Dispoziții ale președintelui

ANUL 2024

Disp. nr. 72 din 01.07.2024 Cu privire la stabilirea sporul pentru performanța

Disp. nr. 71 din 28.06.2024 Cu privire la соvoсаrеа Consiliului raiona Basarabeasca în ședința оrdinară

Disp. nr. 70 din 28.06.2024 Cu privire lа noua соmроnеnță а Comisiei de саlсulаrе а vechimei în munсă pentru stabilirea treptelor de salarizare

Disp. nr. 69 din 28.06.2024 Cu privire lа unele modificări  în dispoziția președintei raionului Basarabeasca пr. 59 din 30 mаi 2024

Disp. nr. 68 19.06.2024 Cu privire lа stabilirea perioadei de evaluare а реrfоrmanțelor profesionale аlе funcționarilor publici din Consiliul raional

Disp. nr. 67  din 18.06.2024 Cu privire la reprezentarea intereselor Consiliului raional ВаsаrаЬеаsса in instanțele de judесаtă

Disp. nr. 66 din 18.06.2024 Cu privire la noua соmроnență а Comisiei raionale pentru examinarea сеrеrilоr de restituire а bunurilоr sau de rесuреrаrе а valorilor acestora а victimelor reabilitate ale represiunilor politice

Disp. nr. 65  din 05.06.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 64  din 05.06.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 63 din 05.06.2024 Cu privire la acoperirea cheltuielelor financiare de deplasare

Disp. nr. 62 din 31.01.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 61 din 31.05.2024 Cu рrivire lа organizarea și dеsfășurаrеа sărbătoarei ”Ziua internațională a copiilor”

Disp. nr. 60 din 31.05.2024_Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 59 din 30.05.2024 Cu privire lа instituirea Comisiei de transmitere а mijloacelor fixe și materialelor circulante

Disp. nr. 58 din 30.05.2024 Cu privire lа executarea lucrărilor de intrelinere și reparație а drumurilоr

Disp. nr. 57 din 29.05.2024 Cu privire lа instituirea grupului de lucru de rесерțiе lа terminarea luсrurilоr

Disp. nr. 56 din 27.05.2024 Cu privire la instituirea Comisiei de inventariereа mijloacelor fixe aflate lа balanțа Consiliului raional

Disp. nr. 55 din 24.05.2024 Cu privire lа асореrirеа chieltuielilor financiare

Disp. nr. 54 din 21.05.2024 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru combaterea traficului de ființe umane

Disp. nr. 53 din 21.05.2024Cu privire la stabilirea, personalului de conducere, a suplimentului pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ai activității IMSP CS Basarabeasca

Disp. nr. 52 din 21.05.2024 Cu ргivirе la instituirea Comisiei de inventariere а mijloacelor de transport aflate la balanla Consiliului raional 

Disp. nr. 51 din 20.05.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 50 din 20.05.2024 Cu privire la modificarea disp. nr. 70p din 30.04.2021

Disp. nr. 49 din 17.05.2024_Cu privire la stabilirea, personalului de conducere, a suplimentului pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ai activității IMSP CS Sadaclia

Disp. nr. 48 din 17.05.2024 Cu privire la stabilirea, personalului de conducere, a suplimentului pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ai activității IMSP CS Basarabeasca

Disp.nr. 47 din 17.05.2024 Cu privire lа alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 46 din 16.05.2024 Cu privire lа instituirea comisiei  raionale pentru atestarea саdrеlоr bibliotecare

Disp. nr. 45 din 14.05.2024 Cu privire la organizarea și desfășurarea ședinlei de lucru cu secretarii Consiliilor locale

Disp. nr. 44 din 10.05.2024 Cu privire lа instituirea Comisiei de transmitere а bunurilor materiale

Disp. nr. 43 din 08.05.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 42 din 08.05.2024 Cu privire Lа acoperirea chieltuielilor financiare de deplasare

Disp. nr. 41 din 03.05.2024 Cu рrivire lа desfășurarea Festivalului Cântecului Pascal «Slâvit să fie Dоmnul», edita — lXa

Disp. nr. 40 din 30.04.2024 Cu privire la modificarea dispoziției președintelui raionului nr 27p

Disp. nr. 39 din 30.04.2024 Cu privire la nouа соmроnеnță а comisiei de соnсurs pentru осuраrеа functiilor publice de execuție vacante

Disp. nr. 38 din 30.04.2024 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 37 din 24.04.2024 Cu ргivirе la desfășurarea concursului litеrаr, ”La izvoarele înțelepciunii” ediția а XXXIV-a, faza гаională

Disp. nr. 36 din 24.04.2024 Cu рrivirе la organizarea și dеsfășurаrеа deschiderii sezonului sportiv

Disp. nr. 35 din 19.04.2024Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca in ședința ordinară

Disp. nr. 34 din 18.04.2024  Cu privire Ia desfășurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Basarabeasca la data d.e22.04.2024 ora 14:00

Disp. nr. 33 din 18.04.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 32 din 15.04.2024 Cu privire la organizarea și desfășurarea Turneului raional de volei  ”Cupa președintei raionului  Basarabeasca-2024”

Disp. nr. 31 din 15.04.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 30 din 15.04.2024 Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții

Disp. nr. 29 din 11.04.2024  Cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru Situații Excepționale

Disp. nr. 28 din 09.04.2024  Cu privire la instituirea grupului de lucru de recepție la terminarea lucrărilor

Disp. nr. 27 din 04.04.2024 Cu privire la componența Comisiei de disciplină

Disp. nr 26 din 01.04.2024 Cu privire la abrogarea unor dispoziții

Disp. nr. 25 din 29.03.2024 _Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp.nr. 24 din 22.03.2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 23 din 22.03.2024 Cu privire la acoperirea unor mijloace financiare

Disp. nr. 22 din 19.03.2024 Cu privire la incorporarea, in aprilie-iulie 2024 în rândurile Forțelor Armate și in Serviciul Civil (de altemativă) ale Republicii Moldova, a cetățenilor născuți în anii 1997-2006

Disp. nr. 21 din 18.03.2024 Cu privire la instituirea grupului de lucru

Disp. nr. 20 din 14.03.2023  Cu privire la delegarea unor atribuții suplimentare

Disp. nr. 19 din 13.03.2024 Cu privire la modificarea dispoziţiei preşedintei raionului Basarabeasca

Disp. nr. 16 din 01.03.2024_Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 15 din 01.03.2024 Cu privire la alocare mijloacelor financiare

Disp. nr. 14 din 27.02.2024 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru drepturile omului și desemnarea coordonatodui in domeniul drepturilor omului

Disp. nr. 13 din 26.02.2024 Cu privire abrogarea dispoziției

Disp. nr. 12 din 22.02.2024 Cu privire desemnarea persoanei responsabile de semnitura electronică 

Disp. nr. 11 din 21.02.2024 Cu privire la includerea in bugetul raional a unor transferuri repartizale din alocațiile aprobate in bugetul de stat pentru anul2024

Disp. nr. 10 din 21.02.2024 Cu privire la modul de evaluare aindeplinirii indicatorilor de  performanță, ai activității i instituțiior medico- sanitare publice din raionul Basarabeasca

Disp. nr. 09 din 13.02.2024 Cu privire la abrogarea dispoziției

Disp. nr. 08 din 31.01.2024 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 07 din 30.01.2024 Cu privire la convocarea consiliului raional Basarabeasca în ședința ordinară

Disp. nr. 06 din 29.01.2024 Cu privire la modificarea dispoziției președintelui raionului nr. 41p din 12.01.2024

Disp. nr. 05 din 29.01.2024 Cu privire la modificarea dispoziției președintelui raionului Basarabeasca nr. 38p din 12.01.2024

Disp. nr. 04 din 24.01.2024 Cu privire la instituirea comisiei de examinare a clădirii

Disp. nr. 03 din 19.01.2024 Cu privire la coordonarea Cadastrului funciar

Disp. nr. 02 din 12.01.2024 Cu privire la planificarea măsurilor protecției civile pentru anul 2024_

Disp. nr. 01 din 02.01.2024 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

 

 

 
ANUL 2023

Disp. nr 100 din 29.12.2023 Cu privire la convocarea CR Basarabeasca în ședința extraordinară

Disp. nr. 99 din 29.12.2023 Cu privire la aplicarea bugetului raional Basarabeasca

Disp. nr. 98 din 26.12.2023 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2023

Disp. nr. 97 din 20.12.2023 Cu privire la unitățile de transport de serviciu

Disp. nr. 96 din 19.12.2023 Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanțelor ale funcționarilor publici din Consiliul raional

Disp. nr. 95 din 18.12.2023 Cu privire la instituirea comisiei de predare-primire a automobilului

Disp. nr. 94 din 11.12.2023 Cu privire la ordonarea la păstrarea de stat a cocumentelor din instituțiile, întreprinderele raionului în anul 2024

Disp. nr. 93 din 04.12.2023 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile deb controlul instalației nde gaz

Disp. nr. 92 din 28.11.2023 Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate la balanța CR Basarabeasca

Disp. nr. 91 din 28.11.2023 Cu privire la depunerea mandatului de președinte al raionului Basarabeasca

Disp. nr. 90 din28.11.2023 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 89 din 24.11.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 88 din 13.11.2023 Cu privire la stabilirea normelor de consum de combustibil și lubrifianți pe timp de iarna

Disp. nr. 87 din 03.11.2023 Cu privire la convocarea CR în ședința extraordinară

Disp. nr. 86 din 31.10.2023 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 85 din 13.10.2023 cu privire la abrogarea dispoziției

Disp. nr. 84 din 03.10.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 83 din 03.10.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 82 nr. 03.10.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 81 din 03.10.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 80 din 03.10.2023 Cu privire alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 79 din 03.10.2023 Cu privire la alocarea financiare

