A N U N Ţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului raional Basarabeasca

 

ANUNȚ PDF

 Scopul general al funcţiei:  Conducerea personalului şi managementul eficient al activităţilor consiliului raional în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivelor acestuia.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Asigurarea legalităţii activităţii Consiliului raional şi a Aparatului preşedintelui raionului, în special a legalităţii actelor adoptate de Consiliu şi a celor emise de către preşedinte
 2. Contribuirea directă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului raional.
 3. Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor şi comisiilor Consiliului, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.
 4. Asigurarea elaborării, conform cerinţelor impuse, a documentelor de politici, a proiectelor de decizii şi dispoziţii, precum şi organizarea şi desfăşurarea acivităţilor care pot genera realizarea prerogativelor de putere publică în raion.
 5. Coordonarea activităţii autorităţilor APL de nivelul I în problemele soluţionării chestiunilor de interes local-raional.

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

– are capacitate deplină de exercițiu

– are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respective

nu a împlinit vîrsta 63 de ani;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

– are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respective                                 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul.

Abilităţi: Lucrul cu informaţia, organizare, elaborare de documente, consultare, comunicare eficientă,

soluţionare de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională  continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 4. certificatul medical, după caz;
 5. cazierul judiciar.

Termenul-limită de depunere a  dosarului la concurs  pînă la data de – 16 iulie 2021, ora 17.00.

Telefon: 0297 23043; 22 058.

e-mail: consiliul@basarabeasca.md

adresa poştală: str. Karl Marx, 55,  or. Basarabeasca, MD-6702

Bibliografia:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Cod electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997
 • Codul administrative a RM nr. 116/2018
 • Codul civil a RM nr. 1107/2002
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat
 • Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local