Служба сельского хозяйства и земельных отношений

adresa : MD-6702  or.Basarabeasca,  str. k.Marx 55(etajul 4, biroul 422)

e-mail :  bas_agro@mail.ru

 

Nr. d/o

 

Numele,

prenumele

 

Locul de muncă,

funcţia

 

Telefoane de contact

1. Катанэ Иван Şef Serviciu 0297 22 850

 

2. Specialist principal 0297 22 850
3. Specialist superior 0297 22 850

Planul anual de acțiuni al Serviciului agricultură și alimentație, CR Basarabeasca pentru anul 2021


Regulamentul serviciului agricultură și alimentație


   Anexa nr. 2

                                                                                                                            la decizia Consiliului Raional   04/10 din 10.06.2016

REGULAMENTUL

Serviciului agricultură şi alimentaţie a Consiliului Raional Basarabeasca

 

Serviciul agricultură şi alimentaţie a Consiliului Raional Basarabeasca (în continuare Serviciul) este creat în scopul implementării în teritoriu a politicii agrare, promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de către organele administraţiei publice locale.

Prezentul Regulament stabileşte funcţiile, sarcinile, structura statelor de personal şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Serviciului.

 

 1. Dispoziţii generale

 

1.1. În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de prevederile:

— Constituţiei Republicii Moldova;

— legilor şi hotărîrilor Parlamentului Republicii Moldova;

— Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova;

— Hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova;

— Ordinelor, directivelor, programelor, instrucţiunilor şi altor acte normative ale

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, serviciilor şi inspectoratelor de stat subordonate Ministerului şi altor organe ierarhic superioare, pe problemele ce ţin de sectorul agroalimentar;

— Deciziilor  aprobate de către Consiliul raional;

— Dispoziţiilor emise de către preşedintele raionului;

— Prezentului Regulament.

1.2. Serviciul nu dispune de statut de persoană juridică şi este o subdiviziune a Consiliului raional.

1.3. În activitatea sa Serviciul elaborează programe de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, diferite instrucţiuni de serviciu şi alte acte normative, care sînt coordonate cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobate de Consiliul raional.

II. Funcţiile de bază ale Serviciului

 1. Serviciul îşi organizează activitatea în conformitate cu direcţiile prioritare principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi exercită următoarele funcţii:

2.1.Promovarea politicii agrare în teritoriu.

2.2. Supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare  a produselor agricole proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.

2.3.Monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică.

2.4.Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.

2.5.Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social- economică în sectorul agroalimentar al raionului.

2.6.Susţinerea în teritoriu a programelor de utilizare a forţei de muncă.

 

III.Sarcinile Serviciului

 

3.1. Promovarea politicii agrare în perioada postprivatizare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar şi implementarea proiectelor investiţionale.

3.2. Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole, din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă şi a resurselor naturale şi tehnogene agricole.

3.3. Implementarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionarea pieţei funciare.

3.4. Monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare, necesităţilor şi capacităţilor de producţie păstrate, prelucrare şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.

3.5. Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monopolizarea acestor procese.

3.6. Controlul asupra comercializării în teritoriu a materialului săditor, semincier şi reproductiv, a fertilizaţilor şi materialelor de uz fitosanitar.

3.7. Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton.

3.8. Asigură protecţia agricultorilor ca proprietari de resurse agricole, angajaţi sau manageri, contra insecurităţii informaţionale, fiscale, financiare, comerciale, patrimoniale, juridice şi de alt gen, contra deposedării lor de pămînt şi patrimoniu.

3.9. Gestionarea patrimoniului statului în societăţile economice cu cota de participare a statului.

3.10. Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor economici din raionul respectiv.

 

 1. Structura statelor de personal ale Serviciului

4.1. Structura organizatorică a Serviciului este reglementată în Decizia ConsiliuluiRaional Basarabeasca nr.08/06 din 22.12.2015 cu privire la unele modificări la Decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 06/25 din 19.11.2015.

4.2. Serviciul cuprinde în structura sa 3 specialişti şi anume:

— şeful Serviciului;

— 1 specialist principal;

— 1 specialist superior;

4.3. Şeful Serviciului este ales prin vot deschis, în bază de concurs, de către Consiliul raional.

4.4. Specialiştii Serviciului sunt angajaţi în muncă, în bază de concurs, de către preşedintele raionului.

 

 1. Atribuţiile funcţionale principale ale specialiştilor

5.1. Şeful Serviciului:

 1. Promovarea politicii  agricole în  teritoriul raionului, conform  competențelor stabilite:

— Supraveghează și contribuie la aplicarea prevederilor legislative și normative  privind promovarea politicii agrare în teritoriu, precum și implementarea diferitor programe postprivatizaționale, de restructurare, cooperare și integrare în sectorul agroalimentar al  raionului.

— Asigură elaborarea  programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar,  a  instrucțiunilor și regulamentelor de serviciu.

— Asigură promovarea experienței avansate a agenților economici din teritoriu prin intermediul mass-media, expozițiilor, iarmaroacelor și prin alte metode.

 1. Asigurarea activității Serviciului în vederea realizării sarcinilor și exercitării funcțiilor atribuite acestei subdiviziuni de către Consiliul raional și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

— Petrece  volante cu funcţionarii din cadrul Serviciului agricultură și alimintație.

— Aplică întocmirea normelor de structură și de personal, aprobate pentru Serviciu.

— Coordonează activitatea Serviciului în strictă conformitate cu Consiliul raional și  cu Ministerul  Agriculturii și Industriei Alimentare.

— Exercită respectarea actelor legislative, regulamentelor, deciziilor Consiliului raional și dispozițiilor preşedintelui raionului.

 1. Planificarea dezvoltării eficiente a sectorului agroalimentar, contribuie la asigurarea  securității alimentare a raionului:

— Elaborează programul anual și prognoze durabile de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar;

— Elaborează rapoartele analitice  lunare, trimestriale și anuale a situației social- economice a sectorului agroalimentar al raionului;

— Analizează activitatea agenților economici ce activează în domeniul deservirii populației (brutării, magazine).

 1. Examinarea activității specialiștilor din cadrul Serviciului.

— Analizează dările de seamă privind activitatea specialiştilor din cadrul Serviciului agricultură  și alimentație;

— Exercită controlul respectării disciplinei de muncă în cadrul Serviciului.

 1. Colaborarea cu diferite întreprinderi, organizații și instituții din domeniul agricol, atît din din țară cît și de peste hotare.
 1. Reprezintă Serviciul în raport cu diferite organizații, instituții și întreprinderi în problemele ce țin de competența acestuia.

 

5.2. Specialistul principal:

 

 1. Promovarea în teritoriu a acțiunilor de realizare a sarcinilor din domeniul politicii agrare, în special în sectorul fitotehnic:

— Asigură aplicarea realizărilor științei agricole și agro-economice naționale și internaționale în sectorul fitotehnie a raionului întru sporirea competitivității producției;

— Asigură  promovarea  experienței avansate a agenților economici din teritoriu prin intermediul  mass-media, expozițiilor, iarmaroacelor și prin alte metode.

 1. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul fitotehnic:

— Elaborează programe de dezvoltare a ramurilor în sectorul fitotehnic, instrucțiunile și regulamentele de serviciu;

— Contribuie la elaborarea sintezelor și prognozelor lunare, trimestriale și anuale privind dezvoltarea sectorului fitotehnic al raionului;

— Participă la întrunirile științifice ce se referă la planificarea producției agrare.

 1. Prognozarea şi monitirizarea stării social-economice a agenţilor economici şi a factorilor de producere, care activează în domeniul producerii,   prelucrării și comercializării produselor vegetale agricole, indiferent de formele  de proprietete și organizatorico-juridice.
 1. Asigurarea respectării, în teritoriu, a cerințelor tehnologice la creșterea și prelucrarea producției agricole:

— Organizează seminare cu agenții economici pe problemele dezvoltării sectorului fitotehnic;

— Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate și la cooperarea proprietarilor individuali pentru activitatea mai eficientă a acestora.

— Contribuie la asigurarea agenților economici cu semințe de calitate, cu îngrășăminte minerale etc.;

— Contribuie la protejarea consumatorului autohton prin îmbunătățirea calității producției;

— Asigură promovarea experienței avansate a agenților economici din teritoriu prin   mass-media, expoziții, iarmaroace etc.

