„A N U N Ţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante şef serviciu, Serviciu agricultura și alimintație

Anexa nr.3

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

………Consiliul Raional Basarabeasca……….

autoritatea  publică

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef serviciu, Serviciu agricultura și alimintație

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Consiliului Raional Basarabeasca, str. Karl Marx, 55, or. Basarabeasca, Md-6702 şi pagina web: basarabeasca.md, precum şi pe pagina: cariere.gov.md

Contacte: telefon: 0297 23043 e-mail: zilieznaia@mail.ru

 

 

 

A N U N Ţ

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante

şef serviciu, Serviciu agricultura și alimintație

 

Scopul general al funcţiei:  Contribuire la eficientizarea activități publice prin promovarea politicii agrare moderne în perioda postprivatizare, înclusiv consalidarea terenurilor agricole parcelate și cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate și sporirea productivității în sectorul agroalimentar și implimentarea proectelor investiționale.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Promovarea politicii agricole în teritoriul administrat, conform competenţelor stabilite.
 2. Asigurarea activităţii Serviciului în vederea realizării sarcinilor şi exercitării  funcţiilor  atribuite acestei subdiviziuni de către Consiliul raional şi  Ministerul  Agriculturii şi Industriei Alimentare.
 3. Planificarea dezvoltării eficiente a sectorului agroalimentar, contribuirea la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei raionului.
 4. Examinarea activităţii specialiştilor din cadrul Serviciului.
 5. Colaborarea cu diferite întreprinderi, organizaţii şi instituţii din domeniul agricol, atît din ţară cît şi de peste hotare.

6.Reprezintă Servicii în raport cu  diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acestuia.

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

                                       

Studii: Superioare în domeniul agriculturii.

 

Experienţă profesională:  minimum 1 an în domeniul agriculturii.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului în domeniul agriculturii;
 • cunoaşterea modului de funcționare a unei autorități publice
 • cunoştinţe de operare la calculator(Word, Excel,Internet);
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul).

Abilităţi: Lucrul cu informaţia, organizare, elaborare de documente, consultare, comunicare eficientă,

soluţionare de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională  continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 4. originalul şi copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

 

Termenul-limită de depunere a  dosarului la concurs  se prelungeşte pînă la data de – 09 noiembrie 2016, ora 17.00.

 

Telefon: 0297 23 043; 22 750; 22 058.

e-mail: zilieznaia@mail.ru

adresa poştală: str. Karl Marx, 55,  or. Basarabeasca, MD-6702

 

Bibliografia:

– Constituția Republicii Moldova

 

– Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

– Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

 

– Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 

– Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

 

– Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

 

— Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

 

— Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

 

— Legea Republicii Moldova privind gospodariile țărănești (de fermer) (nr. 238-XV din 03.11.2000)

 

— Legea Republicii Moldova privind impozitul unic în agricultura (nr. 238-XV din 08.07.2004)

— Hotărîrea Guvernului «Cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici»