ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr.17/01396  din 10.05.2017

 

Invitation (8)

caiet de sarcini

Denumirea autorităţii contractante:   CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

Tip procedură achiziție:                     Cerere a ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției:                            Achziționarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor din raionul Basarabeasca

Cod CPV:                                           45233140-2

Data publicării anunțului de intenție:                    Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.:  37  din  10.05.2017.

În scopul achiziţionării „Achziționarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor din raionul Basarabeasca” conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Surse speciale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor  Lucrări:

Listă:    Lucrări  şi specificaţii tehnice

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Lucrări solicitate Unitatea de măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca
1.1 45233141-9 Lucrări de întreținere a drumurilor locale din raionul Basarabeasca Bucată 1.00 Conform caietului de sarcini anexat

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:

Pînă la data de 31 decermbrie 2017 DDP – Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului 3.6 Da
2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional Da
3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului Da
4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma) Nu se cere Da
5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante Nu se cere Nu
6 Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit Declarație privind experiența similară conform Formularului 3.10 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului 3.11 Da
7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularului F 3.13 și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului Da
8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Declarație pe proprie răspundere conform Formularului 3.6 Da

pag. 2

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
Legea nr. 131 din 03.07.2015
9 Oferta Original Da
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (se va indica) Da
11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului Da
12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13 Da
13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare Nu se cere Da
14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) Nu se cere Da
15 Certificat de atribuire a contului bancar Copie- eliberat de banca deținătoare de cont Da
16 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național Original eliberat conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat Da
17 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Da
18 Avizul Inspecției de Stat în Construcții Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: CONSILIUL RAIONAL BASARABEASCA

Adresa: Republica Moldova, BASARABEASCA, or. Basarabeasca, str. Marx Karl 55

Tel.:              029722241             ,  Fax:          029722241         ,  E-mail: baseconom@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: GHIMIŞLI VERA, specialist principal

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate pînă la: 23.05.2017 10:00 pe adresa: Republica Moldova, BASARABEASCA, or. Basarabeasca, str. Marx Karl 55

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor:      30     zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la:  23.05.2017 10:00

pe adresa: Republica Moldova, BASARABEASCA, or. Basarabeasca, str. Marx Karl 55

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   – Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ”REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:                    PUŞCARI PIOTR