 1. Monitorizarea situației privind utilizarea resurselor naturale agricole și a sistemelor agrotehnice:

— Contribuie la elaborarea sintezelor și prognozelor (priziunilor) lunare, trimestriale, și anuale  privind dezvoltarea sectorul fitotehnic;

— Monitorizează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice și ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare și distribuire a produselor alimentare proaspete și prelucrate;

— Monitorizează starea social-economică și ecologică a agenților economiici, care activează în domeniul producerii, prelucrării și comercializării produselor agrare și a factorilor de producție.

   5.3. Specialistul superior:

 1. Promovarea în teritoriu a sarcinilor politicii agrare în sectorul horticulturii:

— Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economiei din teritoriu prin intermediul mass-media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode.

 1. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurii horticulturii:

— Contribuie la elaborarea instrucţiilor şi regulamentelor de serviciu referitor la dezvoltarea ramurii din  sectorul horticulturii:

— Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului horticulturii al raionului;

— Participă la întrunirile ştiinţifice, ce se referă la planificarea producţiei.

 1. Monitorizarea activităţii agenţilor economici din domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor din culturi multianuale, indiferent de forma de proprietate şi cea organizatorico-juridică a acestor persoane:

— Monitorizează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor alimentare proaspete şi prelucrate;

— Monitorizează starea social-economică şi ecologică a agenţilor economici  care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării  produselor culturilor multianuale.

 1. Asigurarea respectării, în teritoriu, a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei horticulturii:

— Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate şi la cooperarea proprietarilor individuali pentru activitate mai eficientă a acestora.

— Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu material săditor de calitate, cu îngrăsăminte minerale etc.

 1. Monitorizarea utilizării resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice în domeniul respectiv:

—  Monitorizează respectarea normelor tehnologice şi  ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi  distribuire a produselor alimentare proaspete şi prelucrate;

— Monitorizează starea social-economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor agrare şi a factorilor de producţie.

VI. Dispoziţii tranzitorii

6.1. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat de către Consiliului raional.

6.2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.

 

Secretarul interimar al

Consiliului Raional Basarabeasca                                       Gheorghe Liviţchi

 

adresa : MD-6702  or.Basarabeasca,  str. k.Marx 55(etajul 4, biroul 422)

e-mail :  bas_agro@mail.ru

 

Nr. d/o

 

Numele,

prenumele

 

Locul de muncă,

funcţia

 

Telefoane de contact

1.  Mațcu Gheorghe Şef Serviciu agricultură şi alimentaţie 0297 22 850

 

2. Specialist principal 0297 22 850
3. Specialist superior 0297 22 850

Planul anual de acțiuni al Serviciului agricultură și alimentație, CR Basarabeasca pentru anul 2021


Regulamentul serviciului agricultură și alimentație


   Anexa nr. 2

                                                                                                                            la decizia Consiliului Raional   04/10 din 10.06.2016

REGULAMENTUL

Serviciului agricultură şi alimentaţie a Consiliului Raional Basarabeasca

 

Serviciul agricultură şi alimentaţie a Consiliului Raional Basarabeasca (în continuare Serviciul) este creat în scopul implementării în teritoriu a politicii agrare, promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de către organele administraţiei publice locale.

Prezentul Regulament stabileşte funcţiile, sarcinile, structura statelor de personal şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Serviciului.

 

 1. Dispoziţii generale

 

1.1. În activitatea sa Serviciul se călăuzeşte de prevederile:

— Constituţiei Republicii Moldova;

— legilor şi hotărîrilor Parlamentului Republicii Moldova;

— Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova;

— Hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova;

— Ordinelor, directivelor, programelor, instrucţiunilor şi altor acte normative ale

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, serviciilor şi inspectoratelor de stat subordonate Ministerului şi altor organe ierarhic superioare, pe problemele ce ţin de sectorul agroalimentar;

— Deciziilor  aprobate de către Consiliul raional;

— Dispoziţiilor emise de către preşedintele raionului;

— Prezentului Regulament.

1.2. Serviciul nu dispune de statut de persoană juridică şi este o subdiviziune a Consiliului raional.

1.3. În activitatea sa Serviciul elaborează programe de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, diferite instrucţiuni de serviciu şi alte acte normative, care sînt coordonate cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobate de Consiliul raional.

