Отдел культуры

adresa:MD-6702, or.Basarabeasca str.K.Marx 55

E-mail : culturabasarabeasca@gmail.com


 

Nr. d/o

 

Numele,

prenumele

 

Locul de muncă,

funcţia

 

Telefoane de contact

 

1.

 

Baciu Olga

 

Şef Secţie

 

0297 21 043

 

 

Specialist principal

 

0297 21 043

3.

 

4.

 

 

Nicolaeva Valentina

Specialist

 

Specialist principal

0297 21 043

Regulamentul Secţia cultură


Planul anual de acțiuni al Secției cultură CR Basarabeasca anul 2021


Anexă la decizia Consiliului raional Basarabeasca

nr. 04/10 din 10.06.2016

Regulamentul

Secţiei cultură a Consiliului raional Basarabeasca

 

  1. Dispoziții generale

 

1.1 Prezentul Regulament stabileşte sarcinile, atribuţiile şi drepturile principale ale Secţiei Cultură.

 

1.2 Secţia cultură (în continuare — Secţia) este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii şi organele administraţiei publice locale.

1.3 În activitatea sa Secţia cultură se călăuzeşte de legislaţia în vigoare, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului, ordinile Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi de alte acte normative şi legislative.

1.4 În soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa, Secţia cultură conlucrează cu direcţiile, secţiile și serviciile Consiliului raional, subdiviziunile şi serviciile autorităţilor publice locale din teritoriu, organizaţiile de profil, instituţiile de învăţământ etc, prezintă informaţii despre acţiunile desfăşurate în raion.

1.5 Specialiştii Secţiei sunt funcţionari publici, având drepturi, obligaţiuni şi garanţii sociale, stabilite de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

1.6 Secţia este subordonată Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului şi Sportului  în domeniile metodologie şi politica culturală şi Consiliului raional – în domeniile administrare şi asigurare financiară.

1.7 Secţia nu dispune de statut de persoana juridică și este o subdiviziune a Consiliului raional. Secția cultură dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat.

 

  1. Sarcinile Secţiei cultură

2.1 Realizarea politicii de stat în domeniul culturii, tineretului şi sportului în teritoriul raionului.

 

2.2 Studiază aspectele și tendințele dezvoltării culturii în vederea elaborării strategiei cultural de perspectivă în teritoriu.

 

2.3 Asigură aplicarea în teritoriu a strategiei privind identitatea, protecția, conservarea, restaurarea și valorificare a monumentelor istorice.

 

2.4 Supraveghează promovarea politicii naționale unice în activitatea bibliotecilor din raion, reglamentează și asigură controlul respectării legislației în domeniul culturii.

2.5 Elaborarea în baza programelor de stat a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii, artei, îndeplinirea planului de acţiuni privind dezvoltarea culturii şi sportului, apărarea drepturilor şi intereselor social-economice şi spirituale ale tineretului, promovarea şi valorificarea potenţialului creator al populaţiei din teritoriu implicate în acţiunile din domeniul culturii şi sportului.

2.6 Elaborarea programului de activitate anual şi realizarea acestuia.

2.7 Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a organizaţiilor de tineret, localurilor de cultură şi sportive din raion.

2.8 Susţinerea iniţiativelor instituţiilor de profil întru elaborarea programelor şi proiectelor, orientate spre organizarea timpului liber şi odihnei populaţiei din raion.

2.9 Colaborarea cu uniunile şi asociaţiile de creaţie, organizaţiile şi structurile de tineret şi sportive din Republică şi de peste hotare, şi realizarea acţiunilor comune.

III. Atribuţiile Secţiei cultură

3.1 Desfăşoară activităţi cultural-artistice, cognitive şi sportive în colaborare cu Direcţia învăţământ general Basarabeasca şi organizaţiile de tineret din teritoriul raionului.

3.2 Acordă ajutor asociaţiilor de tineret, oamenilor de artă activiştilor din domeniul culturii şi sportului, tinerilor la soluţionarea problemelor social-economice şi culturale.

3.3 Asigură organizarea şi coordonarea activităţii instituţiilor de cultură, cluburilor sportive şi de cultură fizică amplasate în teritoriul raionului.

3.4 Desfăşoară festivităţi şi manifestări culturale, competiţii sportive, seminare şi mese rotunde, alte acţiuni de masă cu caracter cultural-cognitiv, educativ şi de agrement.

