REGULAMENTUL DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI RAIONAL BASARABEASCA

regulamentul

APROBAT:

    prin decizia Consiliului

    Raional Basarabeasca

 1. 4.04/02 din 04.09.2015

REGULAMENTUL

DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE AL

CONSILIULUI  RAIONAL BASARABEASCA

 

T i t l u l  I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional este elaborat în conformitate cu art. 72 alin. 3) lit. f) din Constituţia Republicii Moldova, art. 43 alin. (1) lit. o) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (în continuare – Legea APL), Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamnetului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale (MO al RM nr. 248-253 din 19 decembrie 2003), Legii privind statutul alesului local nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind tranparenţa în procesul decizional.

 

Capitolul  I

 

MODUL  DE  CONSTITUIRE  A  CONSILIULUI  RAIONAL

 

 1. Consiliul Raional Basarabeasca este compus din 27 de consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral şi constituie autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului Basarabeasca.

 

 1. Prima şedinţă (de constituire) a Consiliului raional Basarabeasca se convoacă în condiţiile Legii APL în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea Consiliului raional în prima sa şedinţă (de constituire) se face prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.

Prima şedinţă a Consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă    cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi.

În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, iarăşi peste 3 zile.

La această nouă, a treia, convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură        prezenţa majorităţii consilierilor aleşi.

În situaţia  în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

    La prima şedinţă (de constituire) a Consiliului participă şi cîte un reprezentant al Consiliului electoral de circumscripţie raională, Comisiei Electorale Centrale, Judecătoriei raionale, care aduc la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia raională Basarabeasca, rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează acestora legitimaţiile.

 

 1. După constituirea legală a Consiliului raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a Consiliului, în bază de liste de consilieri ale partidelor şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei acesteia, semnat de preşedintele şi secretarul ei. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii, semnată de membrii ei, se transmit preşedintelui şedinţei Consiliului pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei autorităţii deliberative. În aşa fel, alianţa, blocul, fracţiunea se consideră constituite definitiv.

Consilierii din partea  partidelor şi blocurilor electorale, care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi, se pot reuni pentru a constitui o alianţă ori un bloc sau se pot afilia altor fracţiuni deja constituite.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere şi conducătorii.

Alianţele şi  blocurile se  constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii

independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor are loc la fel ca şi constituirea fracţiunilor.

 

 1.  La una din primele şedinţe, Consiliul raional alege, din rîndul consilierilor,

preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

 

 1. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinte/vicepreşedinţi. Numărul

vicepreşedinţilor se stabileşte de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, după consultarea fracţiunilor.

Vicepreşedintele/vicepreşedinţii raionului se alege/aleg de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute pentru alegerea preşedintelui raionului.

În funcţia de vicepreşedinte a raionului poate fi aleasă orice persoană, inclusiv

din rîndul consilierilor.

Vicepreşedintele/vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de preşedinte.

 

 1. Consiliul raional îl poate elibera înainte de termen din funcţie pe

preşedintele raionului cu votul a 2/3 din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin 1/3 din consilierii aleşi.

 

 1. Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie, înainte de termen,

cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea  preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi.

 

 1.    Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa Consiliului raional, iar mandatul lor încetează odată cu mandatul Consiliului.  Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către Consiliul raional nou- constituit a unui alt preşedinte şi vicepreşedinte al raionului.

 

 1. Secretarul Consiliului raional este numit de Consiliu, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a Consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Aceste prevederi se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul sabilit de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Secretarul  se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

 1. Şefii de subdiviziuni din Consiliul Raional Basarabeasca sînt desemnaţi prin decizia Consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rîndurile persoanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs a Consiliului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii de instituţii raionale şi întreprinderi municipale, fondator a căror este Consiliul raional, sînt desemnaţi prin decizia Consiliului, la propunerea preşedintelui raionului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către Consiliu, la propunerea preşedintelui raionului sau a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiul şi modul stabilit de legislaţie.

 

 1. Consiliul raional, în baza Regulamentului cu privire la organizarea

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern, instituie, după caz, Comisia de concurs şi, organizează concursul propriu-zis conform legii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul  II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 

 1. După constituire, în scopul asigurării eficienţei activităţii sale, Consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

 

 1. Domeniile de activitate pentru care se formează comisiile de  specialitate, denumirea acestor comisii şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului.

La decizia Consiliului, o comisie poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

 

 1. Comisiile de specialitate se formează, pe întreaga perioadă de activitate a Consiliului (pe durata mandatului), din 5-7 persoane. Membri ai comisiilor pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

 

 1. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru  consultative  ale Consiliului şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii sale.

Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa Consiliului şi sînt subordonate acestuia.

 

 1. Fiecare Comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său pe perioada mandatului.

Dacă la şedinţa comisiei preşedintele/secretarul lipseşte, comisia, cu votul majorităţii celor prezenţi, alege pentru această şedinţă, un alt preşedinte/secretar.

 

 1. Comisia de specialitate se convoacă, ori de cîte ori este  necesar, de către

preşedintele ei, iar în absenţa sa, de către secretar – prin coordonare obligatorie cu secretarul Consiliului.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele Comisiei, de regulă, sînt publice.

La şedinţă  pot fi prezenţi, fără drept de vot, şi consilieri care nu sînt

membri ai acestei Comisii, dar care au propuneri ce fac obiectul lucrărilor acesteia.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale  specialişti din cadrul Consiliului sau din afara acestuia.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

 

 1. Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre convocarea şedinţei

acesteia  de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei cu asistenţa secretarului Consiliului raional.

 

 1. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul

deschis al majorităţii membrilor săi. Deciziile comisiei au  un caracter de recomandare pentru Consiliul raional.

 

 1. Numărul de locuri care îi revin fiecărui grup de consilieri (fracţiuni, alianţe,

blocuri) sau numărul consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliu, în funcţie de ponderea acestora în cadrul său şi de coraportul de forţe creat în cadrul autorităţii deliberative.

Nominalizarea pentru desemnarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, alianţă sau bloc, iar a consilierilor independenţi – de către Consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate al comisiei.

În funcţie de numărul de membri ai Consiliului şi de numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte şi din alte comisii, dar una dintre ele este comisia sa de bază.

 

 1. Comisia de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 2. a) identifică/examinează chestiunile ce ţin de domeniul său de activitate şi care necesită soluţionare de către Consiliu;
 3. b) analizează proiectele de decizii ale Consiliului, ce-i revin spre examinare, şi prognozează, după caz, consecinţele realizării acestora;
 4. c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind chestiunile examinate şi le prezintă apoi Consiliului;
 5. d) se pronunţă asupra altor chestiuni şi proiecte remise comisiei, de către Consiliu, spre examinare şi avizare.

Comisia de specialitate poate îndeplini şi alte atribuţii sau însărcinări date, prin decizie, de către Consiliu, dacă acestea ţin de domeniul său de activitate.

 

 1. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) reprezintă comisia în raporturile ei cu Consiliul şi cu celelalte comisii;
 3. b) convoacă, în comun cu secretarul Consiliului, şedinţele acesteia şi le prezidează personal;
 4. c) propune ca la lucrările comisiei să participe, dacă este necesar, şi alte persoane interesate;
 5. d) participă la lucrările celorlalte comisii, cînd se examinează chestiuni ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 6. e) anunţă, pe baza datelor comunicate de către secretarul comisiei, rezultatele votării în cadrul comisiei;
 7. f) semnează procesele-verbale ale şedinţelor comisiei, avizele şi demersurile formulate în adresa Consiliului;
 8. g) susţine în şedinţele Consiliului avizele şi demersurile formulate de Comisie.

Preşedintele comisiei  poate  exercita  şi  alte atribuţii  stabilite de Consiliu

şi referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei.

 

 1. Secretarul comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea  organizatorică  a şedinţelor comisiei;
 3. b) face apelul nominal  şi  ţine   evidenţa  prezenţei la  şedinţe a  membrilor comisiei;
 4. c) numără voturile şi îl informează pe preşedintele comisiei asupra cvorumului necesar pentru întocmirea/adoptarea deciziilor, asupra rezultatelor votării;
 5. d) asigură redactarea deciziilor, întocmirea proceselor-verbale, avizelor, rapoartelor şi a altor materiale emise de comisie.

Secretarul  comisiei poate  îndeplini şi  alte atribuţii şi  însărcinări stabilite

de comisie sau de preşedintele acesteia.

 

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii

comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia.

Oricare dintre membrii comisiei poate cere, după caz, includerea pe ordinea

de zi  a unor chestiuni suplimentare, dar numai pînă la începerea şedinţei comisiei, şi numai dacă acestea ţin de domeniul respectiv de activitate.

 

 1. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie.

În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica faţă de acesta sancţiuni ce ţin de competenţa sa sau poate propune Consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului,  inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei.

Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse (aplicate) de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale  ale şedinţelor respective ale comisiei, iar sancţiunile aplicate de către Consiliu – în procesul-verbal al Consiliului.

 

 1. Lucrările şedinelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de preşedintele şi secretarul comisiei, aducîndu-se operativ la cunoştinţa secretarului Consiliului.

Preşedintele comisiei poate permite, în cazuri excepţionale, ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate şi de alte persoane interesate, care nu au participat la şedinţă.

 

T i t l u l  II
MODUL DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul  I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 

 1. Consiliul raional alege, prin vot  deschis,  cu votul majorităţii consilierilor

prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul Consiliului.

Votarea este organizată de secretarul Consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.

În fiecare şedinţă, Consiliul raional desemnează un consilier din cei prezenţi, atribuindu-i dreptul să semneze deciziile adoptate de Consiliu şi procesul-verbal al şedinţei în cazul în care preşedintele şedinţei ar putea să se afle în imposibilitatea de a le semna.

Faptul desemnării  unei astfel de persoane se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

 1. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

 

 1. a) conduce şedinţele Consiliului;
 2. b) supune dezbaterilor şi votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi „abţinut”;
 3. c) semnează, conform legii, deciziile adoptate de Consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 4. d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentelor de desfăşurare a şedinţelor, aprobate de Consiliu;
 5. e) supune votului consilierilor în şedinţă orice chestiune care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului;
 6. f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de

Regulamentul de constituire şi funcţionare al Consiliului, precum şi însărcinările Consiliului.

 

 1. În cazul în  care, pe parcursul  şedinţei Consiliului,  preşedintele ales

pentru şedinţa respectivă nu îşi  poate exercita atribuţiile sale, Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.

 

 1. Secretarul Consiliului raional participă, la şedinţele Consiliului în mod obligatoriu, dar fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:

 1. a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului, în baza dispoziţiei preşedintelui raionului sau la cererea a cel puţin 1/3 din consilierii aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării şi convocării Consiliului;
 2. b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;
 3. c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd Consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de Consiliu;
 5. e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
 6. f) asigură, în caz de necesitate, procedura efectuării votului secret;
 7. g) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, realizarea, după caz, a stenogramei acesteia, precum şi perfectarea dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi aplicarea respectivă a ştampilei;
 8. h) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă, care cad sub incidenţa art.21 din Legea APL, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 9. i) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile Consiliului, cu excepţia deciziei de numire şi încetare a raporturilor de serviciu ale secretarului Consiliului;
 10. j) acordă, după caz, consilierilor, precum şi comisiilor de specialitate asistenţă şi sprijin metodic în activitatea lor în cadrul Consiliului, inclusiv la pregătirea proiectelor de decizii şi la definitivarea celor aprobate de Consiliu.

Secretarul Consiliului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, precum şi însărcinările Consiliului referitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.

 

 1. În caz de absenţă temporară, secretarul Consiliului raional va fi înlocuit de un funcţionar public din Aparatul preşedintelui raionului, avînd studii juridice sau în domeniul administraţiei publice şi vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani.

Capitolul  II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI

 

 1. Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.

Consiliul raional se poate întruni în şedinţe extraordinare, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor aleşi.

Convocarea Consiliului raional se face, prin dispoziţia preşedintelui

raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul Consiliului raional.

În cazul de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare – determinată de interesele locuitorilor raionului, convocarea Consiliului raional se poate face de îndată.

În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional, cerută de cel puţin 1/3 din numărul consilierilor aleşi, aceştea sunt în drept:

 1. să convoace şedinţa Consiliului raional de sinestătător, în condiţiile Legii

privind administraţia publică locală; şi/sau

 1. să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.

În situaţia în care preşedintele raionului se află în imposibilitatea de a

convoca Consiliul în şedinţă, aceasta se face de către vicepreşedintele desemnat.

Şedinţele Consiliului sunt publice. Orice persoană interesată poate asista la şedinţele Consiliului raional.

 

 1. Ordinea de zi  a şedinţei  Consiliului cuprinde numărul  curent al

chestiunilor propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunilor şi numele raportorilor (coraportorilor).

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului raional se aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului prin intermediul syte-ului raionului (basarabeasca.md) sau prin mass-media.