II. Funcţiile de bază ale Serviciului

 1. Serviciul îşi organizează activitatea în conformitate cu direcţiile prioritare principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi exercită următoarele funcţii:

2.1.Promovarea politicii agrare în teritoriu.

2.2. Supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare  a produselor agricole proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.

2.3.Monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică.

2.4.Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.

2.5.Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social- economică în sectorul agroalimentar al raionului.

2.6.Susţinerea în teritoriu a programelor de utilizare a forţei de muncă.

 

III.Sarcinile Serviciului

 

3.1. Promovarea politicii agrare în perioada postprivatizare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar şi implementarea proiectelor investiţionale.

3.2. Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole, din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă şi a resurselor naturale şi tehnogene agricole.

3.3. Implementarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionarea pieţei funciare.

3.4. Monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare, necesităţilor şi capacităţilor de producţie păstrate, prelucrare şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.

3.5. Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monopolizarea acestor procese.

3.6. Controlul asupra comercializării în teritoriu a materialului săditor, semincier şi reproductiv, a fertilizaţilor şi materialelor de uz fitosanitar.

3.7. Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton.

3.8. Asigură protecţia agricultorilor ca proprietari de resurse agricole, angajaţi sau manageri, contra insecurităţii informaţionale, fiscale, financiare, comerciale, patrimoniale, juridice şi de alt gen, contra deposedării lor de pămînt şi patrimoniu.

3.9. Gestionarea patrimoniului statului în societăţile economice cu cota de participare a statului.

3.10. Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor economici din raionul respectiv.

 

 1. Structura statelor de personal ale Serviciului

4.1. Structura organizatorică a Serviciului este reglementată în Decizia ConsiliuluiRaional Basarabeasca nr.08/06 din 22.12.2015 cu privire la unele modificări la Decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 06/25 din 19.11.2015.

4.2. Serviciul cuprinde în structura sa 3 specialişti şi anume:

— şeful Serviciului;

— 1 specialist principal;

— 1 specialist superior;

4.3. Şeful Serviciului este ales prin vot deschis, în bază de concurs, de către Consiliul raional.

4.4. Specialiştii Serviciului sunt angajaţi în muncă, în bază de concurs, de către preşedintele raionului.

 

 1. Atribuţiile funcţionale principale ale specialiştilor

5.1. Şeful Serviciului:

 1. Promovarea politicii  agricole în  teritoriul raionului, conform  competențelor stabilite:

— Supraveghează și contribuie la aplicarea prevederilor legislative și normative  privind promovarea politicii agrare în teritoriu, precum și implementarea diferitor programe postprivatizaționale, de restructurare, cooperare și integrare în sectorul agroalimentar al  raionului.

— Asigură elaborarea  programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar,  a  instrucțiunilor și regulamentelor de serviciu.

— Asigură promovarea experienței avansate a agenților economici din teritoriu prin intermediul mass-media, expozițiilor, iarmaroacelor și prin alte metode.

 1. Asigurarea activității Serviciului în vederea realizării sarcinilor și exercitării funcțiilor atribuite acestei subdiviziuni de către Consiliul raional și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

— Petrece  volante cu funcţionarii din cadrul Serviciului agricultură și alimintație.

— Aplică întocmirea normelor de structură și de personal, aprobate pentru Serviciu.

— Coordonează activitatea Serviciului în strictă conformitate cu Consiliul raional și  cu Ministerul  Agriculturii și Industriei Alimentare.

— Exercită respectarea actelor legislative, regulamentelor, deciziilor Consiliului raional și dispozițiilor preşedintelui raionului.

 1. Planificarea dezvoltării eficiente a sectorului agroalimentar, contribuie la asigurarea  securității alimentare a raionului:

— Elaborează programul anual și prognoze durabile de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar;

— Elaborează rapoartele analitice  lunare, trimestriale și anuale a situației social- economice a sectorului agroalimentar al raionului;

— Analizează activitatea agenților economici ce activează în domeniul deservirii populației (brutării, magazine).

 1. Examinarea activității specialiștilor din cadrul Serviciului.

— Analizează dările de seamă privind activitatea specialiştilor din cadrul Serviciului agricultură  și alimentație;

— Exercită controlul respectării disciplinei de muncă în cadrul Serviciului.

