Аппарат председателя района

Planul anual de aucțiuni al Aparatul președintelui pentru anul 2018. pdf


Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului președintelui raionului Basarabeasca..docx


 Nr. d/o  Имя,Фамилия  Должность  Контакты
1. Председатель района Басарабяска 0297 22 650

0297 20 601

2. Скутарь Петру Вице председатель района по

экономическим вопросам

0297 22 750

 

Вице председатель района

по социальным вопросам

0297 21 818
4.  Ливицкий Георгий Секретарь Районного

Совета Басарабяска

0297 22 057

 

5. Топалэ Анастасия Архитектор рaйона 0297 20 123
6. Гл.специалист
7.  Жилезная Евгения Гл.специалист 0297 23 043
8. Шадура Галина Гл.специалист(отдел приватизации) 0297 22 424
9. Аудитор
10. Никулица Сильвия Гл.Бухгалтер 0297 21 748
11.  Семёнова Валентина Секретарь 0297 22 058
12. Гаврущенко Максим Секретарь — дактилограф 0297 22 424
13. Питецкий Вячеслав Водитель
14. Ефимов Евгений Водитель
 

Отдел публичного управления

15.  Бачу Василе И.О нач.отдела 0297 22 529
16.  Никита Ирина Гл.специалист  0297 22 529
17.  Себов Генадий Ведущий специалист  0297 21 250
18. Специалист 0297 22 424
 

Архивная служба

19. Тетриогло Мария Нач.службы 0297 22 148
20. Реницэ Валентина

Мурашов Вероника

Специалист 0297 22 148


Regulamenul

de  organizare şi funcţionare al Aparatului

preşedintelui raionului Basarabeasca

             (aprobat prin decizia Consiliului raional Basarabeasca nr. 01/15 din 23.03.2017)

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aparatului preşedintelui raionului Basarabeasca este elaborat în baza prevederilor art. 51 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, Legi nr. 155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice.
 1. Aparatul preşedintelui raionului, autoritate publică, constituită şi activează pe teritoriul raionului cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective, structură funcţională care asistă preşedintele raionului înn exercitarea atribuţiilor sale legale.
 1. Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:
 2. a) întocmeşte proiectele de decizii ale Consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;
 3. b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
 4. c) colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;
 5. d) asistă preşedintele raionului în exercitarea obligaţiilor de implementare a legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 6. e) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional;
 7. f) supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul

administrat;

 1. g) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional;
 2. h) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;
 3. i) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;
 4. k) asistă secretarul Consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
 1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului Aparatului preşedintelui raionului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de Regulamentul aprobat de Consiliul raional.
 1. Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestora.
 1. Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din Aparatul său.

 

CAPITOLUL II

 1. Structura şi numărul de unităţi în Aparatul preşedintelui raionului se stabilesc de către Consiliul raional în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, precum şi cu normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorității publice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26.12.2011 (anexa nr. 2). Consiliul raional, în funcţie de necesităţile şi priorităţile de dezvoltare social-economică a raionului, la propunerea preşedintelui raionului, poate redistribui unităţile de personal între subdiviziunile Consiliului raional, precum şi între Aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile Consiliului raional, în limita efectivului total.
 1. Schema de încadrare a personalului Aparatului preşedintelui raionului se aprobă în limitele fondului de retribuire a muncii şi sînt valabile după înregistrarea lor la Ministerul Finanţelor.
 1. Aparatul preşedintelui raionului Basarabeasca, conform deciziei Consiliului raional nr. 08/06 din 22 decembrie 2015 are următoarea organigramă şi număr de unităţi de personal, conform tabelului:
Nr.

d/o

Denumirea funcţiilor

şi subdiviziunilor

Categoria funcţiei publice/

postului

Numărul de unităţi
   
1. Preşedinte al raionului fdp 1
2. Vicepreşedinte al raionului fdp 2
3. Secretar al consiliului raional fpc 1
4. Arhitect-şef fpe 1
5. Specialist principal fpe 3
6. Audit intern fpe 1
7. Contabil-şef fpe 1
8. Secretar administrativ superior pdtafap 1
9. Secretar-dactilograf pdtafap 1
10. Şofer pa 2
Secţia administraţie publică
11. Şef  secţie fpc 1
12. Specialist principal fpe 1
13. Specialist superior fpe 1
14. Specialist fpe 1
  Total  secţie 4
                                                                    Serviciul arhivă
15. Şef serviciu fpc 1
16. Specialist fpe 1
  Total  serviciu 2
  Total  Aparatul preşedintelui raionului — 20

CAPITOLUL III

Preşedintele raionului

 1. Preşedintele raionului se alege de Consiliul raional la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

 

 1. Încetarea mandatului preşedintelui raionului.
 2. a) Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi;
 3. b) Preşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa Consiliului raional;
 4. c) Mandatul preşedintelui raionului încetează odată cu mandatul Consiliului raional;
 5. d) În cazul în care mandatul Consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către Consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.

12.Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului.

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

 1. a) asigură executarea deciziilor Consiliului raional;
 2. b) asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
 3. c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
 4. d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;
 5. e) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
 6. f) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;
 7. g) înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;
 8. h) convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
 9. i) semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;
 10. j) asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;
 11. k) exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
 12. l)  verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor, informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă;
 13. m) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
 14. n) organizează examinarea necesităţilor raionului în privinţa tipurilor de servicii sociale, propune spre aprobare consiliului raional, conform necesităţilor stabilite, programul de dezvoltare a serviciilor sociale;
 15. o) elaborează, conform necesităţilor stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor sociale;
 16. p)  prezintă consiliului raional, spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual;
 17. r) contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;
 18. s) propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului;
 19. t) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor;
 20. u) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;
 21. v) asigură executarea deciziilor consiliului raional în domeniul de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea administrativ-teritorială; colaborează în acest domeniu cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender; organizează audierea rapoartelor şi a informaţiilor la subiectul respectiv în cadrul şedinţelor consiliului raional și propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu; asigură înlăturarea, în termen de 30 de zile, a condiţiilor discriminatorii şi a cauzelor care le-au generat;
 22. w) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine.
 1. Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de Consiliul raional.
 1. Preşedintele raionului Basarabeasca coordonează activitatea:
 2. a) Vicepreşedinţilor de raion;
 3. b) Secretarului Consiliului raional;
 4. c) Aparatului preşedintelui raionului;
 5. d) Direcţiei finanţe.
 1. Actele preşedintelui raionului:
 2. a) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.
 3. b) dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.
 4. c) dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate în ele.
 5. d) preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.
 6. e) la emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi centrale.

CAPITOLUL IV

Vicepreşedinţii raionului

 

 1. Alegerea vicepreşedinţilor raionului. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

 

 1. Consiliul raional alege vicepreşedinţii raionului, la propunerea preşedintelui raionului, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

 

 1. În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.
 1. Încetarea mandatului vicepreşedinţilor raionului.
 2. a) Vicepreşedinţii raionului pot fi eliberaţi din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi;
 3. b) Vicepreşedinţii raionului îşi prezintă demisia în faţa Consiliului raional.
 4. c) Mandatul vicepreşedinţilor raionului încetează odată cu mandatul Consiliului raional.
 5. d) În cazul în care mandatul Consiliului raional încetează înainte de termen, vicepreşedinţii raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către Consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.
 6. e) Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de preşedintele raionului şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 1. Atribuţiile de bază ale vicepreşedintelui raionului pe probleme economice:

— coordonează activitatea Secției economie, Serviciului agricultură și alimentație, Serviciului construcții,  gospodărie comunală și drumuri, Serviciului relații funciare și cadastru, întreprinderii municipale „Sonbas-Service”;

—  conduce activitatea comisiilor raionale:

 1. a) pentru monitorizarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a raionului Basarabeasca

pe anii 2013 – 2017;

 1. b) pentru determinarea celui mai bun antreprenor;
 2. c) pentru asigurarea securității alimentare a populației raionului;
 3. d) pentru indexarea depunerilor bănești ale populației raionului;
 4. e) pentru casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate la balanța Consiliului raional;
 5. f) pentru privatizarea fondului de locuințe.