Disp. nr. 78 din 02.10.2023 Cu privire mijloacelor financiare

Disp. nr. 77 din 29.09.2023 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 76 din 3.09.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 74 din 08.09.2023 Cu privire la convocarea CR Basarabeasca în ședința ordinară

Disp. nr. 73 din 01.09.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 72 din 01.09.2023 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 71 din 25.08.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 70 din 22.08.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 69 din 15.08.2023 Cu privire la organizarea și desfășurarea în raion a activitățiilor de sărbătoare

Disp. nr. 68 din 01.08.2023 Cu pruvire la abrogarea unor prevederi din dispozițiile președintelui raionului anterior emise

Disp. nr. 67 din 01.08.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 66 din 01.08.2023 Cu privire la acoperirea cheltuieliror financiare

Disp. nr 65 din 31.07.07 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 64 din 26.07.2023 Cu privire la convocarea CR Basarabeasca în ședința ordinară

Disp. nr. 63 din 26.07.2023 Cu privire la alocarea cheltuielelor financiare

Disp. nr 62 din 13.07.2023 Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici 

Disp. nr. 61 din 13.07.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 60 din 07.07.2023 Cu privire la instituirea unei Comisii

Disp. nr. 59 din 30.06.2023 Cu privire la reţinerea din salariu a premiului unic

Disp. nr. 58 din 30.06.2023_Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 57 din 29.07.2023Cu privire la stabilirea, personalului de conducere, a suplimentului pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ai activității IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca

Disp. nr. 56 din 29.07.2023_Cu privire la stabilirea, personalului de conducere, a suplimentului pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ai activității IMSP Centrul de Sănătate Bașcalia

Disp. nr. 55 din 29.07.2023 Cu privire la stabilirea, personalului de conducere, a suplimentului pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ai activității IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia

Disp. nr. 52 din 14.07.2023 Cu privire la instituirea grupului de lucru de recepţie la terminarea lucrărilor

Disp. nr. 51 din 14.07.2023 Cu privire la instituirea grupului de lucru de recepţie la terminarea lucrărilor

Disp. nr. 50 din 14.07.2023 Cu privire la premiere

Disp. nr. 49 din 12.06.2023 Cu privire la evaluarea indicatorilor de performanţă ai instituţiilor medico-sanitare publice din raionul Basarabeasca

Disp. nr. 48 din 07.06.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 47 din 31.05.2023_Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 46 din 31.05.2023 Cu privire la instituirea grupului de lucru

Disp. nr. 45 din 31.05.2023 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Ziua Internaţională a copiilor

Disp. nr.44 din 29.05.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 43 din 29.05.2023 Cu privire la acoperirea cheltuielilor financiare

Disp. nr. 42 din 21.05.2023 Cu privire la desfăşurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru situaţii excepţionale şi cu efectivul Punctului Teritorial de Dirijare a raionului Basarabeasca la data de 31.05.2023 ora 10.00

Disp. nr.41  din 21.05.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

 

Disp. nr. 39 din 17.05.2023 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Disp. nr. 38 din 13.05.2023 Cu privire la desfășurarea Zilei Internaționale a familiei

Disp. nr.37 din 11.05.2023Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 36 din 11.05.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 35 din 04.05.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 34 din 03.05.2023 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr.33 din 02.05.2023 Cu privire la instituirea comisiei de invintariere bunurilor materialeror aflate la balanta CR Basarabeasca

Disp. nr. 32 din 26.04.2023Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare

Disp. nr. 31 din 13.04.2023 Cu privire la desfășurarea concursului literal

Disp nr. 30 din 13.04.2023 Cu privire la desfăsurarea  Festivalului cîntecului pascal 

Disp. nr. 29 din 31.03.2023Cu privire la sporul pentru performanța

 

Disp. nr. 27 din 17.03.2023 Cu privire la alocarea unor mijloace financiare

Disp. nr. 26 din 17.03.2023 Cu privire la acoperirea cheltuielilor financiare de deplasare

Disp. nr. 25 din_15.03.2023 Cu privire la reprezentarea intereselor Consiliului raional Basrabeasca în instanțele de judicată

Disp. nr. 24 din 14.03.2023 Cu privire la modificarea termenului procurii

Disp. nr. 23 din 13.03.2023 Cu privire la convocarea Consiliului raional  Basarabeasca în ședință ordinară

Disp. nr. 22 din 10.03.2023 Cu privire la acoperirea cheltuielilor financiare

Disp. nr. 21 din 10.03.2023 Cu privire la încorporarea, în aprilie-iulie 2023, în rândurile Fortețelor Armate și în Serviciul Civil (de alternativă) ale RM, a cetățenilor născuți în anii 1996-2005

Disp. nr. 19 din 28.02.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 18 din 21.02.2023 Cu privire la desfășurarea antrenamentului cu efectivul Punctului teritorial de Dirijare a raionului Basarabeasca la data de 27.02.2023 ora 09:00

Disp. nr. 17 din 20.02.2023 Cu privire la coordonarea Cadastrului funciar

Disp. nr. 16 din 17.02.2023 Cu privire la includerea în bugetul raional a unor transferuri cu destinaţie socială alocate de Consiliul raional Taraclia

Disp. nr. 15 din 15.02.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 14 din 14.02.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

Disp.nr. 13 din 06.02.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 12 din 31.01.2023 Cu privire la sporul pentru performanța

Disp. nr. 11 din 31.01.2023 Cu privire la stabilirea cuantumului salariului

Disp.10 din 31.01.2023 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Turneului raional de volei Cupa preşedintelui raionului Basarabeasca 2023

Disp. nr. 09 din 31.01.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 08 din 30.01.2023  Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a bunului imobil, mijloacelor fixe, a bunurilor materiale

Disp. nr. 07 din_26.01.2023 Cu privire la desfășurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru situații exepționale a raionului Basarabeasca la data de 31.01.2023 ora 15:00

Disp. nr. 06 din 26.01.2023 Cu privire la instituirea grupului de lucru

Disp. nr.05 din 23.01.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Disp. nr. 04 din 19.01.2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 03 din 19.01.2023_Cu privire la instituirea comisiei de a bunurilor materiale

Disp. nr. 02 din 10.01.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 01 din 04.01.2023 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

 


ANUL 2022

Disp nr. 115 din 27.12.2022_Cu privire la planificarea  măsurilor protecției civile pentru anul 2023

Disp. nr. 114 din 20.12.2022 Cu privire la unele modificări în dispoziţia preşedintelui raionului nr. 109 din 19.12.2022 

Disp. nr. 113 din 20.12.2022 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2022

Disp. nr. 112 din 19.12.2022  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 111 din 19.12.2022 Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate la balanţa Consiliului raional

Disp. nr. 110 din 19.12.2022 Cu privire la menţionarea agenţiolor economici din raion

Disp. nr. 109 din 19.12.2022 Cu privire la premiere

Disp. nr. 108 din 19.12.2022 Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a bunului imobil

Disp. nr. 107 din 19.12.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Turneului de Şah

Disp. nr. 106 din 19.12.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor de iarnă

Disp. 105 din 19.12.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 104 din 16.12.2022 Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din Consiliul raional 

Disp. nr. 103 din 13.12.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea festivităţii raionale

Disp. nr. 102 din 13.12.2022 Cu privire la instituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor

Disp. nr. 101 din 09.12.2022.Cu privire la instituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Disp. nr.100 din 06.12.2022 Cu privire la organizarea şi defăşurarea sărbătorilor de iarnă

Disp. nr. 99 din 06.12.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 98 din 02.12.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară 

Disp. nr. 97 din 30.11.2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 96 din 29.11.2022 Cu privire la ordonarea la păstrarea de stat a doc. din inst., organiz. intrepr r-lui Bas-sca în anul 2023

Disp. nr. 95 din 29.11.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 94 din 29.11.2022 Cu privire la alocarea mijlocelor financiare

Disp. nr. 93 din 21.11.2022 Cu privire la includerea în bugetul raional  a unor transfeluri repartizate în alocație aprobate în bugetul de stat pentru anul 2022

Disp.nr. 92 din 15.11.2022 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de semnătura electronică

Disp. nr. 91 din 14.11.2022 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de controlul instalației de gaz

Disp. nr. 90 din 01.11.2022 Cu privire la stabilirea normelor de consum de combustibil și lubrifanți pe timp de iarna

Disp. nr. 89 din 31.10.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 88 din 31.10.2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

Disp. nr. 87 din 24.10.2022 Cu privire la incuderea în bugetul raional a unor tranferuri repartizate

Disp. nr. 86 din 20.10.2022 Cu privire la alocare mijloacelor financiare 

Disp. nr. 85 din 14.10.2022 cu privire la instituirea unui grup de lucru

Disp. nr. 84 din 13.10.2022 Cu privire la instituirea unui grup de lucru_

Disp. nr. 83 din 30.09.2022 Cu privire la stabilirea performanță

Disp. nr. 82 din 27.09.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr.81 din 27.09.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 80 din 27.09.2022 Cu privire la organizarea și desfășurartea activitășilor, dedicate oamenilor în etate

Disp nr. 79 din 19.09.2022 Cu privire la instituirea unei comisii

Disp. nr. 78 din 12.09.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Disp. nr. 77 din 07.09.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 76 din 07.09.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea Campionatul Regional de Baschet — final

Disp. nr.75 din 30.08.2022Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă a CR

Disp. nr. 74 din 30.08.2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 73 din 26.08.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea festivității, didicate Sărbătorii Naționale ”Ziua Independenței a RM”