 1. Colaborarea cu diferite întreprinderi, organizații și instituții din domeniul agricol, atît din din țară cît și de peste hotare.
 1. Reprezintă Serviciul în raport cu diferite organizații, instituții și întreprinderi în problemele ce țin de competența acestuia.

 

5.2. Specialistul principal:

 

 1. Promovarea în teritoriu a acțiunilor de realizare a sarcinilor din domeniul politicii agrare, în special în sectorul fitotehnic:

— Asigură aplicarea realizărilor științei agricole și agro-economice naționale și internaționale în sectorul fitotehnie a raionului întru sporirea competitivității producției;

— Asigură  promovarea  experienței avansate a agenților economici din teritoriu prin intermediul  mass-media, expozițiilor, iarmaroacelor și prin alte metode.

 1. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul fitotehnic:

— Elaborează programe de dezvoltare a ramurilor în sectorul fitotehnic, instrucțiunile și regulamentele de serviciu;

— Contribuie la elaborarea sintezelor și prognozelor lunare, trimestriale și anuale privind dezvoltarea sectorului fitotehnic al raionului;

— Participă la întrunirile științifice ce se referă la planificarea producției agrare.

 1. Prognozarea şi monitirizarea stării social-economice a agenţilor economici şi a factorilor de producere, care activează în domeniul producerii,   prelucrării și comercializării produselor vegetale agricole, indiferent de formele  de proprietete și organizatorico-juridice.
 1. Asigurarea respectării, în teritoriu, a cerințelor tehnologice la creșterea și prelucrarea producției agricole:

— Organizează seminare cu agenții economici pe problemele dezvoltării sectorului fitotehnic;

— Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate și la cooperarea proprietarilor individuali pentru activitatea mai eficientă a acestora.

— Contribuie la asigurarea agenților economici cu semințe de calitate, cu îngrășăminte minerale etc.;

— Contribuie la protejarea consumatorului autohton prin îmbunătățirea calității producției;

— Asigură promovarea experienței avansate a agenților economici din teritoriu prin   mass-media, expoziții, iarmaroace etc.

 1. Monitorizarea situației privind utilizarea resurselor naturale agricole și a sistemelor agrotehnice:

— Contribuie la elaborarea sintezelor și prognozelor (priziunilor) lunare, trimestriale, și anuale  privind dezvoltarea sectorul fitotehnic;

— Monitorizează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice și ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare și distribuire a produselor alimentare proaspete și prelucrate;

— Monitorizează starea social-economică și ecologică a agenților economiici, care activează în domeniul producerii, prelucrării și comercializării produselor agrare și a factorilor de producție.

   5.3. Specialistul superior:

 1. Promovarea în teritoriu a sarcinilor politicii agrare în sectorul horticulturii:

— Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economiei din teritoriu prin intermediul mass-media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode.

 1. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurii horticulturii:

— Contribuie la elaborarea instrucţiilor şi regulamentelor de serviciu referitor la dezvoltarea ramurii din  sectorul horticulturii:

— Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului horticulturii al raionului;

— Participă la întrunirile ştiinţifice, ce se referă la planificarea producţiei.

 1. Monitorizarea activităţii agenţilor economici din domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor din culturi multianuale, indiferent de forma de proprietate şi cea organizatorico-juridică a acestor persoane:

— Monitorizează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor alimentare proaspete şi prelucrate;

— Monitorizează starea social-economică şi ecologică a agenţilor economici  care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării  produselor culturilor multianuale.

 1. Asigurarea respectării, în teritoriu, a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei horticulturii:

— Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate şi la cooperarea proprietarilor individuali pentru activitate mai eficientă a acestora.

— Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu material săditor de calitate, cu îngrăsăminte minerale etc.

 1. Monitorizarea utilizării resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice în domeniul respectiv:

—  Monitorizează respectarea normelor tehnologice şi  ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi  distribuire a produselor alimentare proaspete şi prelucrate;

— Monitorizează starea social-economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor agrare şi a factorilor de producţie.

VI. Dispoziţii tranzitorii

6.1. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat de către Consiliului raional.

6.2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.

 

Secretarul interimar al

Consiliului Raional Basarabeasca                                       Gheorghe Liviţchi