—  contribuie direct la crearea mediului de afaceri favorabil pentru atragerea investițiilor în raion, deschiderea de noi întreprinderi și servicii publice de interes raional;

— contribuie și coordonează activitățile privind încheierea acordurilor de asociere cu alte autorități ale administrației publice locale, agenți economici și asociații obștești din țară și din străinătate;

— organizează și desfășoară consfătuiri, seminare, conferințe și alte activități de instruire cu agenții economici din teritoriu;

—  participă la ședințele Consiliului raional;

— asigură elaborarea documentelor de politici privind dezvoltarea economică a raionului, prezintă Consiliului raional rapoarte, informații și alte materiale pe marginea proiectelor de decizii și altor acte normative elaborate;

— prezintă Consiliului raional, la solicitare, informații despre activitatea sa și a subdiviziunilor din subordine;

— analizează propunerile și amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de decizii ale Consiliului raional;

— asigură organizațional activitatea președintelui raionului cu alte organe și factori de decizie în probleme economice;

— exercită în modul stabilit atribuțiile președintelui raionului în cazul absenței motivate a acestuia, inclusiv semnează în această perioadă dispozițiile președintelui raionului;

— întocmește la indicația președintelui raionului sau conform rezoluției acestuia, rapoarte, informații și alte materiale solicitate de organele administrației publice centrale și de specialitate, de alte întreprinderi, organizații și instituții;

—  coordonează realizarea în cadrul administrației publice raionale a politicii de stat în vederea combaterii corupției, prezintă rapoarte și informații cu privire la implimentarea Planului de acțiuni anticorupție;

— coordonează activitatea Biroului Comun de Informații și Servicii (BCIS) creat în cadrul raionului;

— primește în audiență cetățeni, examinează adresările lor și asigură expedierea răspunsului la aceste adresări;

— în scopul soluționării problemelor de interes raional colaborează cu serviciile desconcentrate în teritoriu și instituțiile publice din raion, inclusiv Inspectoratul Fiscal de Stat, Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, Inspecția Ecologică Basarabeasca, Direcția raională pentru siguranța alimentelor, Inspecția teritorială a muncii, Oficiul cadastral teritorial Basarabeasca, Secția situații excepționale, filiala Basarabeasca SRL „Cimișlia-Gaz”, SA „ Drumuri-Cimișlia” sectorul Basarabeasca, cît și cu alte servicii și instituții publice din domeniu;

—  îndeplinește și alte atribuții încredințate de președintele raionului sau de Consiliul raional.

 1. Atribuţiile de bază ale vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale:

—  coordonează activitatea Direcției asistență socială și protecție a familiei, Direcției învățămînt general, Secției cultură, instituțiilor medico-sanitare publice din raion (Spitalul raional Basarabeasca, Centrul de Sănătate Basarabeasca, Centrul de Sănătate Sadaclia, Centrul de Sănătate Bașcalia), întreprinderii municipale „Centrul Stomatologic Basarabeasca”;

—  conduce activitatea comisiilor raionale:

 1. a) extraordinară de sănătate publică;
 2. b) de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție;
 3. c) de disciplină;
 4. d) pentru protecția copilului aflat în dificultate;
 5. e) pentru protecția drepturilor copilului;
 6. f) pentru combaterea traficului de ființe umane;
 7. g) de selectare a persoanelor ce solicită indemnizații unice pentru construcția unei case individuale ori a unei locuințe cooperatiste, sau procurarea spațiului locativ, sau restabilirea caselor vechi;
 8. h) pentru examinarea cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorilor acestora a victimelor reabilitate ale represiunilor politice;
 9. i) pentru trecere în evidență militară a premilitarilor, recrutare-încorporare;
 10. j) consiliul de administrare a IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca;
 11. k) consiliul de administrare a IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia;
 12. l) consiliul de administrare a IMSP Centrul de Sănătate Bașcalia;
 13. m) echipei de evaluare a Profilului de Sănătate a populației raionului Basarabeasca;

— contribuie la buna funcționare a instituțiilor social-culturale și a serviciilor sociale de interes raional;

— coordonează pregătirea și desfășurarea în raion a sărbătorilor naționale oficiale, profesionale, tradiționale și a altor activități social-culturale;

—  coordonează și exercită controlul asupra repartizării conform destinației a ajutoarelor umanitare;

— organizează și desfășoară consfătuiri, seminare conferințe, alte activități de instruire legate de dezvoltarea domeniului învățămîntului, asistenței sociale și protecție a familiei;

—   participă la ședințele Consiliului raional;

— asigură elaborarea documentelor de politici privind dezvoltarea socială a raionului, prezintă Consiliului raional rapoarte, informații și alte materiale pe marginea proiectelor de decizii și altor acte normative elaborate;

—  prezintă Consiliului raional, la solicitare, informații despre activitatea sa și a subdiviziunilor din subordine;

— analizează propunerile și amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de decizii ale Consiliului raional;

—  asigură organizațional activitatea președintelui raionului cu alte organe și factori de decizie în probleme sociale;

— exercită în modul stabilit atribuțiile președintelui raionului în cazul absenței motivate a acestuia, inclusiv semnează în această perioadă dispozițiile președintelui raionului;

— întocmește la indicația președintelui raionului sau conform rezoluției acestuia, rapoarte, informații și alte materiale solicitate de organele administrației publice centrale și de specialitate, de alte întreprinderi, organizații și instituții;

—  coordonează realizarea în cadrul administrației publice raionale a politicii de stat în domeniul social, prezintă rapoarte și informații cu privire la realizarea acestora în raion;

— primește în audiență cetățeni, examinează adresările lor și asigură expedierea răspunsului la aceste adresări;

— în scopul soluționării problemelor de interes raional colaborează cu serviciile desconcentrate în teritoriu și instituțiile publice din raion, în special Casa teritorială de asigurări sociale, Oficiul stării civile Basarabeasca, Centrul de Sănătate Publică, Secția administrativ-militară, Biroul evidență și documentare a populației Basarabeasca, cît și cu alte servicii și instituții publice din domeniu;

—  îndeplinește și alte atribuții încredințate de președintele raionului sau de Consiliul raional.

CAPITOLUL V

Secretarul Consiliului raional

 

 1. Secretarul Consiliului raional este şi secretar al raionului. Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe bază de concurs. Persoana numităîn funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie  şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a Consiliului raional, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către preşedintele raionului, în baza deciziei Consiliului raional.

Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, Consiliul raional poate împuternici un alt funcţionar din cadrul Aparatului preşedintelui să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

 1. Atribuţiile funcţionale ale secretarului Consiliului raional:

23.1. Asigurarea legalităţii activităţii Consiliului raional şi a Aparatului preşedintelui raionului, în special a legalităţii actelor adoptate de Consiliu şi a celor emise de către preşedinte, precum şi colaborarea cu Oficiul Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat:

 1. a) asigură elaborarea proiectelor de programe privind activitatea curentă şi de perspectivă a Consiliului raional;
 2. b) asigură buna funcţionare a Aparatului preşedintelui în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia;
 3. c) ţine evidenţa desfăşurării activităţilor programate în cadrul şedinţelor operative şi contribuie la eficientizarea rezultatelor;
 4. d) definitivează deciziile Consiliului raional, ca urmare a dezbaterilor din cadrul şedinţelor şi le înaintează spre semnare preşedintelui şedinţei;
 5. e) asigură aducerea la cunoştinţă publică, precum şi la cunoştinţa persoanelor vizate a deciziilor Consiliului raional şi a dispoziţiilor normative ale preşedintelui raionului;
 6. f) asigură evidenţa şedinţelor Consiliului raional, a chestiunilor propuse pentru dezbateri, precum şi a deciziilor adoptate de Consiliu;
 7. h) expediază, în termeni legali, Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat, pentru efectuarea controlului administrativ, actele adoptate de Consiliul raional şi preşedintele raionului, precum şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului     raional;
 8. i) asigură buna organizare şi desfăşurare a întîlnirii în teritoriu cu reprezentanţii Guvernului;
 9. j) administrează sediul Consiliului şi bunurile lui.

23.2. Contribuirea directă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului raional:

 1. a) elaborează proiectul ordinii de zi a şedinţelor Consiliului raional;
 2. b) asigură înştiinţarea despre convocarea Consiliului raional, inclusiv prin întocmirea şi expedierea consilierilor raionali şi altor participanţi a înştiinţărilor respective;
 3. c) asigură pregătirea materialelor pe marginea problemelor supuse spre dezbatere Consiliului în şedinţele sale ordinare şi extraordinare;
 4. d) asigură redactarea şi multiplicarea materialelor pentru şedinţele Consiliului;
 5. e) participă la şedinţele Consiliului raional, asistă preşedintele şedinţei întru buna desfăşurare a şedinţelor acestuia;
 6. f) protocolează şedinţele Consiliului raional.

23.3.Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor şi comisiilor

Consiliului, primarilor şi secretarilor consiliilor locale:

 1. a) asigură pregătirea materialelor necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional;
 2. b) participă, după caz, la şedinţele comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului în vederea identificării problemelor de ordin organizatoric şi metodologic, contribuie în limitele competenţei la soluţionarea acestora;
 3. c) organizează şi asigură desfăşurarea seminarelor practice cu secretarii consiliilor

locale privind mecanismele de aplicare a legislaţiei din domeniu şi perfecţionarea  profesională a acestora;

 1. d) susţine în limitele competenţei, autorităţile executive locale de nivelul întîi întru executarea atribuţiilor sale legale.