Disp.nr. 72 din 25.08.2022 Cu privire la desemnarea unui reprezentant

Disp. nr. 71 din. 04.08.2022 Cu privire la organizarea Zilei Feroviarului

Disp. nr. 70 din 29.07.2022Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 69 din 29.07.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea Campionatul Regional de Baschet

Disp. nr. 68 din 21.07.2022 Cu privire la acoperirea cheltuielilor financiare

Disp. nr. 67 din 15.07.2022 Cu privire la instituirea Comisiei de inspectare a cîmpurilor din teritoriu

Disp. nr. 66 din 11.07.2022 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu semnătura electronică

Disp. nr. 65 din 11.06.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 64 din 06.07.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 63 din 01.07.2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 62 din 29.06.2022 Cu privire la modificarea dispoziţiei preşedintelui raionului Basarabeasca nr. 88 din 16 noiembrie 2021

Disp. nr. 61 din 27.06.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr.60 din 13.06.2022 Cu privire la organizarea concertului dedicat Zilei lucrătorului medical și farmacistului

Disp. nr. 59 din 10.06.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 58 din 09.10.2022 Cu privire la constituirea Punctului Teritorial de Dirijare în Situaţii Excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Basarabeasca

Disp. nr. 57 din 01.06.2022 Cu privire la salarizarea personalului de conducere din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia pentru anul 2022_

Disp. nr. 56 din 01.06.2022 Cu privire la salarizarea personalului de conducere din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Başcalia pentru anul 2022_

Disp. nr. 55 din 01.06.2022 Cu privire la salarizarea personalului de conducere din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca pentru anul 2022_

Disp. nr. 54 din 01.06.2022 Cu privire la salarizarea personalului de conducere din cadrul IMSP Spitalul Raional Basarabeasca pentru anul 2022

Disp. nr. 53 din 31.05.2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

Disp. nr. 52 din 30.05.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr.51 din 30.05.2022 Cu privire la acoperirea cheltuielilor financiare

Disp. nr 50 din 27.05.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Disp. nr. 49 din 20.05.2022 Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea aplicaţiei demonstrative la Protecţia Civilă în raionul Basarabeasca

Disp nr. 48 din 19.05.2022 Cu privire la organizarea desfășurarea Tineretului raional de fotbal

Disp. nr. 47 din 13.05.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Turneului Regional de Şah

Disp. nr. 46 din 13.05.2022 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Turneului raional de fotbal Cupa preşedintelui raionului

Disp. nr. 45 din 12.05.2022 Cu privire la desfăşurarea Zilei Internaţionale a Familiei_

Disp. nr. 44 din 12.05.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 43 din 11.05.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 42 din 04.05.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

Disp. nr. 40 din 03.05.202 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 39 din 03.05.2022 Cu privire la acoperirea cheltuielilor financiare

Disp. nr. 38 din 03.05.2022 Cu privire la desfăşurarea Festivalului cânteului Pascal Slăvit să fie Domnul, ediţia a VIII-a

Disp. nr. 37 din 28.04.2022 Cu privire la soluţionarea conflictului de interese real

Disp. nr. 36 din 21.04.2022 Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca

disp. nr. 35 din 21.04.2022  Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia

Disp. nr.34 din 21.04.2022 Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al IMSP Centrul de Sănătate Başcalia

Disp. nr  33 din 19.04.2022  Cu privire la modul de evaluare a indeplinirii indicătorilor de performanță ai activității IMSP

Disp. nr. 32 din 18.04.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 31 din 15.04.2022 Cu privire la desfăşurarea concursului literar La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXXII_a, faza raională

Disp. nr. 30 din 15.04.2022 Cu privire la desfăşurarea Festivalului Cântecului Pasla Slăvit să fie Domnul, ediţia a VIIIa

Disp. nr. 29 din 11.04.2022 Cu privire la aprobarea listei actelor confirmative pentru acordarea ajutoarelor materiale

Disp. nr. 28 din 11.04.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 27 din 31.03.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 26 din 31.03.2022 Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al IMSP Centrul de Sănătate Başcalia

Disp. nr. 25 din 31. 03.2022 Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia

Disp. nr. 24 din 31.03.2022 Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca

Disp. nr. 23 din 31.03.2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 22 din 24.03.2022 Cu privire la încludirea ăn bugetul raional a unor transferuri cu destinația specială pe anul 2022

Disp. nr. 21 din 24.03.2022 Cu privire la instituirea Comisiei raionale de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef al IMSP Centrul de Sănătate_

Disp. nr. 20 din 15.03.2022 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Disp. nr. 19 din 15.03.2022 Cu privire la desfășurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru situații excepționale a raionului Basarabeasca la data de 16.03.2022 ora 15-00

Disp. nr. 18 din 11.03.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 17 din 09.03.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr.16 din 07.03.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 15 din 02.03.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 14 din 28.02.2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp.nr. 13 din 23.02.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 12 din 22.02.2002 Cu privire la convocarea CR în ședință ordinară 

Disp. nr. 11 din 14.02.2022  Cu privire la instituirea unui grup de lucru pentru elaborarea Planului de prevenire a corupției și a comportamentului corupțional la nivel raional

Disp. nr. 10 din 14.02.2022 Cu privire la instituirea comisiei de predare-primire

Disp. nr. 09 din 03.02.2022 Cu privire la preavizare

Disp. nr. 08 din 03.02.2022 Cu privire la preavizare

Disp. nr. 07 din 03.02.2022 Cu privire la preavizare

Disp. nr. 06 din 03.02.2022 Cu privire la preavizare

Disp. nr. 05 din 03.02.2022 Cu privire la preavizare

Disp. nr. 04. din 03.02.2.022 Cu privire la preavizare

Disp. 03 din 01.02.2022 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 02 din 26 .01.2022 Cu privire la soluţionarea conflictului de interese real

Disp nr. 01 din 06.01.2022 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern

 
ANUL 2021..

Disp. nr. 107 din 30.12.2021 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 106 din 29.12.2021 Cu privire la soluţionarea conflictului de interese real

Disp. nr. 105 din 28.12.2021 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea turneului raional de şah

Disp. nr. 104 din 24.12.2021.Cu privire la planificarea măsurilor protecţiei civile pentru anul 2022

Disp. nr. 103 din 15.12.2021 Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din Consiliul raional

Disp. nr. 102 din 14.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 101 din 14.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 100 din 10.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 99 din 06.12.2021 Cu privire la ordonarea şi predarea la păstrarea de stat a documentelor din instituţiile, organizaţiile, întreprinderile raionului Basarabeasca în anul 2022

Disp. nr. 98 din 03.12.2021 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2021

Disp. nr. 97 din 03.12.2021 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

disp. nr. 96 din 03.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 95 din 01.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 94 din 01.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 93 din 30.11.2021 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 92 din 30.11.2021 Cu privire la instituirea grupului de lucru

 

Disp. nr. 90 din 18.11.2021.Cu privire la includerea în bugetul raional a unor transferuri cu destinaţie specială pe anul 2021

Disp. nr. 89 din 16.11.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 88 din 16.11.2021 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziţii publice

Disp. nr. 87 din 16.11.2021.Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de semnătura electronică

Disp. nr. 86 din 09.11.2021 Cu privire Comisia de inventarie

Disp. nr. 85 din 09.11.2021 Cu privire norme de consum

Disp. nr. 84 din 03.11.2021 Cu privire la alocare mijloacelor financiare

 

Disp. nr. 82  din 20.10.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 81 din 19 .10.2021 Cu privire la concurs literar

Disp. nr. 80 din 18.10.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 79 din 13.10.2021 Cu privire la forma sportivă

Disp. nr. 78 din 07.10.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 77 din  04.10.2021 Cu privire la aprobarea volumului suplimentar de ore pentru directorul Şcolii de arte Basarabeasca

Disp. nr. 76 din 30.09.2021 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă 

Disp. 75 din 28.09.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. 74 din 28.09.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 73 din  28.09.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 72 din 21.09.2021 Cuprivire la desfăşurarea, în anul 2022, în raionul Basarabeasca, a controlului medical şi la trecerea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2006 

Disp. nr. 71 din 14.09.2021 Cu privire la abrogarea unor dispoziţii ale preşedintelui raionului

Disp. nr. 70 din 14. 09. 2021 Cu privire la reprezentarea intereselor Consiliului raional Basarabeasca în instanţele de judecată 

Disp. nr. 69 din 10.09. 2021 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară 

Disp. nr. 68 din 01.09.2021 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr.67 din 23.08.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 66 din 23.08.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 65 din 23.08.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 64 din 23.08.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 63 din 17.08.2021 Cu privire la măsurile de pregătire a instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile către noul an de studii 2021-2022

Disp.nr. 62 din 16.08.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 61 din  04.08.2021 Cu privire la instituirea Comisiei de disciplină

Disp. nr. 60 din 30.07.2021_Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 59  din 29.07.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 58 din 25.07.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 57 din 27.07.2021 Cu privire la constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a raionului Basarabeasca 

Disp. nr. 56 din 27.07.2021 Cu privire la constituirea Comisiei de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a raionului Basarabeasca

Disp. nr. 55 din 19.07.2021 Cu privire la instituirea unui grup de lucru

Disp. nr. 54 din 12.07.2021 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Disp. nr. 53 din 07.07.2021 Cu privire la instituirea unui grup de lucru

Disp. nr. 52 din 01.07.2021 Cu privire la convocarea a Consiliului raional la ședință extraordinară

Disp. nr. 51 din 29.06.2021 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp nr. 50 din 29.06.2021 Cu privire la instituirea Comisiei de primire-predare a unor bunuri imobile

Disp. nr. 49 din 22.06.2021 Cu privire la noua componența comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare

Disp. nr. 48 din  22.06.2021  Cu privire la asigurarea deplasarii unui grup de elevi