3.5 Conlucrează cu specialiştii şi angajaţii primăriilor locale responsabili de soluţionarea problemelor tineretului, culturii şi sportului.

3.6 Elaborează şi asigură relizarea programului de activitate al Secţiei, planului calendaristic al acţiunilor cultural-artistice, sportive şi pentru tineret.

3.7 Monitorizează desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice, acţiunilor pentru tineret şi competiţiilor sportive programate şi desfăşurate în teritoriul raionului.

 

3.8 Organizează de comun cu primăriile, UAT din raion, Direcţia învăţământ general, competiţii sportive, festivaluri şi concursuri ale colectivelor artistice de amatori.

3.9 Organizează concerte cu participarea colectivelor de creaţie, asigură evoluarea colectivelor artistice la acţiunile culturale din raion, republicane şi internaţionale.

3.10 Atrage potenţialul intelectualităţii în scopul educaţiei spirituale, estetice a tineretului, precum şi educaţia atitudinii respectuoase faţă de istorie, cultură, obiceiuri şi tradiţii naţionale.

3.11 Informează mass-media, opinia publică despre realizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice şi sportive din raion.

 

  1. Drepturile Secţiei cultură

4.1 Să solicite, în modul stabilit de legislaţie, de la întreprinderi, instituţii, organizaţii, informaţii ce vizează problemele tineretului, culturii şi sportului.

4.2 Să antreneze, sub diferite forme organizatorice, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai administrării locale la examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul culturii, artei, tineretului şi sportului.

4.3 Să creeze comisii, grupuri de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural- artistice pentru tineret, competiţii sportive, examinarea şi soluţionarea problemelor culturii, artelor si sportului.

4.4 Să ia cunoştinţă de activitatea unor organizaţii, servicii, instituţii, întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa Secţiei.

4.5 Să elaboreze şi să asigure realizarea programelor cultural-artistice, de tineret şi sportive, iniţiate în comun cu diverse structuri din raion.

 

4.6 Să înainteze spre examinare la şedinţele Consiliului raional Basarabeasca chestiuni ce ţin de problemele culturii, tineretului şi sportului.

4.8 Să efectueze alte acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

  1. Organizarea activităţii Secţiei cultură

5.1 Secţia cultură se constituie în baza Organigramei aprobată prin decizia Consiliului raional.

5.2 Şeful de Secţiei este numit în bază de concurs și elibirat din funcție de către Consiliul raional Basarabeasca.

 

5.3 Conform statelor de personal, Secţia este constituită din şef, 2 specialiști principali și 1 specialist ale căror sarcini de lucru se reglamentează prin obligaţiunile de serviciu.

 

5.4 Regulamentul Secţiei, operarea modificărilor la el, se aprobă prin Decizia Consiliului raional.

 

5.5 Obligaţiunile de serviciu ale funcţionarilor Secţiei se elaborează de către şeful Secţiei, se coordonează cu vicepreşedintele raionului care coordonează ramura dată.

5.6 Secţia coordonează angajarea personalului în instituţiile de cultură şi sport din teritoriu, coordonează categoriile de salarizare.

5.7 Secţia îşi coordonează activitatea cu vicepreşedintele raionului pe probleme sociale.

 

5.8 Asigură colaborarea cu radioul și TV în vederea propagării activității culturale, desfășurate în cadrul raionului.

5.9 Şeful Secţiei:

— angajează, în baza cerințelor din fișa postului personalul aparatului Secției și conducătorii instituțiilor subordinate de nivel rational.

 

— stabileşte competenţa şi responsabilitatea angajaţilor Secţiei, conducătorilor organizațiilor din subordine în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de Ministerul Culturii;

 

— asigură atestarea lucrătorilor din domeniul bibliotecilor, aprobă decizia comisiei de atestare;

 

— reprezintă Secţia în organele administrative, juridice şi în organizaţii obşteşti;

 

— emite ordine, dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;

— asigură respectarea prevedirilor legislaţiei.

— poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.
5.10 Specialist principal.
Calificarea necesară:

Studii superioare în domeniu, experenţă de muncă – 3 ani, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manangeriale, posedarea limbii de stat.
Relaţii:

Este subordonat şefului Secţiei, activează conform Regulamentului Secţiei cultură.
Atribuţii:
— monitorizarea, controlul şi evaluarea procesului de implimentare a politicii din domeniul administrat;
— patronează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţămînt artistic şi a colectivelor artistice de amatori;
— coordonează activitatea şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi promovării tinerilor talente;
— asigură instituţiile de profil cu informaţia curentă despre cadrul juridic de specialitate,
— asigură participarea copiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi internaţionale;
— organizează atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt artistic extraşcolar;
— organizează atestarea formaţiilor artistice de amatori pentru conferirea sau confirmarea titlului ”model”;
— organizează participarea formaţiilor artistice de amatori la manifestaţii artistice de nivel raional, republican şi internaţional;
— prezintă raportul anual şi informaţii ce ţin de activitatea instituţiilorextraşcolare de învăţămînt artistic şi a colectivelor artistice de amatori.
— acordă asistenţă metodologică la promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural;
— acordă asistenţă metodică şi practică tuturor angajaţilor instituţiilor de cultură, indiferent de apartenenţa departamentală în elaborarea documentelor în domeniul politicii respective;
— desfăşoară instruirea angajaţilor din domeniu în elaborarea programelor de activitate, a rapoartelor anuale, a planurilor de pregătire şi desfăşurare a măsurilor culturale, scenariilor.

 

5.11 Specialist principal.
Calificarea necesară:

Studii superioare speciale. Cunoştinţe generale din multe domenii, experenţă de muncă – 5 ani, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat şi cunoaşterea pasivă a unei (mai multe) limbi străine, abilităţi de comunicare şi executare.

Relaţii:

Este subordonat şefului Secţiei cultură, coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor din raion.
Atribuţii:
— asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil în cadrul raionului
— fundamentează şi propune autorităţilor publice locale programe de activităţi şi cheltueli necesare pentru complectarea şi valorificarea colecţiilor de bibliotecă, lucrărilor de evidienţă, cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural
— identifică şi expertizează bunurile culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice şi înaintează propuneri Ministerului Culturii de înscriere a acestora în Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat
— ţine evidienţa schimbărilor destinaţiei monumentelor istorice, transmiterii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra acestora, precum şi evidienţa monumentelor istorice distruse sau dispărute
— coordonează activitatea bibliotecilor şi muzeelor în domeniile: dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor de bibliotecă, controlul bibliografic local şi elaborarea bibliografiilor locale, difuzarea culturală, relaţii cu publicul, automatizare şi informatizare, instruirea personalului, cercetare ştiinţifică, complectare, restaurareşi conservare, evidienţă şi protecţie a patrimoniului muzeal, organizare a expoziţiilor, publicaţii ştiinţifice
— îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului.

5.12 Specialist.
Calificarea necesară:

Studii superioare licenţiate sau echivalente absolvite în domeniul culturii, educaţiei şi sportului.

Relaţii:

Este subordonat şefului Secţiei, activează conform Regulamentului Secţiei cultură şi în baza fişei postului.

Atribuţii:
— asigură realizarea legislaţiei şi politicilor de tineret în raion.
— identifică şi soluţionează problemele cu care se confruntă tinerii din raion prin prisma respectării drepturilor tinerilor la problemele ce-i afectează şi de a lua în consideraţie aceste opinii.

— coordonează şi stabileşte parteneriat cu instituţii şi organizaţii care prestează servicii sociale, educaţionale, de sănătate etc. în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă tinerii din comunităţile raionului.

— aplicarea legislaţiei şi politicilor din domeniul de activitate.

— acordă tinerilor servicii primare de informare.

— coordonează diferite programe de tineret.

— organizează activităţi cultural-sportive şi de organizare a timpului liber, în parteneriat cu tinerii şi alţi specialişti.

— organizează activități cultural, educaționale și de petrecere a timpului liber, a măsurilor sportive, turneelor și festivalurilor, a altor acțiuni cu character de masă.

— evaluează necesitățile tinerilor din raion în vederea dezvoltării lor multilateral.

  1. Finanţarea Secţiei cultură

6.1 Secţia este finanţată din mijloacele bugetare, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

6.2 Secţia elaborează şi propune spre aprobare Consiliului raional proiectul de buget al Secţiei, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor concrete.

 

 

 

Secretarul interimar

al Consiliului raional                                                             Gheorghe Livițchi

 

Coordonat:

Şeful Secţiei cultură                                                                Olga Guţu