 

 1. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui

raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea Consiliului raional şi se supune aprobării Consiliului la începutul şedinţei. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei şi se efectuiază cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectîndu-se prevederile art. 22 alin. (1) al Legii privind administraţia publică locală.

 

 1. Consilierii sînt obligaţi să participe la şedinţele Consiliului şi să-şi

înregistreze prezenţa la secretarul Consiliului. Pentru activitatea în cadrul fiecărei şedinţe, inclusiv în cadrul Consiliului, ei  sunt remuneraţi din bugetul Consiliului în conformitate cu Legea privind  statutul alesului local.

Consilierul, care nu poate lua parte la şedinţă, este obligat să comunice din

timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului Consiliului, care, la rîndul lor, sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor, prezenţi în şedinţă, informaţia privind absenţa respectivă.

 

 1. Dacă este întrunit cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei,

Consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

 

 1. Examinarea chestiunilor propuse Consiliului se desfăşoară  în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată.

Dezbaterile încep după prezentarea succintă, de către raportor (coraportor, reprezentantul comisiei de specialitate), a chestiunii înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în

funcţie de obiectul dezbaterilor. În acest scop, el poate propune Consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd Consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei.

În cadrul dezbaterii oricărei chestiuni de pe ordinea de zi a şedinţei

Consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care  preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul şi numai dacă în luarea sa de cuvînt  el se referă exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 

 1. Preşedintele şedinţei permite oricînd şi oricărui consilier să ia cuvîntul referitor la chestiunea care îl priveşte personal   vizavi de lucrările întrunirii sau Regulamentul de desfăşurare a acesteia, aprobat de Consiliu.

 

 1. Preşedintele şedinţei poate  propune  încheierea  dezbaterilor  asupra  unei

sau altei probleme puse în discuţie la şedinţa Consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se  aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

 

 1. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate  în sală.

 

 1. În cazul  în care  desfăşurarea  lucrărilor este  perturbată,  preşedintele şedinţei poate să întrerupă de sine stătător dezbaterile şi să ceară respectarea

Regulamentului, fiind în drept:

 1. a) să cheme la ordine;
 2. b) să retragă cuvîntul;
 3. c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care

împiedică desfăşurarea lucrărilor şedinţei, apelînd, după caz, la organele

de  ordine.

 

 1. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, comit abateri de la

prevederile legislaţiei sau ale Regulamentului, Consiliul, la propunere,  poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi şi în limita competenţei sale,

aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. a) avertisment;
 2. b) eliminarea din sala de şedinţe.

Faptul aplicării sancţiunilor se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

 1. Şedinţele Consiliului se desfăşoară de regulă în limba de stat sau, după caz, în limba rusă.

Actele Consiliului se întocmesc şi se adoptă în  limba  de stat, unele din ele  urmînd, după caz, să fie traduse în limba rusă.

 

Capitolul  III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale Consiliului  şi de

prezentare, pe marginea lor, a amendamentelor,  aparţine, în primul rînd,  consilierilor. Propuneri de elaborare a unor asemenea proiecte poate face şi preşedintele  raionului, vicepreşedintele raionului, secretarul Consiliului.

 

 1. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă (aviz, demers etc.) şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul Consiliului raional şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui raionului, vor acorda asistenţa tehnică de specialitate necesară.

Proiectele de decizii se întocmesc şi se prezintă spre examinare şi aprobare în limba de stat.

 

 1. Proiectele de decizii se elaborează  pentru a fi incluse în ordinea de zi a  şedinţei Consiliului, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi, împreună cu materialele de însoţire, se transmit, mai întîi, spre avizare comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului, precum şi, în funcţie de necesitate, serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate, care le examinează şi le avizează în baza regulamentelor lor de activitate.

Odată cu transmiterea proiectului de decizie, se precizează şi data prezentării, asupra lui, a avizului, raportului, informaţiei Comisiei, şi, după caz,  a serviciilor abilitate.

 

 1. Iniţiatorul proiectului de decizie sau al amendamentelor pe  marginea lui poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestora, pînă la includerea lor în ordinea   de zi.

 

 1.   După examinarea proiectelor de decizie şi a propunerilor pe marginea lor ale consilierilor, ale preşedintelui raionului, vicepreşedintelui,  secretarului Consiliului, comisiile consultative de specialitate ale Consiliului, în baza proceselor-verbale ale şedinţelor lor, întocmesc avize, rapoarte sau note informative cu caracter de recomandare cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea acestor proiecte.