Disp. nr. 47 din 22.06.2021  Cu privire la alocarea mijloacelor financoare

Disp. nr. 46 din 18.06.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financoare din Fondul de rezervă al CR

Disp. nr. 45 din 14.06.2021 Cu privire la organizarea șimdesfășurarea a concertului ”Ziua lucrătorului medical și farmacistului”

Disp. nr. 44 din 11.06.2021.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 43 din 10.06.2021  Cu privire la instituirea grupului de lucru

Disp. nr 42 din 04.06.2021  Cu privire la organizarea și desfășurarea sărbătorii ”Ziuav internațională a copilului”

Disp. nr. 41 din 31 mai 2021_Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă 

Disp.nr. 40 din 31 mai 2021Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Ziua Internaţională a copiilor

Disp. nr.  39 din 31 mai 2021 Cu privire la acoperirea cheltuielilor legate de organizarea şi desfăşurarea Zilei oraşulu

Disp. nr 38 din 28.05.2021 Cu privire la asigurarea deplasării unui grup de elevi din or. Basarabeasca în excursie în or. Chişinău 

Disp. nr. 37 din 19.05.2021 Cu privire la Participarea ansamblului folcloric Speranţa în cadrul Festivalului Dragu -mi-i să cânt la tână

Disp. nr. 36 din 12.05.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 35 din 07.5.2021 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Marşului Regimul nemuritor închinat Zilei Victoriei

Disp. nr. 34 din 07.05.2021 Cu privire la desfăşurarea Zilei Internaţionale a familiei

Disp. nr. 33 dfin 06.05.2021 Cu privire la convocare ședinței exstraordinară

Disp. nr.32 din 29.04.2021_Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr.  31 din 28.04.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 30 din 28.04.2021 Cu privire la reprezentarea intereselor Consiliului raional Basarabeasca în instanţele de judecată 

Disp.nr. 29 din 23.04.2021 Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru atestarea cadrelor bibliotecare

Disp. nr. 28 din  23.04.2021 Cu privire la asigurarea deplasării echipei de veterani la minifotbal în Anenii Noi

Disp. nr. 27 din 23.04.2021 Cu privire la desfăşurarea sărbătorilor de Paşti 

Disp nr. 26 din 16.04.2021 Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituţiile medicale pentru anul 2021

Disp. nr. 25 din 14.04.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr. 24 din 06.04.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp .nr. 23 din 01.04.2021 Cu privire la instituirea grupului de lucru

Disp. nr. 22 din 30.03.2021 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 21 din 26.03.2021 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de raportarea ajutoarelor de stat

Disp. nr. 20 din 26.03.2021 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru problemele veteranilor de război din cadrul raionului Basarabeasca

Disp. nr. 19 din 12.03.2021_Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 18 din 11.03.2021  Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Disp. nr. 17 din 11.03.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 16 din 10.03.2021  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 15 din 09.03.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr 14_din 03.03.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 13 din 01.03.2021 _Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti

Disp. nr. 12 din 26.02.2021 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 11 din 24.02.2021  Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții publice

Disp. nr. 10 din 22.02.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 9 din 22.02.2021 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea măsurii culturale

Disp. nr. 8 din 22.02.2021 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie)

Disp. nr. 7 din 22.02.2021 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni Memorie. Onoare. respect pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi drept a veteranilor de război pentru perioada 2021-2023

Disp. nr. 6 din 17.02.2021 Cu privire la desfăşurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Basarabeasca la data de 19.02.2021 ora 10.00

Disp. nr. 5 din 12.02.2021.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea măsurii culturale

Disp. nr. 4 din 05.02.2021 Cu privire la asigurarea deplasării unui grup de elevi din or. Basarabeasca în excursie în or. Chişinău

Disp. nr. 03 din 05.02.2021 Cu privire la asigurarea deplasării unui grup de elevi din or. Basarabeasca în excursie în or. Chişinău

Disp. nr. 3 din 28.01.2021 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 02 din 15.01.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 1 din 12.01.2021  Cu privire la planificarea măsurilor protecției civile pentru anul 2021

Anexe la disp nr. 1 din 12.01.2021

ANUL 2020..

Disp. nr. 119 din 31.12.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 118 din 21.12.2020 Cu privire la desfăşurarea Festivalului-concurs al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă V-am ura, v-am tot ura 

Disp. nr. 117 din 15.12.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

Disp. nr. 116 din 15.12.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 115 din 15.12.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr.114 din 15.12.2020 Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din Consiliul raional 

Disp. nr. 113 din 14.12.2020 Cu privire la premiere

Disp. nr. 112 din 11.12.2020 Cu privire la coordonarea cadastrului funciar

Disp. nr. 111 din 11.12.2020 Cu privire la premiere

Disp. nr.110 din 10.12.2020 Cu privire la ordonarea şi predarea la păstrarea de stat a documentelor din instituţiile, organizaţiile, întreprinderile raionului Basarabeasca în anul 2021

Disp. nr. 109 din 08.12.2020 Cu privire la redirecţionarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 108 din 08.12.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Disp. nr. 107 din 07.12.2020 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Disp. nr. 106 din 02.12.2020 Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate la balanţa Consiliului raional

Disp. nr. 104 din 30.11.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă_

Disp. nr. 103 din 25.11.2020 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Campionatului raional de fotbal

Disp. nr. 102 din 24.11.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 101 din 19.11.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 100 din 18.11.2020 Cu privire la instituirea Comisiei raionale de evaluare a tractoristilor mecanici

Disp. nr. 99 din 12.11.2020 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de semnătura electronică

Disp. nr. 98 din 06.11.2020 Cu privire la consum benzină

Disp. nr. 97 din 03.02.2020 Cu privire la desășurarea, in anul 2021, in raionul Basarabeasca, a controlului medical și la trecerea in evidența militară a tinerilor născuți in anul 2005

Disp nr. 95 din 12.10.2020 Cu privire la desftturarea concursului literar a ediția a XXX-a, faza raional

Disp nr 94 din 09.10.2020 Cu privire la instituirea Comisiei raionale

Disp. nr. 93 din 01.10.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 92 din 01.10.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 91 din 01.10.2020 Cu privire la radierea din registrul de evidenţă a asociaţiilor obşteşti, AO Alianţa Medicilor din Basarabeasca

Disp. nr. 90 din 01.10.2020 Cu privire la instituirea grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică 

Disp. nr. 89 din 01.10.2020 Cu privire la instituirea grupului de lucru privind crearea Pltformei Industriale Multifuncţionale

Disp. nr. 88 din 29.09.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 87 din 29.09.2020 Cu privire la declanşarea procedurii de lichidare a Asociaţiei Obşteşti Alianţa Medicilor din Basarabeasca

Disp. nr. 86 din 22.09.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 85 din 10.09.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 84 din 09.09.2020 Cu privire la redirecţionarea mijloacelor financiare, aprobate în bugetul raional_

Disp. nr. 83 din 08.09.2020 Cu privire la premiere

Disp. nr. 82 din 26.08.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă 

Disp. nr. 81 din 24.08.2020 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Zilei eliberării Moldovei de sub ocupaţia fascistă 

Disp. nr. 80 din 14.08.2020 Cu privire la măsurile de pregătire a instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile pentru redeschidere şi organizare a procesului educaţional în anul de studii 2020-2020

Disp. nr. 79 din 13.08.2020 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Disp. nr. 78 din 13.08.2020 Cu privire la redirecţionarea mijloacelor financiare, aprobate în bugetul raional

Disp. nr. 77 din 31 iulie 2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 76 din 29.07.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 75 din 28.07.2020 Cu privire la instituirea Comisiei raionale

Disp. nr. 74 din 24.07.2020 Cu privire la redirecţionarea mijloacelor financiare, aprobate în bugetul raional

Disp. nr. 73 din 14.07.2020 Cu privire la organizarea muncii în cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 72 din 07.07.2020 Cu privire la abrogarea dispoziţiei nr. 65 din 23 iunie 2020

Disp. nr. 71 din 03.07.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 70 din 30.06.2020 Cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia preşedintelui raionului

Disp. nr. 69 din 29.06.2020 Cu privire la organizarea muncii în cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 68 din 29.06.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 67 din 23.06.2020 Cu privire la acordarea premiului funcţionarilor publici cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua funcţionarului public

Disp. nr. 66 din 23.06.2020 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2019

Disp. nr. 65 din 23.06.2020 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020

Disp. nr. 64 din 15.06.2020 Cu privire la organizarea muncii în cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 63 din 15.06.2020 Cu privire la instituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor

Disp. nr. 62 din 15.06.2020 Cu privire la instituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor 

Disp. nr. 61 din 12.06.2020 Cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

Disp. nr. 60 din 12.06.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 59 din 29.05.2020 Cu privire la constituirea Comisiei de inventariere

Disp. nr. 58 din 29.05.2020 Cu privire la constituirea Comisiei de delimitare a unor terenuri de pământ 

Disp. nr. 57 din 29.05.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 56 din 29.05.2020 Cu privire la constituirea Comisiei de inventariere a bunurilorimobile proprietate publică a raionului Basarabeasca

Disp. nr. 55 din 29.05.2020 Cu privire la constituirea Comisiei de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a raionului Basarabeasca

Disp. nr. 54 din 28.05.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 53 din 27.05.2020 Cu privire la modificarea componenţei Comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Disp. nr. 52 din 26.05.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 51 din 26.05.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 50 din 11.05.2020 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Disp. nr. 49 din 08.05.2020 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Zilei Victoriei

Disp. nr. 48 din 07.05.2020 Cu privire la instituirea Comisiei raionale

Disp. nr. 47 din 04.05.2020 Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru problemele veteranilor de război din cadrul raionului Basarabeasca

Disp. nr. 46 din 27.04.2020  Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţa

Disp. nr. 45 din 27.04.2020 Cu privire la declararea zilelor de odihnă pentru angajaţii din subordinea Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 44 din 27.04.2020 Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020 şi alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 43 din 21.04.2020 Cu privire la instituirea Serviciului social Pachet alimentar unic persoanelor familiilor defavorizate

Disp. nr. 42 din 21.04.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 41 din 21.04.2020 Cu privire la alocarea de către consilierii raionali a mijloacelor financiare pentru procurarea pachetelor alimentare

Disp. nr. 40 din 21.04.2020 Cu privire la declrarea zilelor de odihnă pentru angajaţii din subordinea Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 39 din 13.04.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 38 din 13.04.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 37 din 08.04.2020 Cu privire la noua componenţă a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Basarabeasca

Anexa nr. 1 şi nr. 2 la dispoziţia nr. 37 din 8 aprilie 2020

Disp. nr. 36 din 06.04.2020 Cu privire la declararea zilelor de odihnă pentru angajaţii din subordinea Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 35 din 01.04.2020 Cu privire la desemnarea persoanelor care vor înlocui în caz de necesitate membrii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Basarabeasca

Disp. nr. 34 din 31.03.2020 Cu privire la unele împuterniciri acordate conducătorilor instituţiilor bugetare, finanţate din bugetul raional în perioada stării de urgenţă

Disp. nr. 33 din 30.03.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru perfofmanță

Disp. nr. 32 din 27.03.2020 Cu privire la declararea zilelor de odihnă pentru angajaţii din subordinea Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 31 din 27.03.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 30 din 26.03.2020 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă extraordinară

Disp nr. 29 din 20.03.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezerva al CR Basarabeasca

Disp nr. 28 din 18.03.2020 Cu privire la constituirea Punctului teritorial de dirijare în Situații exepționale al Comisiei pentru Situații excepționale a raionului Basarabeasca.

Disp. nr. 27 din 17.03.2020 Cu privire la instituirea celulei de monitorizare a evoluţiei COVID-19

Disp. nr. 26 din 17.03.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 25 din 16.03.2020 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de raportarea ajutoarelor de stat

Disp. nr. 24 din 16.03.2020 Cu privire la reprezentarea intereselor Consiliului raional Basarabeasca în instanţa de judecată

Disp. nr. 23 din 16.03.2020 Cu privire la contramandarea şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 22 din 11.03.2020 Cu privire la completarea Proiectului ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional Basarabeasca pentru 20 martie 2020

Disp. nr. 21 din 11.03.2020 Cu privire la efectuarea unor modificări în componenţa Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică

Disp. nr. 20 din 06.03.2020 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în şedinţă ordinară

Disp. nr. 19 din 04.03.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 18 din 04.03.2020 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concertului dedicat Zilei Internaţionale a Femeii

Disp. nr. 17 din 26.02.2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă

Disp. nr. 16 din 26.02.2020 Cu privire la modificarea componenţei Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică

Disp. nr. 15 din 25.02.2020 Cu privire la desfăşurarea concursurilor în cadrul sărbătorii Masleniţa — 2020

Disp. nr. 14 din 21.02.2020 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Maslenița

Disp. nr. 13 din 20.02.2020 Cu privire la noua componenţă a Comisiei raionale pentru consultări şi negocieri colective

Disp. nr. 12 din 19.02.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr. 11 din 17.02.2020  Cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia preşedintelui raionului

Disp nr. 10 din 12.02.2020 Cu privire la instituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor

Disp nr. 09 din 07.02.2020 Cu privire la operarea unor modificări în dispoziţia preşedintelui raionului

Disp nr. 07 din 29.01.2020 Cu privire la desfăşurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Basarabeasca la data de 30.01.2020 ora 14.00

Disp nr 06 din 27.01.2020 Cu privire la instituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Disp nr. 05 din 16.01.2020 Dispoziţie convocare (4)

Disp nr 04 din 16.01.2020 Cu privire la noua componenţă a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Disp nr. 03 din 13.01.2020 Cu privire la instituirea grupului de lucru

Disp nr. 02 din 11.01.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr 01 din 09.01.2020 Cu privire la noua componenţă a Comisiei de calculare a vechimei în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare
ANUL 2019

Disp nr. 138 din 31.12.2019 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp nr 137 din 31.12.2019    Cu privire la planificarea măsurilor protecției civile pentru anul 2020

Disp nr 136 din 27.12.2019   Cu privire la coordonarea Cadastrului funciar

Disp nr 135 din 24.12.2019    Cu privire la participarea colectivelor din raionul Basarabeasca în cadrul manifestărilor consacrate sărbătorilor de iarna

Disp nr. 134 din 23.12.2019    Cu privire la instituirea  Comisiei de primire predare

Disp nr. 133 din 23.12.2019  Cu privire la instituirea  Comisiei de primire predare

Disp nr 132 din 20.12.2019    Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr 131 din 18.12.2019   Cu privire la organizarea și desfășurarea Revelionului pentru copii

Disp nr 130 din 17.12.2019  Cu privire la organizarea și desfășurarea Campionatului raional de Șah

Disp nr 129 din 16.12.2019  Cu privire la instituirea unei Comisii

Disp nr 128 din 16.12.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr 127 din 13.12.2019  Cu privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul 2019

Anexa 1 la disp nr. 127 din 13.12.2019  Anexa 2 la disp 127 din 13.12.2019

Anexa 3 la disp nr. 127 din 13.12.2019   Anexa 4 la disp 127 din 13.12.2019

Anexa 5 la disp nr 127 din 13.12.2019

Disp nr 126 din 11.12.2019   Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din Consiliul raional

Disp. nr 125 din 09.12.2019 Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate la balanța Consiliului raional

convocare.docx (12) Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în ședință ordinară

Disp nr 123 din 06.12.2019  Cu privire  la ordonarea și predarea la păstrarea de stat a documentelor din instituțiile, organizațiile, întreprinerele raionului în anul 2020

Disp nr 122 din 04.12.2019   Cu privire la organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarna

Disp nr 121 din 29.11.2019   Cu privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul 2019

Anexa 1 la disp 121 din 29. 11.2019   Anexa nr 2 la disp nr. 121 din 29.11.2019

Anexa nr 4 din 121 din 29.11.2019   Anexa 5 la dispnr. 121 din 29.11.2019

Disp nr. 120 din 29.11.2019   Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp nr. 119 din 28.11.2019   Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni consacrate  consemnării Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități-3

Disp. nr 118 din 26.11.2019    Cu privire la organizarea și desfășurarea seminarului practic

Disp nr 117 din 26.11. 2019 I   Disp nr. 117 din 26.11.2019 II     Cu privire la stabilirea atribuțiilor vicepreședinților raionului Basarabeasca

Disp nr 116 din 15.11.2019    Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca în ședință extraordinară

Disp nr 115 din 05.11.2019    Cu privire la participarea ansamblului de dans popular Lia în cadrul Sărbatorii dansului popular Festivalul Horelor

Disp nr.114 din 01.11.2019    Cu privire la stabilirea normelor de consum de combustibil și lubrifanianți pe timp de iarna 

Disp nr 113 din 30.10.2019    Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp nr 112 din 30.10.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al CRB

Disp nr 111 din 29.10.2019    Cu privire la desemnarea directorului interimar al ÎM Sonbas Service

Disp nr 110 din 22.10.2019     Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr. 108 din 09. 10 2019   Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B,C, D pentru anii 2017-2021

Disp nr. 107 din 09.10.2019   Cu privire la aprobarea Programului teritorial de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020

Disp nr. 106 din 09.10.2019   Cu privire la aprobarea Programului teritorial privind controlul tutunului pentru anii 2017-2018

Disp nr 105 din 04.10.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al CRB

Disp nr 104 din 30.09.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al CRB

Disp nr 103 din 30.09.2019    Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr 101 din 25.09.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp nr 100 din 24.09.2019    Cu privire la reprezentarea interesele Consiliului raional Basarabeasca în instanța de apel

Disp nr 99 din 23.09.2019    Cu privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul curent cu legea bugetului de stat pe anul  2019

Anexa1 la disp nr. 99 din 23.09.2019    Anexa 2 la disp nr 99 din 23.09.2019   Anexa 3 la disp nr. 99 din 23.09.2019

Anexa 4 la disp nr 99 dn 23.09.2019   Anexa 5 la disp nr 99 din 23.09.2019

Disp nr 98 din 13.09.2019    Cu privire la stimularea perfomanților sportive

Disp nr 97 din 13.09.2019   Cu privire la acordarea indimnizațiilor unice persoanelor numite în funcții de demnitate publică

Disp nr. 96 din 11.09.2019    Cu privire la modificarea dispoziției președintelui raionului nr. 102 din 25.08.2016

Disp nr. 95 din 10.09.2019    Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al  diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 

Disp nr. 94 din 06.09.2019 (2) Disp nr. 94 din 06.08.2019 (1)     Cu privire la măsurile de pregătire a economiei și a sferei sociale a raionului pentru activitateîn perioada de toamnă-iarnă 2019-2020

Anexa nr. 1 din disp. nr 94 din 06.09.2019    Anexa nr 2 din disp nr 94 din 06.09.2019  Anexa nr 3 din disp nr. 94 din06.09.2019

Disp nr. 93 din 30.08.2019    Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp nr. 92 din 21.08.2019     Cu pruvire la instruirea grupului de lucru pentru evaluarea pregătirii instituțiilor de învățămînt către noul an de studii 2019-2020

Disp nr.91 din 20.08.2019    Cu privire ladesfășurarea în anul 2020 în raionul Basarabeasca a controlului madical și a  la trecerea în evidiența militară a tînerilor născuți în anul 2004

