2020 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului in cazul in care președintele ședinței va fi in imposibilitate de a le semna

 

Deciziile din 31 martie 2020

0201 Cu privire la executarea bugetului provizoriu raional Basarabeasca pe anul 2019

0202 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020 şi alocarea mijloacelor financiare

0203 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

0204 Cu privire la solicitarea transmiterii unor bunuri imobile în proprietatea raionului

0205 Cu privire la solicitarea transmiterii unor încăperi în gestiunea economică a Consiliului raional

0206Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional basarabeasca a unui sector de drum amplasat în comuna Iserlia

0207 Cu privire la acceptarea comercializării prin licitaţie a unor unităţi de transport

0208 Cu privire la folosirea în scopuri de serviciu a unui autoturism personal

0209Cu privire la delegarea unor atribuţii suplimentare preşedintelui raionului

0210 Cu privire la aprobarea dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 62p din 14.02.2020

0211 Cu privire la unele modificări şi completări în decizia Consiliului raional nr. 0325 din 20 decembrie 2019

 

Deciziile din 21 ianuarie 2020

01/01 Cu privire la mandatul de consilier atribuit în Consiliul raional Basarabeasca

01/02Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2020-сжатый

01/03Cu privire la primirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor, îmbunătăţirilor

01/04Cu privire la acceptarea procurării unui bun imobil pentru Şcoala raională de arte

01/05Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care ăreşedintele şedinţei va fi imposibilitate de a le semna

 


ANUL 2019

deciziile din 20 decembrie 2019

03/01 Cu privire la unele mandate de consilier atribuite în Consiliul raional Basarabeasca

03/02 Cu privire la aprobarea dispoziliilor președintelui raionului nr.121 din 29.112019 și nr. 127 din 13 .12.2019 ,,Cu privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul 2019″

03/03 Cu privire la executarea bugetului provizoriu raional pe 9 luni ale anului 2019

03/04 Cu privire la aprobarea, in prima lectură, a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020

03/05 Cu privire la aprobarea, în lectura a doua a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020( страницы 1-14)

Cu privire la aprobarea, în lectura a doua a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2020 (страницы-15-32)

03/06 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Basarabeasca pentru trimestrul I al anului 2020

03/07 Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnd pentru anul 2020

03/09 Cu privire la incetarea raporturilor de serviciu cu titularii unor funclii publice de conducere din cadrul Consiliului raional Basarabeasca 

03/10 Cu privire lavacanța unor funcții publice de conducere in Consiliul raional Basarabeasca 

03/11 Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere

03/12 Cu privire la acceptarea in proprietatea raionului a unor bunuri materiale

03/13 Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de asigurare a atragerii investițiilor in raion

03/14 Cu privire la acordarea unor imputerniciri președintelui raionului

03/16 Cu privire la aprobarea in redacție nouă a componenței comisiei «cu privire la unele masuri de administrare a locuințelor din căminul iM,,Sonbas-Service,,

03/17 Cu privire la operarea unor modificări in decizia Consiliului raional nr. 03/06 din 26.05 .2017

03/18 Cu privire la interimatul funcției de director al IM,,Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca,’

03/20 Cu privire la solicitarea transmiterii unui teren de minifotbal in proprietatea raionului

 

deciziile din 19 noiembrie 2019

Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Basarabeasca

Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului Basarabeasca

Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Basarabeasca

 

 

deciziile din 15.11.2019

Cu privire la constituirea fracţiunilor în cadrul Consiliului raional Basarabeasca

Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de secretar al Consiliului raional Basarabeasca pe o perioadă determinată

Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Basarabeasca

Cu privire la aducerea la cunoştinţă a Horărârei instanţei de judecată privind atribuirea mandatelor de consilier în Consiliului raional Basarabeasca

 


ANUL 2018

decizii din 23.03.2018


ANUL 2017

DECIZII MOLD.docx (4) 21.12.2017

decizii mold din 01.12.2017

decizii din 29.09.2017

decizia din 13.09.2017

DECIZII 06,09,2017

decizii 19.07.2017

decizii 26 mai 2017

Decizii 20.04.2017

DECIZII 23.03.2017.docx —


ANUL 2016

Decizii din 09.02.2016

Dicizii din 17.03.2016

decizii din 20.04.2016

Decizii din 20.07.2016

DECIZII din 25.08.2016

decizii din 25.10.2016

DECIZII din 22.12.21016


ANUL 2015

decizii din 26 august 2015

decizii din 04 septembrie 2015

decizii din 27 octombrie 2015

decizii din 19 noiembrie 2015

decizii din 18 decembrie 2015