23.4. Asigurarea, elaborării, conform cerinţelor impuse, a documentelor de politici, a proiectelor de decizii şi dispoziţii, precum şi organizarea şi desfăşurarea  activităţilor care pot genera realizarea prerogativelor de putere publică în raion:

 1. a) asigură colectarea şi întocmirea raportului anual a preşedintelui raionului privind starea economică şi socială a unităţii adminitrativ-teritoriale respective;
 2. b) elaborează şi coordonează întocmirea documentelor de politici în limitele competenţei de serviciu;
 3. c) asigură aplicarea acterlor legislative şi normative în cadrul Consiliului;
 4. d) reprezintă, după caz, Consiliul raional în raport cu instituţiile publice din ţară şi străinătate.

23.5. Coordonarea activităţii autorităţilor APL de nivelul I în problemele soluţionării chestiunilor de interes local-raional.

 1. a) asigură o colaborare şi conlucrare eficientă cu primăriile şi consiliile locale întru crearea infrastructurii funcţionale între localităţile raionului;
 2. b) monitorizează necesităţile de instruire a secretarilor şi primarilor şi stabileşte tematicile prioritare de instruire;
 3. c) acordă asistenţă metodică la elaborarea programelor de dezvoltare socio- economică şi a infrastructurii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi;
 4. d) monitorizează şi coordonează realizarea programelor locale şi raionale de dezvoltare socio-economică a infrastructurii, precum şi a programelor de activitate a primăriilor şi a serviciilor publice raionale.
 1. Atribuţiile secretarului Consiliului în cadrul şedinţelor Consiliului raional:
 2. a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului raional;
 3. b) ţine evidenţa participării la şedinţă a consilierilor;
 4. c) notează rezultatul votării şi informează preşedintele şedinţei despre votul necesar adoptării deciziilor valabile asupra chestiunilor deliberate în Consiliu;
 5. d) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile Consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului Consiliului raional;
 6. e) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor, ţine evidenţa lor;
 7. f) supravegheză ca la dezbaterea anumitor chestiuni şi la adoptarea deciziilor asupra lor să nu participe consilieri care au un interes material în problema supusă dezbaterii ori sunt membri ai organelor de conducere ale societăţilor gestionare sau comerciale privitor la care se adoptă deciziile, informează despre acest lucru preşedintele şedinţei;
 8. g) întocmeşte şi înaintează preşedintelui raionului proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului raional;
 9. h) acordă consilierilor raionali ajutorul consultativ necesar.
 10. i) secretarul Consiliului raional îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau stabilite de Consiliul raional.
 1. Secretarul Consiliului raional coordonează activitatea:
 2. a) Secţiei administraţie publică;
 3. b) Serviciului arhivă.

CAPITOLUL VI

Secţia administraţie publică

 1. Secţia administraţie publică (în continuare — Secţia) este comusă din 4 persoane – şef al Secţiei,

specialist principal, specialist superior şi specialist.

Specialiştii Secţiei sunt numiţi în funcţie de preşedintele raionului pe bază de concurs şi cad sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 1. Secţia administraţie publică, contribuie la asigurarea legalităţii acţiunilor preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor raionali în exercitarea mandatului acestora şi sprigină compartimentele de specialitate din Aparatul propriu în aplicarea corectă a actelor normative şi în aplicarea principiilor administraţiei publice şi a exercitării competenţelor autorităţii raionale.
 1. Secţia gestionează problemele curente ale administraţiei publice raionale, oferă transparenţă decizională, relaţii şi informaţii publice.
 1. Conform principiilor autonomiei locale, legalităţii şi cooperării în rezolvarea problemelor comune, principii care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică raională şi cea locală, Secţia participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes raional, contribuie la perfecţionarea formelor şi metodelor de consolidare a legăturilor cu populaţia, de atragere a cetăţenilor la rezolvarea problemelor publice locale.
 1. Secţia efectuează, periodic, îndrumare şi acordă asistenţă în teritoriu (consiliilor locale, primăriilor şi aparatelor propriu ale acestora) pe probleme din sfera de competenţe specifice acesteia.
 1. Secţia participă la organizarea şi desfăşurarea, în condiţiile legii, a şedinţelor Consiliului raional şi comisiilor de specialitate ale acestuia.
 1. Secţia coordonează activitatea direcţiilor, secţiilor şi serviciilor Consiliului raional, consiliilor locale de nivelul întîi, primăriilor satelor (comunei), oraşului.
 1. Secţia ajută consilierii raionali în redactarea proiectelor de decizii şi asugură redactarea dispoziţiilor, a metodologiilor de lucru pe domenii de activitate a rapoartelor şi informaţiilor autorităţii publice raionale.
 1. În condiţiile Codului electoral efectuează măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor parlamentale, locale , referendumurilor, sondajelor, seminarelor, conferinţelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competenţă a organelor administraţiei publice locale.
 1. Şeful Secţiei exercită următoarele atribuţii de serviciu:

35.1. Concursul direct la organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului raional, precum şi la realizarea deciziilor acestuia:

 1. a) întocmeşte proiecte de programe de activitate curentă şi de perspectivă a Consiliului raional;
 2. b) examinează proiectele de decizii şi materialele propuse ulterior, spre dezbatere, comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului şi însuşi Consiliului în şedinţele sale ordinare şi extraordinare;
 3. c) avizează înştiinţările consilierilor despre data, ora şi locul convocării Consiliului în şedinţă;
 4. d) asigură redactarea şi multiplicarea materialelor pentru şedinţele Consiliului;
 5. e) asigură întocmirea scenariului de desfăşurare, precum şi a ordinii de zi a şedinţelor Consiliului;
 6. f) asigură evidenţa şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional, a chestiunilor propuse pentru dezbateri, precum şi a deciziilor adoptate şi a avizelor emise de către aceste comisii;
 7. g) asigură evidenţa şedinţelor Consiliului raional, a chestiunilor propuse pentru dezbateri, precum şi a deciziilor adoptate de Consiliu;
 8. h) asigură, prin intermediul specialistului principal al Secţiei, evidenţa prezenţei consilierilor raionali la şedinţele Consiliului, ţinerea datelor personale ale consilierilor raionali, locali, evidenţa, după caz, a formaţiunilor politice, alianţelor politice şi/sau electorale, evidenţa primarilor, viceprimarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a funcţionarilor publici din primăriile din raion;
 9. i) asigură evidenţa desfăşurării şedinţelor consiliilor locale, a chestiunilor examinate în cadrul acestora, precum şi a deciziilor adoptate de aceste consilii;
 10. j) asigură buna desfăşurare a întîlnirilor în teritoriu cu reprezentanţii Guvernului.

35.2. Programarea, pentru Aparatul preşedintelui raionului, a acţiunilor de perspectivă, trimestriale, lunare, săptămînale, în baza prevederilor art. 51 al Legii nr. 436 privind administraţia publică locală:

 1. a) întocmeşte săptămînal o analiză şi o sinteză a desfăşurării activităţilor programate în cadrul şedinţelor operative cu prezentarea propunerilor de eficientizare a acestor activităţi;
 2. b) ţine evidenţa realizării în permanenţă a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui raionului;
 3. c) propune, în funcţie de necesităţi şi de situaţia creată, căi şi soluţii de îmbunătăţire a activităţii apartului preşedintelui raionului.

35.3. Asigurarea transparenţei activităţilor Aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional şi primăriilor din raion:

 1. a) asigură aducerea la cunoştinţă publică, precum şi la cunoştinţa persoanelor vizate a actelor normative adoptate/emise în cadrul Consiliului raional – prin panouri informative, mijloace mass-media, registre speciale, poştă, precum şi prin diferite întruniri ale cetăţenilor;
 2. b) contribuie la aducerea, la cunoştinţă publică, precum şi la cunoştinţa persoanelor vizate, de către primarii şi secretarii UAT din raion, a actelor normative adoptate/emise în cadrul Consiliului raional – prin panouri informative, mijloace mass-media, registre speciale, poştă, precum şi prin diferite întruniri ale cetăţenilor;
 3. c) contribuie la asigurarea, în cadrul Consiliului raional, precum şi prin colaborarea cu primarii şi secretarii UAT din raion, a întreprinderii măsurilor necesare în vederea realizării posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor şi organizaţiilor acestora la procesul decizional;
 4. d) asigură implementarea, în cadrul Consiliului raional, şi contrubuie la realizarea, în cadrul primăriilor din raion, a prevederilor art. 17 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, precum şi ale Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

35.4. Organizarea activităţilor de instruire a specialiştilor Secţiei şi a celor din administraţia publică locală de nivelul I:

 1. a) asigură organizarea unui proces sistematic şi planificat de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici din cadrul Secţiei;
 2. b) contribuie la ţinerea evidenţei angajaţilor din Consiliul raional şi primării, în special a funcţionarilor publici care au dreptul şi obligaţia de a-şi perfecţiona, în mod continuu, abilităţile şi pregătirea profesională;
 3. c) monitorizează, în limitele competenţei, desfăşurarea procesului de dezvoltare profesională prin evaluarea performanţelor individuale şi colective ale funcţionarilor publici raionali şi locali, formulînd continuu, în acest sens, propuneri de îmbunătăţire a acestui proces.

35.5. Acordarea ajutorului metodic şi consultativ consilierilor şi comisiilor Consiliului raional, primarilor şi secretarilor consiliilor locale:

 1. a) asigură pregătirea materialelor necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiilor Consiliului raional;
 2. b) participă, după caz, la şedinţele comisiilor consultative în vederea identificării problemelor de ordin organizatoric şi metodologic ale organelor colegiale de specialitate şi a soluţionării acestora la nivelul competenţei;
 3. c) participă la organizarea şi desfăşurarea seminarelor practice cu secretarii consiliilor locale în problemele susţinerii aleşilor locali în a-şi exercita atribuţiile statutare;
 4. d) susţine, în limitele competenţei, autorităţile executive ale consiliilor locale de nivelul întîi în exercitarea atribuţiilor sale legale.

35.6. Participarea la şedinţele consiliilor locale şi, după caz, la şedinţele operative din cadrul primăriilor.

 1. a) ţine evidenţa permanentă a convocării consiliilor locale de nivelul întîi în şedinţă, precum şi a chestiunilor de pe ordinea de zi preconizate spre dezbatere;
 2. b) participă la şedinţele consiliilor locale şi monitorizează desfăşurarea acestora;
 3. c) participă, după caz, la şedinţele operative din cadrul primăriilor, unde se dezbat chestiuni ce ţin de interesul raionului şi al comunităţii în parte;
 4. d) întocmeşte un raport annual privind activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în plan administrativ şi decizional.
 1. Specialistul principal al Secţiei exercită următoarele atribuţii în domeniul administraţiei publice:

36.1. Acordarea suportului tehnic în procesul de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului raional:

 1. a) participă la elaborarea măsurilor de realizare a programelor de activitate şi de perspectivă ale Consiliului;
 2. b) participă la pregătirea materialelor vizînd chestiunile ce urmează a fi supuse dezbaterii în şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
 3. c) pregăteşte înştiinţările consilierilor despre data, ora şi locul convocării Consiliului;
 4. d) contribuie la redactarea şi multiplicarea materialelor pentru şedinţele Consiliului;
 5. e) acordă ajutor metodic şi practic comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional în perfectarea proceselor-verbale şi altor materiale ce ţin de desfăşurarea şedinţelor;
 6. f) contribuie la întocmirea scenariului de desfăşurare, precum şi a ordinii de zi a şedinţelor Consiliului;
 7. g) contribuie la buna desfăşurare a întîlnirilor cu reprezentanţii Guvernului;
 8. h) execută şi alte măsuri necesare bunei funcţionări şi activităţii Consiliului raional.

36.2. Coordonarea activităţii autorităţilor publice locale de nivelul întîi în vederea soluţinării problemelor de interes local şi raional:

 1. a) asigură o colaborare şi o conlucrare eficientă cu primăriile şi consiliile locale în vederea creării infrastructurii funcţionale în oraş şi în satele raionului;
 2. b) monitorizează procesul de instruire şi de perfecţionare profesională a secretarilor şi primarilor UAT şi asigură coordonarea tematicilor prioritare în domeniu;
 3. c) acordă asistenţă metodică şi logistică autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi la elaborarea programelor de dezvoltare socio-economică şi a infrastructurii;
 4. d) monitorizează conform competenţei realizarea programelor locale şi raionale de dezvoltare socio-economică, precum şi a programelor de activitate ale primăriilor şi ale serviciilor publice desconcentrate în raion.

36.3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice funcţionarilor din cadrul autorităţilor publice locale de nivelul întîi în domeniul aplicării procedurilor de administrare publică:

 1. a) îndrumă secretarii consiliilor locale în elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii, precum şi în întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliilor locale;
 2. b) participă active la organizarea trainingurilor şi seminarelor raionale pentru secretarii consiliilor locale şi funcţionarii primăriilor privind mecanismele de aplicare a legislaţiei din domeniu şi perfecţionarea profesională a personalului;
 3. c) consultă, conform competenţei, primarii, secretarii consiliilor locale, funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional, primăriile UAT din raion, alte persoane cu funcţii de răspundere în problemele aplicării adecvate a legislaţiei ce ţine de activitatea pe care aceştia o desfăşoară;
 4. d) examinează petiţiile ce-i sunt adresate, informează cetăţenii, pregăteşte răspunsurile în domeniul de activitate vizat.

36.4. Colaborarea cu secţiile administraţie publică ale consiliilor raionale din republică:

 1. a) participă la diferite întruniri cu scopul de a studia experienţa profesională a altora şi propagarea acesteia în raion;
 2. b) organizează studierea formelor şi metodelor avansate ale secţiilor APL din rationale republicii;
 3. c) acordă, la solicitarea primarilor, ajutor în stabilirea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu UAT din ţară şi de peste hotarele ţării.

36.5. Asigurarea organizării şi desfăşurării seminarelor informaţionale pentru funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional şi UAT din raion:

 1. a) efectuarea activităţilor tehnico-organizatorice în vederea pregătirii şi desfăşurării campaniilor electorale la alegerile locale, parlamentare şi la referendumuri;
 2. b) organizarea şi desfăşurarea seminarelor, meselor rotunde, trainingurilor cu funcţionarii publici.
 1. Specialistul superior al Secţiei exercită următoarele atribuţii ce ţin de demeniul protecţiei civile şi serviciului de alternativă:

37.1. Asigurarea controlului îndeplinirii măsurilor referitoare la protecţia civilă, serviciul civil (de alternativă):

 1. a) participă la generalizarea materialelor privind organizarea pregătirii prealabile şi multilaterale a populaţiei, a obiectelor economiei naţionale, forţelor protecţiei civile a raionului pentru desfăşurarea acţiunilor în cazul apariţiei pericolului situaţiilor excepţionale şi în condiţiile lor;
 2. b) asigură realizarea concepţiei protecţiei civile în primăriile oraşului, satelor şi comunei;
 3. c) completează registrul de evidenţă a cererilor de încorporare în serviciul de alternativă;
 4. d) completează registrul de evidenţă a contractelor de satisfacere a serviciului de alternativă.

37.2. Asigurarea lucrului Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului:

 1. a) asigură prezenţa membrilor şi a invitaţilor la şedinţele Comisiei;
 2. b) participă la planificarea chestiunilor ce urmează a fi examinate la şedinţele Comisiei Situaţii Excepţionale;
 3. c) asigură pregătirea materialelor ce urmează a fi discutate în cadrul Comisiei pentru situaţii excepţionale.

37.3. Asigurarea lucrului Comisiei raionale pentru încorporare în serviciul civil:

 1. a) primeşte cererile motivate ale cetăţenilor de scutire de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul de alternativă, verifică veridicitatea actelor prezentate şi înştiinţează despre aceasta organul administrativ militar respectiv;
 2. b) prezintă actele cetăţenilor încorporaţi în serviciul de alternativă la comisia raională de recrutare;
 3. c) ţine evidenţa cetăţenilor care satisfac serviciul de alternativă şi face dări de seamă în modul stabilit de organele statistice de stat;
 4. d) organizează controlul asupra satisfacerii serviciului de alternativă.

37.4. Informarea cetăţenilor despre modul de organizare a serviciului civil (de alternativă):

 1. a) publică pe paginile presei raionale informaţii despre serviciul de alternativă;
 2. b) pregăteşte şi completează sistematic un panou informaţional despre modul de organizare a serviciului de alternativă.

37.5. Asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei Situaţii Excepţionale:

 1. a) participă la multiplicarea şi distribuirea materialelor ce urmează a fi examinate la şedinţele Comisiei Situaţii Excepţionale;
 2. b) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor.
 3. Specialistul Secţiei exercită următoarele atribuţii ce ţin de domeniul relaţiilor cu publicul:

38.1.  Informarea publicului despre politica şi activitatea cotidiană a Consiliului raional:

 1. a) acordă consultaţii cetăţenilor privind activitatea Consiliului raional;
 2. b) contribuie la asigurarea transparenţei procesului decizional în activitatea Aparatului preşedintelui raionului prin plasarea tuturor actelor adoptate de Consiliul raional şi emise de către preşedintele raionului pe panoul informativ al Consiliului, pagina web şi prin intermediul portalului informaţional actelocale.md;
 3. c) plasează avize privind desfăşurarea activităţilor (seminare, şedinţe, deplasări în teritoriu a reprezentanţilor puterii centrale, ) pe panoul informativ al Consiliului raional.

38.2.  Asigurarea evidenţei petiţiilor cetăţenior sosite în adresa Consiliului raional.

 1. a) asigură înregistrarea, examinarea petiţiilor şi efectuează controlul asupra executării;
 2. b) elaborează, pe baza notei informative a secţiei responsabile pentru soluţionarea petiţiei înaintate, a răspunsului dat petiţionarului şi organelor ierarhic superioare în cazul cоnd petiţia a parvenit prin intermediul acestora;
 3. c) asigură informarea petiţionarului şi organele ierarhic superioare despre soluţionarea petiţiei înaintate;
 4. d) sistematizează petiţiile, generalizează rezultatele examinării acestora, perfectează

informaţiile analitice, prezentоndu-le conducerii Consiliului raional;

 1. e) verifică aplicarea de către organele administraţiei publice locale a Legii cu privire la

petiţionare şi înaintează propuneri cu privire la tema în cauză.