Disp nr. 90 din 20.08.2019   Cu privire  la încomporarea. în octombrie 2019- ianuarie 2020, în rîndurile Fortelor Armatev și Serviciului Civil

Disp. nr. 89 din 19.08.2019   Cu privire la propunerea CEC a candidaturilor membrilor pentru constituirea CECE Basarabeasca

Disp. nr. 88 din 17.08.2019  Cu privire la întreținerea beneficiarului Andronic Gheorghe în Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din s. Sadaclia

Disp. nr. 87 din 14.08.2019   Cu privire la instituirea unui grup de lucru

Disp. nr. 86 din 15.08.2019   Cu privire la acoperirea cheltuielilor legate de organizarea și desfășurarea în raion Zilei Feroviarului

Disp. nr. 85 din 14.08.2019   Cu privire la participarea Ansamblului foșcloric ”Speranța”în cadrul Festivalului național al tradițiilor populare ”La poate de codru”

Disp. nr. 84 din 14.08.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 83 din 14.08.2019    Cu privire la acoperirea mijloacelor financiare

Disp. nr. 82 din 09.08.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 81 din 02.08.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional

Disp. nr. 80 din 02.08.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 79 din 02.08.2019   Cu privire la participarea Ansamblului de dans ”Marunțica” în cadrul Festivalului concurs

Disp. nr. 78 din 31.07.2019    Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 77 din 31.07.2019    Cu privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul 2019

Anexa nr. 1 la disp. nr. 77 din 31.07.2019     anexa. nr. 2 la disp. nr. 77 din 31.07.2019   Anexa nr. 3 la disp. nr. 77 din 31.07.2019   

Anexa nr. 4 la disp. nr. 77 din 31.07.2019    Anexa nr. 5 la disp. nr. 77 din 31.07.2019

Disp. nr. 76 din 18.07.2019   Cu privire la declanșarea procedurii de lichidare a AO ”Lebăda Albă”

Disp. nr. 75 din 16.07.2019   Cu privire la crearea unei comisii

Disp. nr. 74 din 15.07.2019   Cu privire la repartizarea materialelor de construcție primite de la depozitul Agenției Rezerve Materiale

Disp. nr. 73 din 12.07.2019   Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice foștilor consilieri raionali în CR Basarabeasca

Disp. nr. 72 din 01.07.2019  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 71 din 28.06.2019  Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 70 din 26.06.2019  Cu privire la aprobarea componenței echipei multidisciplinare teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane

Disp. nr. 69 din 25.06.2019   Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția președintelui raionului

Disp. nr. 68 din 24.06.2019  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Disp. nr. 67 din 24.06.2019   Cu privire la organizarea și desfășurarea  ”Bate doba lăutare”

Disp. nr. 66 din 24.06.2019   Cu privire la instituirea Comisiei raionale (recoltare a cerealelor din anul 2019)

Disp. nr. 65 din 21.06.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Disp. nr. 64 din 19.06.2019   Cu privire la operarea unor modificări în dispoziția președintelui raionului

Disp. nr. 63 din 12.06.2019   Cu privire la modificarea bugetului provizoriu raional pe anul 2019

Anexa nr. 1 la disp. nr. 63 din 12.06.2019   Anexa nr. 2 la disp. nr. 63 din 12.06.2019   Anexa nr. 3 la disp.nr. 63 din 12.06.2019   

Anexa nr. 4 la disp. nr. 63 din 12.06.2019   Anexa nr. 5 la disp. nr. 63 din 12.06.2019

Disp. nr. 62 din 10.06.2019  Cu privire la organizarea și desfășurarea concertului dedicat ”Zilei lucrătorului medical și farmacistului”

Disp. nr. 61 din. 10.06.2019  Cu privire la participarea Ansamblului foșcloric ”Speranța” în cadrul Festivalul familiei și tradițiilor populare

Disp. nr. 60 din. 10.06.2019   Cu privire la asigurarea participării elevilor ți antrenorului Școlii sportive raionale la Campionatul European de lupte libere

Disp. nr. 59 din 10.06.2019   Cu privire la participarea ansamblului de muzica și dans popular ”Lia”, s.Abaclia în cadrul emisiunei ”La nio în sat”

Disp. nr. 58 din 06.06.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 57 din 29.05.2019   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 56 din 28.05.2019   Cu privire la pregăterea și desfășurarea competițiilor tactico-speciale între echipele sanitare la data de 21.06.2019

Disp. nr. 55 din 28.05.2019    Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 54 din 27.05.2019    Cu privire la organizarea și desfășurarea sărbătorii ”Ziua Internațională a copiilor”

Disp. nr. 52 din 17.05.2019  Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual plătit

Disp. nr. 51 din 15.09.2019   Cu privire la aprobarea statelor de personal și listele tarifare ale salariaților IMSP Centru de Sănătate Bașcalia și salarizarea personalului de conducere a instituției pentru anul 2019

Anexa la disp. nr. 51 din 15.05.2019

Disp. nr. 50 din 15.05.2019    Cu privire la măsurile de pregătire a instituțiilor educaționale către noul an de studii 2019-2020

Disp. nr. 49 din 13.05.2019   Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2019

Disp. nr. 48 din 07.05.2019 Cu privire la participarea ansamblului de muzică și dans popular Lia s.Abaclia în cadrul Simpoziumului Internațional

Disp. nr. 47 din 07.05.2019 Cu privire la organizarea și desfășurarea Marșului Regimentul nemuritor închinat Zilei Victoriei

Disp. nr. 46 din 03.05.2019 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

Disp. nr. 45 din 03.05.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 44 din 02.05.2019 Cu privire la aprobarea statelor de personal IMSP Spitalul Raional Basarabeasca pentru anul 2019

Anexa nr. 1 la disp nr. 44 din 02.05.2019

Anexa nr. 2 la disp. nr. 44 din 02.05.2019

Disp. nr. 43 din 25.04.2019 Cu privire la desfășurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru situații excepționale…..

Disp. nr. 42 din 25.04.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului Raional

Disp. nr. 41 din 25.04.2019 Cu privire la aprobarea statelor de personal IMSP Centrul e Sănătate Sadaclia pentru anul 2019

Anexa la disp.nr. 41 din 25.04.2019

Disp. nr. 40 din 24.04.2019 Cu privire la participarea la acțiunile dedicate Zilei Comemorării victimelor catastrofei de la CAE Cernobîl

Disp. nr. 39 din 24.04.2019 Cu privire la organizarea și desfășurarea a Campionatului Regional de volei Cupa președintelui raionului Basarabeasca-2019

Disp nr. 38 din 24.04.2019 Cu privire la desfășurarea Festivalului Cîntecului Pascal Slavit să fie Domnul

Disp. nr. 37 din 23.04.2019 Cu privire la îndeplinirea măsurilor de organizare încărcare-descărcarea și repartizare a mijloacelor de protecție chimică individuală în raionului Basarabeasca

Disp. nr. 36 din 18.04.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Disp. nr. 35 din 12.04.2019 Cu privire la desfășurarea concursului literar La izvoarele Intelepciunii

Disp. nr 34 din 08.04.2019 Cu privire la prganizarea concursului raional Cel mai bun antreprenor al anului 2018

Disp. nr. 33 din 02.04.2019 Cu privire la instruirea Comisiei raionale pentru atestarea cadrelor bibliotecare

Disp. nr. 32 din 02.04.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al consiliului raional

Disp. nr. 31 din 29.03.2019 Cu privire la chitarea plății compensatorii unor categorii de angajați

Disp. nr. 30 din 29.03.2019 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr . 29 din 28.03.2019 Cu privire la aprobarea statelor de personal IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca pentru anul 2019

Disp. nr. 28 din 26.03.2019 Cu privire la modificarea componenței Comisieipentru protecția drepturilor persoanelor în dificultate sau cu dizabilități

Disp. nr. 27 din 18.03.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 26 din 15.03.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezerva

Disp. nr. 25 din 04.03.2019 Cu privire la organizarea sărbătorii Maslenița

Disp. nr. 24 din 04.03.2019 Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurei culturale

Disp. nr.23 din 04.03.2019 Cu privire la alocarea unei sume bănești

Disp nr. 22 din 01.03.2019 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 21 din 28.02.2019 Cu privire la instruirea Comisiei de primire-predare

Disp. nr. 20 din 28.02.2019 Cu privire la instruirea Comisiei rraionale pentru drepturile omului 

Anexa la disp. nr. 20 din 28.02.2019

Disp. nr. 19 din 20.02.2019Cu privire la participarea ansamblului de muzica și dans popular LIA , în cadrul Festivalului Internațional MĂRȚIȘOR 

Disp. nr. 18 din 15.02.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al CR

Disp. nr. 17 din 14.02.2019 Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2018

Disp. nr. 16 din 14.02.2019 Cu privire la încorporarea, în aprilie-iulie 2019, în rîndurile Forțelor Armate și în Serviciul Civil ale RM, a cetățenelor      născut în anii 1992-2001    Anexe nr. 1 și 2 la disp. nr. 16 din 14.02.2019

Disp. nr. 15 din 15.02.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al CR

Disp. nr. 14 din 06.02.2019 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

Disp. nr. 13 din 05.02.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind tipurile și modul de calculare a sporului cu carecter specific

Anexa la disp. nr. 13 din 05.02.2019

Disp. nr. 12 din 31.01.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al CR

Disp. nr. 11 din 29.01.2019 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al CR

Disp. nr. 10 din 22.01.2019 Cu privire la completarea disp nr. 65 din 14.06.2018

Disp. nr. 09 din 15.01.2019 Cu privire la completarea și modificarea disp. nr. 41 din 06.03.2013

Anexa la disp. nr. 09 din 15.01,2019

Disp. nr. 08 din 15.01.2019 Cu privire la modificarea și completarea dispoziției nr.31 din 18.02.2018

