A N U N Ţ  cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei Arhitect-șef în Aparatul preşedintelui raionului, pe perioda determinată

ANUNȚ Arhitect-șef

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în localităţile raionului Basarabeasca

Sarcinile de bază:

1.Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului.

2.Asigurarea obligatorie a UAT din raion cu documentaţie de amenajare a teritoriului şi cu planuri urbanistice generale ale localităţilor.

3.Acordarea ajutorului metodic şi consultativ în domeniul arhitecturii,  urbanismului şi amenajării teritoriului.

4.Coordonarea activităţilor de proiectări şi prospecţiuni ale instituţiilor subordonate, precum şi a acţiunilor beneficiarilor (persoane fizice şi juridice) în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului.

5.Colaborarea cu autoritatea cadastrală teritorială în vederea elaborării şi aprobării unui cadastru funcţional al localităţilor.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente,  în domeniul arhitecturii, construcţiilor, dezvoltării teritoriului.

 

 Experienţă profesională: cel puţin 2 ani de experienţă pe specialitate.

 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit;
 • cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Mapinfo,…)

Abilităţi: capacităţi organizatorice, abilităţi de lucru cu documentaţia, managementul planificării, evaluarea activităţilor, elaborarea documentelor, soluţionare de probleme organizatorice, comunicarea eficientă, management general şi la specialitate.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;
 4. originalul şi copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs    –  12 august 2022, ora 17-00

Telefon                     – 23-0-43;  22-0-58

e-mail                       – zilieznaia@mail.ru

adresa poştală          str. K. Marx, 55                  MD-6702, or. Basarabeasca

 

Bibliografia concursului

 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 158-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr. 190-XIII din 19.071994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 • Legea nr.438 din28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului
 • Legea nr.1324 din 10.03.1993 privatizării fondului de locuinţe
 • Legea nr.436 din28.12.2006 privind administraţia publică locală
 • Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8.02.2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova”
 • Hotărîrea Guvernului nr.158 din 4 martie 2010 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională”;
 • Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
 • Legea nr. 721 din  02.1996  privind calitatea în construcţii