38.3.  Promovarea imaginii autorităţii administraţiei publice raionale:
a) asigură transparenţa administrativă;

 1. b) prezintă informaţii privind organul administraţiei publice în limita competenţelor
 2. c) contribuie la stabilirea şi menţinerea unei comunicabilităţi reciproce bazate pe adevăr şi informare deplină.

38.4.  Realizarea conlucrării organelor administraţiei publice locale cu mass-media în domeniul relaţiilor cu publicul:

 1. a) coordonează procesul de mediatizare a informaţiei privind activitatea cotidiană a

Consiliului raional;

 1. b) conlucrează cu mass-media (publicitate periodică, radio-televiziunea locală (bas-tv şi bas
 2. fm) în vederea prezentării avizelor, apelurilor felicitărilor, doleanţelor administraţiei publice

către populaţie.

38.5.  Contribuirea la implicarea societăţii civile, asociaţiilor obşteşti în realizarea sarcinilor de interes social raional:

 1. a) studiază opinia publică, atitudinea şi solicitările cetăţenilor, recomandă măsuri în vederea satisfacerii doleanţelor;
 2. b) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedintele şi vicepreşedintele raionului;
 3. c) aduce la cunoştinţa autorităţilor publice solicitările, opiniile cetăţenilor.

 

CAPITOLUL VII

Arhitectul-şef al raionului

 1. Arhitectul-şef este funcţionar public. Candidatura la funcţia de arhitect-şef se va selecta pe bază de concurs. Numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale arhitectului-şef se face în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, prin decizia Consiliului raional, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

 

 1. Arhitectul-şef are următoarele atribuţii de serviciu:

 

40.1.Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului:

 1. a) participă în comun cu alte subdiviziuni ale APL la organizarea şi amenajarea teritoriului administrat, la întocmirea prognozelor orientative şi programelor de dezvoltare social-economică, corelate cu Planul de amenajare a teritoriului naţional;
 2. b) exercită, în condiţiile legii, controlul asupra respectării reglementărilor în vigoare în urbanism şi amenajarea teritoriului la nivelul respectiv (raional) în procesul realizării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu ale Inspecţiei de Stat în Construcţii;
 3. c) organizează activitatea organului consultativ-coordonator în domeniu — consiliul arhitectural-urbanistic, în scopul examinării proiectelor din domeniul amenajării teritoriului urbanismului şi arhitecturii.

 

40.2. Contribuie la asigurarea obligatorie a UAT din raion cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi cu planurile urbanistice generale ale localităţilor:

 1. a) contribuie la conlucrarea unităţilor administrativ-teritoriale cu INCP «Urbanproiect» în procesul de elaborare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului; planul de amenajare a teritoriului raionului, planuri urbanistice generale pentru localităţi;
 2. b) asigură actualizarea şi pгestrarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi ţine evidnţa executării acestea;
 3. c) elaborează planurile operative de amenajare şi construcţie a localităţilor (schemele de amplasare a obiectelor în construcţie).

 

40.3. Acordă ajutor metodic şi consultativ în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului:

 1. a) avizează documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, proiectele de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie pentru obiectele de orice tip elaborate în condiţiile legislaţiei în vigoare şi amplasate în limitele teritoriului administrat.
 2. b) examinează şi avizează proiectele de decor ale clădirilor de utilitate publică, proiectele mobilierului urban, reclamelor, iluminărilor exterioare, amenajării spaţiilor verzi, precum şi soluţiile coloristice ale tuturor elementelor urbane care determină decorul localităţilor.
 3. c) acordă ajutor metodic şi consultativ în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului tuturor beneficiarilor (persoane fizice şi juridice).

 

40.4.   Coordonează activităţile de proiectări şi prospecţiuni ale instituţiilor subordonate, precum şi  acţiunile beneficiarilor (persoane fizice şi juridice) în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului:

 1. a) organizează şi dirijează din numele fondatorului, Consiliul raional, activitatea О.M. «Biroul de proiectări, prospecţiuni şi servicii Basarabeasca»
 2. b) avizează şi coordonează elaborarea proiectelor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie pentru obiectele de orice tip elaborate în condiţiile legislaţiei în vigoare şi amplasate în limitele teritoriului administrat.
 3. c) contribuie la consolidarea legăturilor de creaţie între arhitecţi, pictori-monumentalişti şi

sculptori în procesul proiectării şi edificării ansamblurilor urbanistice, pentru a realiza sinteza

arhitecturii şi artei plastice.

 

40.5.   Conlucrează cu autoritatea cadastrală teritorială în vederea elaborării şi aprobării cadastrului funcţional urban al localităţilor.

 1. a) verifică conformitatea prezentării actelor pentru elaborarea documentaţiei de proiect pentru toţi solicitanţii cu datele din Registrul bunurilor imobile.
 2. b) supraveghează elaborarea şi realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobă modul de utilizare a terenurilor, regimul de construire şi funcţiile urbanistice ale obiectelor amplasate pe teritoriile unităţilor administrative.
 3. c) conlucrează cu alte subdiviziuni la recepţia finală a obiectelor construite, înregistrarea lor de către organul cadastral teritorial, efectuiază operarea modificărilor, care apar în timp după terminarea lucrărilor pentru un anumit teritoriu.

CAPITOLUL VIII

Contabilul-şef

 1. Contabilul-şef este funcţionar public şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. El este numit şi eliberat din funcţie pe bază de concurs de către preşedintele raionului.

 

 1. Contabilul-şef are următoarele atribuţii de serviciu:

42.1.  Asigurarea contabilă a executării devizelor de cheltuieli bugetare şi a devizelor financiare ale mijloacelor speciale şi asigurarea corectă a evidenţei contabile:

 1. a) analizează nivelul de realizare a bugetului Consiliului raional pe anul curent;
 2. b) identifică necesităţile de modificare a bugetului şi înaintează propunerile Direcţiei finanţe pentru generalizare, cu aprobarea ulterioară de către Consiliul raional;

c)efectuează modificările necesare la executarea bugetului lunar, le prezintă pentru înregistrare la trezoraria teritorială;

 1. d) înaintează şefului DF propunerile pentru bugetul anului viitor;
 2. e) execută deciziile Consiliului raional privind cheltuielile financiare;
 3. f) asigură transferurile şi achitările necesare în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de competenţa Consiliului raional.

42.2. Finanţarea la timp a instituţiilor, care ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea corectă a documentelor justificative:

 1. a) asigură controlul şi evidenţa integrităţii bunurilor aflate la balanţa Consiliului raional;
 2. b) coordonează activitatea contabilului;
 3. c) efectuează transferurile şi achitările băneşti în cadrul acţiunilor organizate de Consiliul raional;
 4. d) efectuează operaţiile de salarizare a angajaţilor Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor fără statut de persoană juridiă, a persoanelor care asigură serviciile prin contract;
 5. e) asigură încheerea contractelor cu persoanele care asigură serviciile prin contract;
 6. f) calculează şi achită plata muncii conform contractelor de achiziţii publice.

42.3.  Efectuarea controlului asupra întocmirii corecte a documentelor şi legalităţii operaţiunilor efectuate:

 1. a) primeşte şi verifică tabelele de pontaj, contractele, materialele tenderilor, dispoziţiile preşedintelui privind resursele umane şi de ordin general, care servesc baza pentru operaţiunile financiare;
 2. b) calculează salariul lunar angajaţilor, indemnizaţiile, plata cheltuielilor de deplasare şi asigură transferurile obligatorii din salariu;
 3. c) asigură operaţiunile de realizare a contractului cu Moldova Agroindbanc de achitare a salariilor prin card.

42.4.  Evidenţa mijloacelor fixe şi cu uzură rapidă şi efectuarea inventarierii valorilor

materiale la sfîrşit de an şi prezentarea rezultatelor şi reflectarea lor în evidenţa

contabilă:

 1. a) verifică respectarea regulilor stabilite pentru efectuarea inventarierii;
 2. b) verifică realizarea valorii de bilanţ a activelor pe teren lung, stocurile de mărfuri şi materiale, mijloace băneşti de pe conturile instituţiilor financiare, datoriilor şi creanţelor, cheltuielelor anticipate şi a altor poziţii de bilanţ conform rezultatelor inventarierii.

42.5.  Întocmirea şi prezentarea, în termenii stabiliţi, a dărilor de seamă şi rapoartelor statistice.

 1. a) întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale, anuale privind executarea bugetului raional şi le prezintă la Direcţia finanţe, Inspectoratul fiscal, Direcţia statistică, Casa Naţională de Asigurări Sociale;
 2. b) păstrează documentaţia contabilităţii, o sistematizează, coase şi prezintă pentru păstrare în arhiva raională;
 3. c) face parte în comisiile raionale privind calcularea vechimii în muncă a salariaţilor Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor făгă statut de persoană juridică;
 4. d) Eliberează salariaţilor, solicitanţilor de credite, pensionarilor, etc. certificate de salariu.