Anexa la disp. nr. 08 din 15.01.2019

Disp. nr. 07 din 14.01.2019 Cu privire la desemnarea unei persoane, care va prezenta interesele președintelui raionului instanțele de judecată

Disp. nr. 06 din 14.01.2019 Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă pentru anul 2019

Disp. nr. 05 din 11.01.2019 Cu privire la selectarea sectoarelor de drum raional

Disp. nr. 04 din 10.01.2019 Cu privire la suspendarea din funcție

Disp. nr. 03 din 04.01.2019 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanța

Disp. nr. 02 din 03.01.2019  Cu privire la planificarea măsurilor protecției civile pentru anul 2019

Anexa nr. 1 la disp nr 02   Anexa nr. 2 la disp. nr. 02  Anexa nr. 3 la disp nr. 02  Anexa nr. 4 la disp. nr. 02  

Anexa nr. 5 la disp nr. 02  Anexa nr. 6 la disp nr. 02  Anexa nr. 7 la disp. nr. 02

Disp. nr. 01 din 02.01.2019   Cu privire la exercitarea atribuțiilor de serviciu ale președintelui raionului Basarabeasca


ANUL 2018

Disp. nr. 160 din 28.12.2018    Cu privire la aplicarea bugetului provzoriu raional Basarabeasca

Anexa nr. 16 la disp nr 160    Anexa nr 15 la disp nr 160   Anexa nr. 14 la disp nr. 160

Anexa nr.13 la disp nr. 160  Anexa nr. 12 la disp nr. 160   Anexa nr. 11 la disp nr. 160  

Anexa nr 10 la disp nr. 160   Anexa nr. 9 la disp. nr. 160   Anexa nr. 8 la disp nr. 160 

Anexa nr. 7 la disp nr. 160   Anexa nr. 6 la disp nr. 160    Anexa nr. 5 la disp nr. 160 

Anexa nr. 4 la disp nr. 160   Anexa nr. 3 la disp nr. 160    Anexa nr. 2 la disp nr. 160 

Anexa nr. 1 la disp nr 160

Disp. nr. 159 din 27.12.2018  Cu privire la modificarea dispoziliției președintelui  raionului nr. 102 din 25.08.2016 

Disp. nr. 158 din 20.12.2018 Cu privire la coordonarea Cadastrului funciar

Disp. nr. 157 din 19.12.2018  Cu privire la desfășurarea,  în anul 2019, în raionul Basarabeasca, a controlului medical și la trecerea în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2003

Disp. nr. 156 din 18.12.2018 Cu privire la excluderea din lista obiectivelor chimic-periculoase a Fabrici de vinuri SA ,,Doina», amplasată în sat.Abaclia  

Disp. nr. 155 din 17.12.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliuiui raional Basarabeasca

Anexa la disp nr. 155(regulament)  Anexa 1 la Regulament   Anexa 2 la Regulament  Anexa 3 a Regulament

Disp. nr. 153 din 15.12.2018  Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanțelor ale funcționarilor publici din Consiliul Raional

Anexa la disp 153

Disp. nr. 152 din 12.12.2018 Cu privire la participarea ansamblului folcloric ”Speranța” în cadrul sărbătoarei ”Aprindeți luminițele”

Disp. nr. 151 din 12.12.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă

Disp. nr. 150 din 12.12.2018 Cu privire la instituirea Comisiei de invintariere a bunurilor materiale aflate la balanța Consiliului raional

Disp. nr. 149 din 11.12.2018  Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018 

Anexa nr.1 la disp. nr. 149   Anexa nr.2 la disp. nr.149   Anexa nr.3 la disp. nr. 149 

 Anexa nr.4 la disp. nr. 149   Anexa nr.5 la disp. nr. 149   Anexa nr.6 la disp. nr. 149 

Anexa nr.7 la disp. nr. 149

Disp. nr. 148 din 11.12.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Disp nr 147 din 10.12.2018 Cu privire la corectarea unei erori omise în dispoziția președintelui raionului nr. 146 din 08 decembrie 2018

Disp. nr. 146 din 08.12.2018 Cu privire la premiere

Disp. nr. 145 din 06.12.2018 Cu privire la ordonarea și predarea la păstrarea de stat a documentelor din instituțiile, organizațiile, intreprinderele raionului Basarabeasca în anul 2019

Disp. nr. 144 din 06.12.2018Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Disp. nr. 143 din 04.12.2018 Cu privire la modificarea dispoziției președintelui raionului Basarabeasca nr. 118 din 30.10.2018

Disp. nr. 142 din 04.12.2018Cu privire la participarea ansambiului de dans popular «Mărunțica» in cadrul Festivalului-concurs Regional «La o margine de Prut»

Disp. nr. 141 din 04.12.2018 Cu privire la participarea ansamblului folcloric «Speranța» în cadrul Tîrgului de Crăciun

Disp. nr. 140 din 28.11.2018 Cu privire la corectarea unei erori omise în dispoziția președintelui raionului nr. 125 din 19 noiembrie 2018

Disp nr. 139 din 28.11.2018 Cu privire la abrogarea dispoziției președintelui raionului Basarabeasca nr. 128 din 19 noiembrie 2018

Disp.nr. 138 din 28.11.2018 Cu privire la premiere

Disp. nr. 137 din 27.11.2018 Cu privire la acordarea a altor plăți de stimulare funcfionarilor publici din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 136 din 27.11.2018 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de buna organizare și desfășurare a instruirii

Disp. nr 135 din 26.11.2018 Cu privire la exercitarea atribuțiilor de serviciu ale președintelui raionului Basarabeasca

Disp. nr. 134 din 26.11.2018 Cu privire la premiere

Disp. nr. 133 din 26.11.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 132 din 23.11.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 131 din 21.11.2018 Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni consacrate consemării ZiIei Internaționale a persoanelor cu dizabilități — 3 decembrie

Disp. nr 130 din 21.11.2018 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării gi eliberării legitimațiilor victimelor represiunilor politice

Disp. nr. 129 din 20.11.2018 Cu privire la aprobarea programului local și a Planului de acțiuni privind eficiența energetică a raionului Basarabeasca pentru anii 2019-2021

Disp. nr. 128 din 19.11.2018  Cu privire la reorganizarea unor instituții de invățămînt din raion

Disp. nr. 127 din 19.11.2018  Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în unele regulamente de organizare și funcționare a serviciilor sociale din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei

Disp nr. 126 din 19.11.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Disp nr. 125 din 19.11.2018  Cu privire la alocarea miiloacelor financiare din Fondul d.e rezervă

Disp. nr. 124 din 16.112018  Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul curent cu Legea bugetului de stat pe anur 2018

Anexa nr. 1 la disp. nr. 124    Anexa nr. 2 la disp nr. 124     Anexa nr. 3 la disp. nr 124    Anexa nr. 4 la disp. nr. 124   

Anexa nr. 5 la disp nr. 124     Anexa nr. 6 la disp. nr. 124    Anexa nr.7 la disp. nr. 124     Anexa nr. 8 la disp nr. 124

Disp. nr. 123 din 15.11.2018  Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018

Anexa nr. 1 la disp. nr 123      Anexa nr. 2 la disp nr 123     Anexa nr. 3 la disp nr. 123       Anexa nr. 4 la disp nr. 123    Anexa nr. 5 la disp nr. 123

Disp. nr. 122 din 06.11.2018 Cu privire la participarea ansamblului de muzică, și dans popular ,, Lia,, s. Abaclia in cadrul Iarmarocului Miorița ,,Laie-Bucălaie,,

Disp. nr. 121 din 05.11.2018 Cu privire la instituirea comisiei la recepția finală

Disp. nr. 120 din 02.11.2018  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Disp. nr. 119 din 01.11.2018Cu privire la stabilirea normelor de consum de combustibil și lubrifianți pe timp de iarnă

Disp. nr. 118 din 30.10.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 117 din 30.10.2018 Cu privire la unele modificări a programului de transport rutier raional

Disp. nr. 116 din 29.10.2018 Cu privire la acordarea a altor plăți de stimulare funcfionarilor publici din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 113 din 20.10.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea sărbătorii ,,Festivalul Vinului — 2018″

Disp. nr. 112 din 15.10.2018  Cu privire la redirecționarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 111 din 12.10.2018  Cu privire la organizarea și desfășurarea Campionatului raional de fotbal <Ștefan cel Mare>

Disp. nr. 110 din 03.10.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Campionatului Regional De Șah Ștefan cel Mare

Disp. nr. 109 din 02.10.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea concertului dedicat Zilei profesorului

Disp. nr. 108 din 01.10.2018 Cu privire la instruirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Disp. nr. 107 din 28.09.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea  activităților, dedicate oamenilor în etare

Disp. nr. 106 din 27.09.2018 Cu privire la acordarea a altor plăți de stimulare funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 105 din 27.09.2018 Cu privire la alocarea unei sume bănești

Disp. nr. 104 din 25.09.2018 Cu privire la constatarea dizolvării de drept a Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 103 din 24.09.2018 Cu privire la incorporarea, in octombrie 2018 — ianuarie 2019, în rîndurile Forțelor Armate și în Serviciul Civil (de alternativă) ale Republicii Moldova, a cetățenilor născuți in anii 1991-2000

Disp. nr. 102 din 20.09.2018 Cu privere la instruirea unui grup de lucru

Disp. nr. 101 din 20.09.2018  Cu privire la participarea ansamblului de fluierari » Mugurașii» la Festivalul-concurs Național al cîntecului patriotic «Ștefan, Ștefan Domn cel Mare»

Disp. nr. 100 din 20.09.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului folcloric Național Ca La noi la Sadaclia