 

 1.    Rapoartele, avizele, notele informative se transmit, anexate, la proiectele de decizii respective, secretarului Consiliului, care urmează să le prezinte consilierilor la solicitarea acestora, cel tîrziu pînă la data convocării Consiliului în şedinţă.

 

 1.     Proiectele de decizii (şi alte propuneri), însoţite de avizele comisiilor de specialitate şi de rapoartele serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi pentru a se supune dezbateriilor şi votării în şedinţa ordinară a Consiliului.

 

 1. Proiectele de decizii care pot avea impact social, economic asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra serviciilor publice etc., vor fi supuse dezbaterilor publice.

Procesul de consultare publică a proiectelor de decizii elaborate va fi desfăşurat concomitent cu procedura de avizare a acestora, conform legislaţiei.

Pagina web a Consiliului raional Basarabeasca reprezintă instrumentul de bază a procesului de informare şi consultare publică.

 

 1. Proiectul Programului de activitate curentă şi de perspectivă (trimestrială) a Consiliului, întocmit de către secretarul Consiliului în baza propunerilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, consilierilor, comisiilor de specialitate şi speciale, serviciilor publice, se coordonează cu preşedintele şi vicepreşedintele raionului şi se propune spre aprobare Consiliului. Controlul asupra realizării lui este asigurat de către secretarul Consiliului.

 

Capitolul  IV

PROCEDURA VOTĂRII

 

 1. Votul consilierului este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

 

 1. Votul consilierului se exprimă, de regulă, în mod public, prin ridicarea

mîinii, în cadrul votării deschise.

 

 1. Consiliul, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a consilierilor,  poate decide votarea deschisă, prin apel nominal sau votarea secretă, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.

 

 1.   Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele şedinţei oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor “pro”, “contra” şi „abţinut”. Secretarul Consiliului dă citirii numele şi prenumele fiecărui consilier în ordinea plasării lor în sala de şedinţe. Consilierul nominalizat se ridică şi îşi exprimă public opţiunea prin pronunţarea unuia dintre cuvîntele respective.

 

 1. Pentru exprimarea votului secret, se folosesc buletinele de vot cu instituirea unei comisii speciale de numărare a voturilor. Textul buleninelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea obţiunii se folosesc cuvintele “pro”, “contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se întroduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima obţiunea.

 

 1. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestor cerinţe.

 

 1. Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:
 2. a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
 3. b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderilor, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;
 4. c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform Legii privind administraţia publică locală şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.

 

 1. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care, prin  lege sau regulament se cere o altă majoritate de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind preluate în şedinţa următoare.

 

 1. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi supuse examinării repetate în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul  V

ÎNTREBĂRILE, INTERPELĂRILE, PETIŢIILE

ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedintelui şi secretarului Consiliului, reprezentanţilor serviciilor publice, precum şi altor persoane cu funcţii de răspundere invitate la şedinţa Consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat la şedinţă sau, dacă nu este posibil, vor prezenta solicitanţilor un răspuns în scris sau oral într-un termen cît mai curînd posibil.

 

 1. Întrebările, propunerile, observaţiile critice, interpelările, expuse în cadrul

şedinţei de către consilieri se iau sub un control strict de către secretarul Consiliului, se examinează minuţios şi se expediază spre executare (realizare), de obicei cu semnătura preşedintelui raionului şi în termen de cel mult 10 zile de la şedinţă, persoanelor cu funcţii de răspundere, acestora cerîndu-li-se să informeze operativ solicitanţii şi Consiliul despre rezultatele examinării.

 

 1. Activitatea consilierilor, ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea

audienţei cetăţenilor,  se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la

petiţionare şi alte acte normative în domeniu.

 

T i t l u l III

DISPOZIŢII  FINALE

 

 1. Prezentul Regulament este elaborat  şi aprobat  pentru  perioada

mandatului actualului Consiliu raional, conţine stipulări obligatorii pentru toţi consilierii şi se declară perfectabil în funcţie de modificările şi completările ce pot interveni în cadrul legislativ al Republicii Moldova.

 

 1. În cazul cînd Consiliul raional de o legislatură nouă nu adoptă un alt regulament, acesta se consideră rămas în vigoare pentru toată perioada mandatului respectiv.

 

 1. Regulamentul se aprobă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

 

 1. Regulamentul intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul

raional.

 

 

Secretarul interimar al

Consiliului raional    Basarabeasca                             Gheorghe Liviţchi