CAPITOLUL IX

Serviciul arhivă

 1. Serviciul raional arhivă intră în sistemul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova conform art. 40 al Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.

Serviciul arhivă asigură păstrarea, evidenţa, completarea şi valorificarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, care reflectă istoria raionului şi ţinutului natal. Serviciul raional de arhivă dispune de ştampilă cu stema de stat a Republicii Moldova şi denumirea instituţiei.

În componenţa Serviciului intră şeful serviciului şi un specialist care sunt funcţionari publici. Ei se numesc în funcţie pe bază de concurs de către preşedintele raionului şi cad sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Ei activează în baza prezentului regulament şi a Regulamentului Serviciului arhivă.

 1. Sarcinile de bază ale Serviciului sunt:
 2. a) completarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova cu documente ce reflectă viaţa materială şi spirituală a populaţiei raionului şi care au valoare istorică, ştiinţifică, socială, economică, politică şi culturală;
 3. b) asigurarea integrităţii şi evidenţa documentelor Fondului Arhivistic al republicii Moldova;
 4. c) satisfacerea drepturilor cetăţenilor la informaţia arhivistică, valorificarea documentelor, asigurarea informativă a organelor administraţiei publice;
 5. d) dirijarea organizatorică şi metodică a activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale şi în instituţiile de stat, organizaţii şi întreprinderi, acordarea ajutorului metodic altor instituţii cu diferite forme de proprietate în asigurarea păstrării, completării şi valorificării documentelor.
 6. Atribuţiile şefului Serviciului arhivă sunt următoarele:
  • . elaborarea planului anual de activitate şi întocmirea dărilor de seamă ale Serviciului

raional de arhivă:

 1. a) întocmeşte şi prezintă planul anual de lucru şi darea de seamă privind îndeplinirea indicilor de plan;
 2. b) expediază planul de lucru anual şi darea de seamă la Serviciul arhivă al Republicii Moldova.

45.2. Completarea registrului de evidenţă a lucrului în cadrul arhivei:

 1. a) organizează completarea registrului cu privire la preluarea, ordonarea, sistematizarea, verificarea dosarelor în instituţii;
 2. b) asigură modificarea inventarelor;
 3. c) organizează ordonarea documentelor în termenele stabilite din lista nr. 1;
 4. d) coordonează inventarele dosarelor cu efectivul personal şi procesele-verbale de selecţionare a documentelor propuse spre elimenare în toate instituţiile;
 5. e) organizează controlul asupra stării arhivelor.

45.3.Organizarea şi desfăşurarea seminarelor cu lucrătorii Serviciului arhivă şi responsabilii de arhive din primării şi din instituţiile raionului în problemele lucrărilor de secretariat:

 1. a) desfăşoară seminare cu responsabili de arhivă, comisiilor de expert şi lucrărilor de secretariat în instituţiile raionale.

45.4. Generalizarea şi propagarea experienţei înaintate în domeniul arhivisticii:

 1. a) informează secretarii primăriilor cu privire la nomenclatoarle primăriilor, ordonarea dosarelor şi evidenţa lucrărilor de secretariat;
 2. b) organizează expoziţiile de documente exclusive.

45.5. Controlul asupra respectării condiţiilor de amplasare şi păstrare a documentelor în depozitele de arhivă:

 1. a) efectueză controlul asupra stării arhivelor.

45.6. Examinarea şi coordonarea nomenclatoarelor dosarelor, asigurarea controlului  privind aplicarea lor în lucru:

 1. a) asigură ajutorul metodic şi practic privind întocmirea şi concretizarea nomenclatoarelor dosarelor în instituţiile din lista nr. 1;
 2. b) examinează şi coordonează nomenclatoarele dosarelor, asigură controlul cu privire la aplicarea lor în lucru.

45.7. Organizarea ordonării documentelor în termenele stabilite în instituţiile din lista nr. 1, controlul asupra calităţii ordonării şi întocmirea avizelor corespunzătoare situaţiei din acest domeniu:

 1. a) organizează ordonarea documentelor în termen în instituţiile din lista nr. 1 şi întocmirea avizelor respective;
 2. b) acordă ajutorul metodic instituţiilor cu privire la ordonarea documentelor în instituţii;
 3. c) efectuează controlul calităţii ordonării documentelor în instituţii;
 4. d) efectuează controlul calităţii inventarelor întocmite.
 1. Atribuţiile de serviciu ale specialistului Serviciului arhivă:

46.1. Verificarea existenţei documentelor în depozit:

 1. a) efectuarea controlului privind corespunderea dosarelor conform inventarelor fondurilor în incăperile de arhivă;
 2. b) completarea documentelor de evidenţă după efectuarea verificării existentului dosarelor;
 3. c) efectuarea cifrării dosarelor şi a procesului-verbal de verificare respectiv şi expedierea materialerlor la Serviciul de Stat de arhivă;
 4. d) menţinerea ordinei în depozite.

46.2. Analiza stării aparatului ştiinţifico-informativ şi perspectivele dezvoltării sale, conform fondurilor arhivistice şi în baza ordinului Serviciului de stat de arhivă nr.123 din 09.09. 2003; cu privire la repartizarea funcţiilor în Serviciul arhivă:

 1. a) întocmirea îndrumătoarelor la următoarele fonduri:
 2. b) fondul privatizării;
 3. c) direcţia învăţămînt general;
 4. d) spaţiu locativ.

46.3. Controlul asupra întocmirii (ţineri) exemplarelor inventarelor de control şi lucru:

 1. a) controlul îndeplinirii şi executării inventarelor în mod cronologic în fiecare fond şi după inventar;
 2. b) întocmirea inventarelor a fondurilor din depozit;
 3. c) valorificarea documentelor şi asigurarea lor;
 4. d) îndeplinirea registrelor de evidenţă în depozit

46.4.Alcătuirea îndrumătorului fondurilor arhivistice:

 1. a) examinarea a 91 fonduri din depozit;
 2. b) evidenţa dosarelor şi perfecţionarea inventarelor;
 3. c) întocmirea îndrumătoarelor la fondurile respective: fondul privatizării, Direcţia învăţămînt, spaţiu locativ.

46.5. Modificarea şi perfecţionarea inventarelor dosarelor:

 1. a) analiza şi depistarea dosarelor lipsă în fondurile arhivistice;
 2. b) după depistarea dosarelor lipsă, întocmirea inventarelor;
 3. c) evidenţa dosarelor şi inventarelor modificate.

46.6. Întocmirea formei nr.2 a dării de seamă generale şi a anexelor la ele:

 1. a) examinarea listei nr. 1 sursă de completare a fondului arhivistic;
 2. b) evidenţa dosarelor cu termen permanent de păstrare, aprobate de către C.E.C.
 3. c) evidenţa dosarelor cu termen lung de păstrare, aprobate de către  C.E.C.
 4. d) evidenţa şi analiza condiţiilor din încăperi separate a instituţiilor pentru păstrarea documentelor cu termen permanent de păstrare

46.7.  Organizarea lucrărilor de expertiză a valorii documentelor din lista surselor de completare a fondului arhivistc.

 1. a) examinarea instituţiilor surse de completare conform planului de activitate şi petrecerea expertizei valorii documentelor conform  Nomenclatorului dosarelor;
 2. b) depistarea dosarelor cu termeni expiraţi în instituţii;
 3. c) valorificarea dosarelor în instituţii.

CAPITOLUL X

Specialistul principal în domeniul juridic

 1. Specialistul principal este numit în funcţie de preşedintele raionului pe bază de concurs şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului prublic.
 1. Atribuţiile de bază ale specialistului principal în domeniul juridic sunt:

48.1.Contribuirea la asigurarea juridică a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi reprezentarea juridică a autorităţii excutive a Consiliului raional în raporturile cu alte autorităţi, agenţi economici şi persoane fizice, precum şi în instanţele de judecată:

 1. a) reprezintă interesele Consiliului raional şi Aparatul preşedintelui raionului în organele de stat, inclusiv instanţele judiciare;
 2. b) participă în procesele judiciare în calitate de reprezentant al Consiliului raional şi Aparatului preşedintelui raionului;
 3. c) reprezintă interesele Consiliului raional şi Aparatului preşedintelui în relaţiile cu persoane fizice şi juridice.

48.2.Consultarea şi acordarea asistenţei informaţionale conducătorilor şi specialiştilor din
autorităţile administraţiei publice de nivelurile I şi II:

 1. a) consultă preşedintele raionului, secretarul Consilului raional, specialiştii Aparatului preşedintelui, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, primarii localităţilor şi secretarii consiliilor locale întru organizarea activităţii acestora conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 2. b) monitorizează adoptarea noilor legi, modificările actelor normative în vigoare şi asigură informarea specialiştilor din domeniul în cauză;
 3. c) informează preşedintele raionului prin înaintarea demersurilor privind depistarea încălcărilor Constituţiei RM, altor acte normative;
 4. d) acordă asistenţă juridică cetăţenilor la examinarea cererilor şi petiţiilor.