Disp. nr. 99 din 20.09.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 98 din 20.09.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 97 din 13.09.2018 Cu privire la exercitarea atribuțiilor de serviciu ale președintelui raionului Basarabeasca

Disp. nr. 96 din 11.09.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 95 din 11.09.2018 Cu privire la acordarea unor premii banești

Disp. nr. 94 din 07.09.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 93 din 07.09.2018 Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în ședință ordinară

Disp. nr. 92 din 07.09.2018  Cu privire la modificarea dispoziției președintelui raionului nr. 102 din 25.08.2018

Disp. nr. 91 din 06.09.2018 Cu privere la instruirea unui grup de lucru

Disp. nr. 90 din 06.09.2018 Cu privire la sistarea temporară a exploatării unor mijloace de transport ale Consiliului raional

Disp. nr. 89 din 03.09.2018 Cu privere la instruirea unui grup de lucru

Disp. nr. 88 din 24.08.2018 Cu privire la delegarea ăn străinătate

Disp. nr. 87 din 24.08.2018 Cu privire la premiere

Disp. nr. 86 din 24.08.2018 Cu privire la premiere

Disp. nr. 85 din 24.08.2018 Cu privire la operarea unor modificări in dispoziția președintelui raionului nr. 82 din 17 august 2018

Diisp. nr. 84 din 23.08.2018 Cu privire la acordarea a altor plăți de stimulare funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 83 din 20.08.2018  Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru evaluarea pregătirii instituțiilor de invățămînt către noul an de studii 2018-2019

Disp. nr. 82  din 17.08.2018 Cu privire la instituirea unor servicii sociale ân cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei

Disp. nr. 79 din 02.08.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 78 din 27.07.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 77 din 26.07.2018  Cu privire la acordarea a altor plăți de stimulare funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 76 din 26.07.2018 Cu privire la instituirea unui grup de lucru

Disp. nr. 75 din 18.07.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 74 din 13.07.2018 Cu privire la noua componență a Comisiei raionale pentru examinarea cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorilor acestora a victimelor reabilitate ale represiunilor politice

Disp. nr. 73 din 13.07.2018 Cu privire la instituirea Comitetului local în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare (CDMD)

Disp. nr. 72 din 11.07.2018 Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca in ședintă extraordinară

Disp. nr. 71 din 05.07.2018  Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca in ședintă extraordinară

Disp. nr. 70 din 02.07.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 69 din 29.06.2018 Cu privire la acordarea unui premiu pentru munca suplimentara

Disp. nr. 68 din 25.06.2018 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea desfășurării companiei de recoltare a cerealelor din anul 201 8.

Disp. nr. 67 din 23.06.2018 Cu privire la acordarea a altor plăți de stimulare funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

Disp. nr. 65 din 14.06.2018\Cu privire la desemnarea prin cumul a managerului energetic

Disp. nr. 62 din 11.06.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea concertului dedicat ,,Zilei lucrătorului medical și farmacistului

Disp. nr. 61 din 11.06.2018  Cu privire la alocarea mijloacele financiare

Disp. nr. 60 din 06.06.2018 Cu privire la asigurarea participării elevilor si antreinorului Școlii sportive raionale la Campionatul European de lupte libere între școlari

Disp. nr. 59 din 06.06.2018 Cu privire la pregătirea și desfășurarea competițiilor tactico-speciale între echipele sanitare

Disp. nr. 58 din 05.06.2018 Cu privire la convocarea Consiliului Raional Basarabeasca în ședință ordinară

Disp. nr. 57 din 04.06.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2017,

Disp. nr. 56 din 31.05.2018 Сu privire la completarea dispoziției președintelui raionului nr. 51 din 24.05.2018

Disp. nr. 55 din 31.05.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 54 din 31.05.2018 Cu privire la participarea ansamblului de muzică și dans popular » Lia», s. Abaclia în cadrul Festivalului de dans popular pentru copii și tineret «Cine joacă horele»

Disp. nr. 53 din 30.05.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea sărbătoroo i <<Ziua Internațională a copilului>

Disp. nr. 52 din 25.05.2018 Cu privire la alocarea a altor plăți de stimulare funcționarilor publici din cadrul CRB

Disp. nr. 51 din 24.05.2018 Cu privire la delegarea in străinătate

Disp. nr. 50 din 21.05.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 49 din 15.05.2018 Cu privire la instituirea unui grup de lucru

Disp. nr. 48 din 14.05.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Zilei Internaționale a Familiei

Disp. nr. 47 din 10.05.2018 Cu privire la arganizarea și desfășurarea etapelor regionale și naționale ale școlii securității pentru copii «Împreună reducem riscurile’,. ediția 2018

Disp. nr. 46 din 07.05.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea«Marșului «Regimentul nemuritor,’,, închinat Zilei Victoriei

Disp. nr. 45 din 07.05.2018 Cu privire la asigurarea participării elevei școlii sportive raionale la Campionatul European de lupte libere

Disp. nr. 44 din 02.05.2018Cu privire la instituirea Comisiei de primire-Predare

Disp nr. 43 din 27.04.2018Cu privire la alocarea a altor plăți de stimulare funcționarilor publici din cadrul CRB

Disp. nr 42 din 23.04.2018.Cu privire la pregătirea și desfășurarea antrenamentului în instituțiile de invățămînt preșcolar, gimnazial și liceal, precum și  a instituțiilor medicale și a obiectivelor cu aglomerare în masă a persoanelor

Disp. nr. 41 din 21.04.2018Cu privire la participarea ansamblului de muzică și dans popular » Lia», s. Abaciia în cadrul Spectacolului coregrafic

Disp. nr. 40 din 17.04.2018 Cu privire la Premierea echipei de baschet

Disp. nr. 39 din 17.04.2018. Cu privire la desfășurarea Festivalului Cîntecului Pascal Slavit să fie Domnul, ediția a V-a

Disp. nr. 38 din 10.04.2018 Cu privire ia desfășurare concursului Iiterar ,,La izvoarele ințelepciunii”, ediția a XXVIII-a, faza raionala

Disp. nr. 37 din 05.04.2018 Cu privire la constituirea Comitetului Director Local ai ploiectului «Sporirea eficicnței energetice a Liceului Teoretic «Matei Basarab» din or. Basarabeasca»

Disp. nr. 36 din 02.04.2018 Cu privire la premiere

Disp. nr. 35 din 02.04.2018 Cu privire la premiere

Disp. nr. 34 din 02.04.2018 Cu privire la premiere

Disp. nr. 33 din 27.03.2018  Cu privire la desfășurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru situații excepționale și cu efectivul Punctului de Dirijare a raionului Basarabeasca la data     de 30.03.2018 ora 10:00″

Disp. nr. 32 din 27.03.2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Disp. nr. 31 din 26.03.2018 Cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru protecția drepturilor persoanelor in dificultate sau cu dizabilități

Disp. nr. 30 din 26.03.2018.Cu privire la alocarea a altor plăți de stimulare funcșionarilor publici din cadrul CRB

Disp. nr. 29 din 22.03.2018 Cu privire la desemniatea Coordonatorului sistemului de management financiar și control

Disp. nr. 28 din 16.03.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea a campionatuiui raional de volei Cupa președintelui raionului Basarabeasca-2 0 1 8

Disp. nr. 27 din 14.03.2018 Cu privire la instituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor

Disp. nr. 26 din 12.03.2018 Cu privire la convocarea Consiliului raional Basarabeasca in ședință ordinară

Disp. nr. 25 din 03.06.2018 Cu privire la premiere cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Disp. nr. 24 din 03.06.2018 Cu privire la premiere cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Disp. nr. 23 din 06.03.2018 Cu privire la premiere cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Disp. nr. 22 din 06.03.2018 Cu privire la or ganizarea gi desfășurarea misurei culturale dedicate Zilei Intenaționale a Femeii

Disp. nr. 21 din 03.03.2018 Cu privire la instituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Disp. nr. 20 din 03.03.2018Cu privire la instituirea Comisiei mixte pentru evaluarea și autorizarea sanitară a obiectivelor de chimizare din raionul Basarabeasca pentru anul 2018

Disp. nr. 18 din 01.03.2018 Cu privire la efectuarea controlului activității financiare în unele instituții medicale din raion

Disp. nr. 17 din 27.02.2018 Cu privire la alocarea a altor plăți de stimulare funcșionarilor publici din cadrul CRB

Disp. nr. 15 din 19.02.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurei culturale

Disp. nr. 13 din 13.02.2018  Cu privire la acordarea premiului anual funcfionarilor public

Disp. nr. 12 din 13.02.2018  Cu privire la plata premiul anual

Disp. nr. 11 din 12.02.2018   Cu privire la organuarea și desfășurarea sărbătorii Maslenița

Disp. nr. 10 din 08.02.2018  Cu privire la instituirea Comisiei de expertiză a documenteior și dosarelor pentru arhivare

Disp. nr. 07 din 29.01.2018  Cu privire la alocarea a altor plăți de stimulare funcșionarilor publici din cadrul CRB

Disp. nr. 06 din 25.01.2018  Cu privire la crearea grupului de lucru

Disp. nr. 05 din 11.01.2018  Cu privire la marcarea Zilei Naționale a Culturii

Disp. nr. 04 din 09.01.2018 Cu privire la participarea la Tîrgul de Craciun

Disp. nr. 03 din 05.01.2018  Cu privire Ia organizarea sărbătorilor de Craciun pentru Casa de copii de tip familial

Disp. nr. 02 din 03.01.2018  Cu privire la modificarea dispoziției președintelui raionului nr.41 din 06.03.2013.

Disp. nr. 01 din 02.01.2018 (1)  Cu privire la planificarea mesurilor protecliei civile pentru anul 2018

Disp. nr. 01 din 02.01.2018(2)