48.3. Exercitarea controlului asupra executării actelor legislative şi normative în cadrul
Consiliului raional, în special — a Aparatului preşedintelui raionului:

 1. a) organizează şi exercită controlul asupra îndeplinirii actelor legislative şi normative, decretelor şi însărcinărilor Preşedintelui RM, dispoziţiilor Guvernului în autorităţile APL;
 2. b) contrasemnează dispoziţiile preşedintelui raionului;
 3. c) avizează proiectele de decizii ale Consiliului raional;
 4. d) contrasemnează contractele privind achiziţiile publice;
 5. e) înregistrează şi duce evidenţa asociaţiilor obşteşti de rang raional.

48.4. Îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative locale.

48.5. Informarea specialiştilor cu modificările operate/completările operate în cadrul legislaţiei Republicii Moldova referitor la domeniile de activitate.

CAPITOLUL XI

Specialistul principal – auditor intern

 1. Auditorul intern este numit în funcţie de preşedintele raionului pe bază de concurs şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Auditorul intern realizează activităţile de audit în cadrul misiunilor de audit şi efectuează alte sarcini aferente, la indicaţia conducătorului. Auditorul intern oferă entităţii asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor, o îndrumă în ceea ce priveєte îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare acestora, ajută entitatea în atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernare a instituţiei, cu propuneri de consolidare a eficacităţii lor.

 1. Atribuţiile de bază ale auditorului intern sunt:

50.1. Efectuează activităţi de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control al entităţii auditate:

 1. a) participă la şedinţa de deschidere a misiunii de audit;
 2. b) colectează date pentru analiza ulterioară a sistemelor operaţionale auditate;
 3. c) testează şi analizează detaliat sistemele operaţionale conform programului de testare.

50.2. Documentează constatările de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI:

 1. a) întocmeşte graficele de realizare a testelor;
 2. b) documentează interviurile şi şedinţele desfăşurate;
 3. c) participă la şedinţa de închidere a lucrului în teren;
 4. d) întocmeşte listele constatărilor şi determină preliminar priorităţile.

50.3.Participă la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern:

 1. a) analizează constatările formulate în rezultatul efectuării lucrului în teren;
 2. b) participă la formularea recomandărilor, care vor apropia situaţia identificată de situaţia dorită;
 3. c) participă la şedinţa de închidere a misiunii de audit.

50.4. Participă în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit:

 1. a) asistă entitatea la întocmirea Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor oferite în rezultatul efectuării misiunii de audit intern;
 2. b) asistă la etapa monitorizării implementării recomandărilor;
 3. c) în caz de necesitate, la indicaţia preşedintelui raionului efectuează acţiunile de urmărire a recomandărilor.

50.5. Informează sistematic preşedintele raionului despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.

CAPITOLUL XII

Specialistul principal în domeniul privatizării şi postprivatizării

 1. Specialistul principal este numit în funcţie de preşedintele raionului pe bază de concurs şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 1. Atribuţiile de serviciul ale specialistului principal:

52.1. Prestarea, către persoanele fizice şi juridice, către autorităţile publice din teritoriu a serviciilor

necesare la efectuarea procedurilor de privatizare şi postprivatizare:

 1. studiază Regulamentul şi alte acte normative existente în domeniu;
 2. participă la organizarea, desfăşurarea şi totalizarea concursurilor de privatizare;
 3. perfectează contractele de vînzare-cumpărare şi de achitare a contravalorii bunurilor privatizate.

52.2.Planifică şi organizează desfăşurarea şedinţelor comisiei de privatizare, perfectează actele şi procesele-verbale respective:

 1. a) ţine evidenţa şi prezintă informaţia despre privatizarea spaţiului locativ;
 2. b) inregistrează cererile şi setul de documente pentru privatizarea locuinţelor;
 3. c) efectuează estimarea şi calculează costul locuinţelor supuse privatizării;
 4. d) întocmeşte dosarele pentru a fi propuse spre examinare la şedinţa Comisiei de privatizare;
 5. e) perfectează contractele de vînzare-cumpărare a locuinţelor;
 6. f) pregăteşte dosarele pentru transmiterea în arhivă.

52.3.Contribuie la desfăşurarea licitaţiilor în cadrul Consiliul raional, în  primăriile din raion:

 1. a) oferă cosultatii pentru preşedinţii, secretarii comisiilor de licitaţii din primării şi organizaţii din raion în privinţa petrecerii licitaţiilor;
 2. b) verifică actele necesare pentru petrecerea licitaţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. c) participă la loate licitaţiile din raion în calitate de licitant-consultant;
 4. d) semnează procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor de licitaţie din raion.

52.4.Organizarea procedurii de privatizare a spaţiului locativ pe teritoriul raionului:

 1. a) oferă consultaţii pentru cetăţeni privind privatizarea spaţiului locativ;
 2. b) primeşte actele de la cetăţeni pehtru privatizarea spaţiului locativ;
 3. c) eliberează certificatele de participare la procesul privatizării locuinţelor în baza datelor sistemului informaţional «Privatizarea locuinţelor»;
 4. d) pregăteşte borderourile de calcul al costului locuinţei supuse privatizării;
 5. e) calculează vechimea în muncă a cetăţenilor ce participă la privatizarea locuinţelor;
 6. f) pregăteşte şi eliberează contractele de vînzare-cumpărare;
 7. g) transmitere-primire a locuinţelor în proprietate privată cetăţenilor raionului;
 8. h) pregăteşte şi eliberează extrasele din procesul-verbal al Comisiei raionale de privatizare a spaţiului locativ;
 9. i) urmăreşte achitarea costului apartamentului şi a impozitului privat de către cetăţeni.

52.5.Evidenţa patrimoniului public existent în întreprinderile de stat, municipale, instituţiile şi organizaţiile din teritoriu:

 1. a) monitorizează datele privind patrimoniul public al Consiliului raional, întreprinderile de stat, municipale, instituţii şi organizaţii;
 2. b) informează Agenţia Proprietăţii Publice prin darea de seamă privind patrimoniul public pe

CAPITOLUL XIII

Specialistul principal în domeniul resurse umane

 1. Specialistul principal este numit în funcţie de preşedintele raionului pe bază de concurs şi cade sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.Atribuţiile de serviciu ale specialistului principal în domeniul resurse umane sunt următoarele:

53.1.   Implementarea procedurilor de recrutare, selectare, orientare şi integrare profesională a angajaţilor tineri şi celor cu stagiu:

 1. a) implementează activităţile de recrutare, selectare a candidaţilor pentru funcţiile publice vacante, orientare şi integrare profesională a noilor-colaboratori;
 2. b) întocmeşte subiectele de examinare şi grila de întrebări pentru interviul de evaluare, împreună cu membru comisiei special constituite;
 3. c) coordonează procesul de elaborare/revizuire a fişelor de post pentru toate funcţiile publice din Aparatul preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi subdiviziunilor fără statut de persoană juridică subordonate Consiliului raional.

53.2.Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici:

 1. a) planifică ăi organizează procesul de identificare şi analiză a necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici şi stabileşte tematicile prioritare de instruire pentru funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui, în colaborare cu şefii de subdiviziuni interioare;
 2. planifică procesul de instruire cu specialiєtii din Aparatul preşedintelui, şefii subdiviziunilor

Consiliului raional;

 1. elaborează, monitorizează şi evaluează implementarea Planului de instruire a funcţionarilor publici;
 2. propune Direcţiei politica de cadre din cadrul Aparatului Guvernului organizarea cursurilor de instruire externă pe tematicile prioritare pentru funcţionarii publici;
 3. organizează activităţi de instruire internă pentru colaboratorii Aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor Consiliului raional, pe tematici specifice, stabilite în baza rezultatelor evaluării necesităţilor de instruire în colaborare cu şefii de subdiviziuni interioare;
 4. asigură participarea colaboratorilor la activităţile de instruire oferite de Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, la stagii, seminare, conferinţe etc. oferite de către alte organizaţii naţionale sau internaţionale;
 5. elaborează proiecte de dispoziţii privind delegarea la cursuri de instruire şi deplasările de serviciu;
 6. ţine evidenţa realizării cursurilor de instruire oferite colaboratorilor Aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor Consiliului raional.

53.3.  Acordarea asistenţei informaţionale şi metodice în aplicarea procedurilor de personal:

 1. a) consultăг şefii subdiviziunilor interioare şi specialiştii Aparatului preşedintelui, conducştorii direcţiilor, secţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional pe probleme de personal;
 2. b) consultă colaboratorii Aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor Consiliului pe probleme ce ţin de procedurile de personal şi aspectele administrative aplicate referitoare la funcţia publică;
 3. c) examinează petiţiile cetăţenilor în domeniul de activitate şi pregăteşte răspunsuri la ele.

53.4.   Implementarea procedurilor administrative de personal referitoare la funcţia publică şi la statutul funcţionarului public:

 1. a) elaborează rapoarte şi informaţii cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici;
 2. b) duce evidenţa şi întocmeşte tabelul de pontaj pentru colaboratorii Aparatului preşedintelui;
 3. verifică tabelele de pontaj furnizate de subdiviziunile Coniliului raional fără statul de persoană juridică;
 4. asigură organizarea procedurii de stabilire a sporului pentru intensitatea muncii, mărimii premiilor lunare, şi pregătirea proiectelor dispoziţiilor;
 5. elaborează proiecte de dispoziţii privind angajarea, concedierea, acordarea concediilor, etc.;
 6. întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor personale;
 7. ţine evidenţa carnetelor de muncăг şi asigură completarea lor;
 8. eliberează, la solicitarea colaboratorilor, diferite certificate;
 9. elaborează dările de seamă trimestriale privind evidenţa personalului şi le prezintă Biroului Naţional de Statistică.

53.5. Coordonarea şi monitorizarea implementării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.

 1. a) pregăteşte lista evaluatorilor şi contrasemnatarilor identificaţi pentru fiecare funcţionar public supus evaluării şi-i informează despre aceasta în baza actului administrativ emis de conducătorul autorităţii publice:
 2. b) furnizează conducătorilor de subdiviziuni interioare/autoritate publică recomandările metodologice de rigoare pentru stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă, completarea fişei de evaluare, precum şi acordă asistenţă informaţională şi metodologică tuturor factorilor implicaţi în procesul de evaluare;
 3. c) vizează fişele de stabilire a obiectivelor individuale de activitate şi a indicatorilor de performanţă ai funcţionarilor publici din cadrul autorităţii publice;
 4. d) anexează fişa de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă la dosarul personal al fiecărui funcţionar public;
 5. e) participă la examinarea contestaţiilor depuse de către funcţionarul public evaluat:
 6. j) elaborează şi prezintă conducătorului autorităţii informaţia referitor la rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul autorităţii:

CAPITOLUL XIV

Secretarul administrativ-superior

 1. Secretarul administrativ-superior este numit şi eliberat din funcţie de către preşedintele raionului în conformitate cu prevederile Codului Muncii. Secretarul administrativ-superior îndeplineşte următoarele atribuţii:

54.1. întocmirea, conform obligaţiunilor funcţionale, după caz, a proiectelor de scrisori de ordin general, ca răspunsuri, sesizări, demersuri, analize etc:

 1. a) supraveghează lucrările de secretariat din Consiliul raional;
 2. b) asigură aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor, hotărîrilor. circularelor ş.a.

54.2. Asigurarea eficientă a efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul Aparatului preşedintelui raionului şi în subdiviziunile Consiliului:

 1. a) efectuează centralizat primirea corespondenţei oficiale;
 2. b) înregistrează şi expediază corespondenţa;
 3. c) sistematizează şi duce evidenţa tuturor documentelor parvenite pe numele preşedintelui raionului;
 1. d) repartizează corespondenţa executorilor;
 2. e) verifică conţinutul documentelor elaborate de către alţi funcţionari în corespundere

cu  normele lingvistice existente şi respectarea cerinţelor de secretariat;

 1. f) controlează şi monitorizează respectarea termenilor de prezentare a informaţiilor;
 2. g) prezintă dispoziţiile şi lista dispoziţiilor, de ordin general, pentru verificare Oficiului Teritorial Hоnceşti al Cancelariei de Stat în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.

54.3.Acordarea ajutorului metodic specialiştilor din Aparatul preşedintelui raionului şi unităţile subordonate Consiliului raional în vederea ţinerii lucrărilor de secretariat conform prevederilor legislaţiei:

 1. a) acordă asistenţă informaţională şi metodologică în domeniul secretariatului specialiştilor Consiliului raional;
 2. b) aduce la cunoştinţă prescripţiile de întocmire şi perfectare a documentelor oficiale;
 3. c) monitorizează respectarea cerinţelor Regulamentului şi Instrucţiunilor de întocmire şi perfectare a documentelor.

54.4. Asigurarea întocmirii Nomenclatorului dosarelor Consiliului raional. Pregătirea dosarelor pentru predarea lor la păstrarea de stat în arhivă, conform Nomenclatorului Consiliului raional:

 1. a) repartizează documentele conform compartimentelor de activitate;
 2. b) asigură integritatea dosarelor;
 3. c) pregăteşte dosarele în corespundere cu cerinţele arhivistice.

CAPITOLUL XV

Şoferul

 1. Atribuţiile de serviciu ale şoferului sunt:
 2. întreţine în stare de funcţionare autovehiculul;
 3. păstrează automobilul în ordine şi curăţenie;
 4. verifică sistematic starea automobilului şi ia măsuri de prevenire a defectelor;
 5. se preocupă de economisirea combustibilului, materialelor de întreţinere şi pieselor de schimb;
 6. organizează revizia tehnică a automobilului;
 7. efectuează reparaţii curente şi de întreţinere a autovehiculului;
 8. asigură vizarea zilnică a foilor de parcurs de către şeful direcţiei;
 9. predă foile de parcurs din ziua respectivă, după efectuarea tuturor operaţiunilor, la sfîrşitul programului, contabilului-şef;
 10. în funcţie de nevoile specifice ale unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii.
 11. menţine în ordine garajul şi ia măsuri de protecţie a muncii.

CAPITOLUL XVI

Organizarea activităţii Aparatului preşedintelui raionului

 1. Pentru angajaţi se stabileşte o săptămînă de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru:

începutul zilei de lucru — 0800

întreruperea la prînz    —  1200-1300

sfîrşitul zilei de lucru   — 1700

Durata muncii angajatului în ajunul zilei de sărbătoare se reduce cu cel puţin o oră.

 

 1. Locul de muncă al funcţionarilor Aparatului preşedintelui raionului se consideră sediul Consiliului raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului, secţiei, secretarului Consiliului raional sau a preşedintelui raionului, în dependenţă de ordinea de subordonare.

 

 1. Controlul executării actelor adoptate şi remise de către Consiliul raional şi Preşedintele raionului ţin de atribuţiile preşedintelui, vicepreşedinţilor, vizavi în actul respectiv, cît şi ale şefilor direcţiilor, secţiilor şi serviciilor Consiliului raional, care au înaintat proiectele. Mapele unde se acumulează documentele de control (acte, rapoarte, note, expertize, etc.) se păstrează la secretarul Consiliului raional.

Actele normative se scot de la control prin decizia Consiliului raional la propunerea Preşedintelui raionului şi comisiilor consultative, în cazul în care ele integral au fost executate.

Activitatea Aparatului preşedintelui ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legea cu privire la petiţionare.

 

 1. Audienţa cetăţenilor se efectuează, după cum urmează:

preşedintele  raionului — prima şi a treia zi de luni — orele 1000 — 1200;

vicepreşedinţii raionului — în fiecare zi de luni —  orele 1000 — 1200;

secretarul Consiliului raional — a doua şi a treia zi de luni — orele 1000 — 1200;

şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor, colaboratorii aparatului în fiecare zi de luni — orele 1000-

1200.

 

 1. Preşedintele şi vicepreşedinţii efectuează audienţa cetăţenilor prin înscrierea preventivă. Convorbirea prealabilă şi înscrierea preventivă o efectuează specialistul relaţii cu publicul, iar în lipsa acestuia – specialistul administrativ-superior, completînd fişele respective. Controlul executării indicaţiilor preşedintelui şi vicepreşedinţilor raionului îl efectuează aceeaşi persoană.

 

 1. Consfătuirile operative sunt prezidate de preşedinte sau vicepreşedinţi şi se desfăşoară în fiecare zi de luni de la 09.00 pînă la 10.00.Evidenţa prezenţei şi invitaţia la consfătuirile operative o asigură secretarul Consiliului împreună cu şeful secţiei administraţie publică, care asigură şi întocmirea proceselor-verbale ale consfătuirilor, evidenţa şi controlul termenelor de îndeplinire a indicaţiilor preşedintelui raionului date în cadrul desfăşurării consfătuirilor vizate.
 2. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului raional, deciziile adoptate de către Consiliul raional şi dispoziţiile emise de preşedintelui raionului se dactilografiază în două exemplare. Unul se păstrează la persoanele responsabile de păstrare din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, al doilea se transmite Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat. Multiplicarea xerox şi dactilografierea se efectuează cu permisiunea secretarului Consiliului raional.

 

 1. Copiile actelor normative se efectuează doar cu consimţămîntul secretarului Consiliului raional.

CAPITOLUL XVII

Dispoziţii finale

 1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Aparatului preşedintelui raionului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul Regulament.

 

 1. Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Aparatul preşedintelui raionului se elaborează în conformitate cu Regulamentul dat.

 

 1. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Aparatului preşedintelui raionului numai cu încuviinţarea preşedintelui raionului sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 1. Încălcarea prezentului Regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

 

 1. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

 

 

 

 

Secretar interimar al

Consiliului Raional Basarabeasca                                                           Gheorghe LIVIŢCHI