ANUNȚ

anunț  (pdf)

A N U N Ţ   

cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist principal, Secția economie, Consiliul raional

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea soluţionării problemelor antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu.
 2. Înaintarea, la solicitare, a propunerilor pentru elaborarea programelor de stat de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.
 3. Elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea, în raion, a politicii de stat în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi Strategiei regionale de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
 4. Asigurarea unei colaborări eficiente cu autorităţile administraţiei publice locale din raion cu reprezentanţii businessului mic şi mijlociu.
 5. Evaluarea şi monitorizarea situaţiei economice din raion prin identificarea necesităţilor populaţiei, a oportunităţilor de investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii..

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

–          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;

–          posedarea limbii de stat, şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

–          lipsa antecedentelor penale nestinse săvârşite cu intenţie;

–          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

–         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

 Studii:    Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economic.

 Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu;cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;cunoaşterea limbii de stat , limbii engleză şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit; cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Mapinfo,…)

Abilităţi: de lucru cu informaţia, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă,  receptivitate la modificări în domeniul legislaţiei şi insistenţa în implementarea acestora; perfectare la timp şi în conformitate cu cerinţele a documentaţiei, abilităţi analitice de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul exercitat; abilităţi de comunicare cu diferite categorii de cetăţeni; abilitate de colaborare cu funcţionarii publici din autorităţile APL- I, II şi APC a Republicii Moldova.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

1)       formularul de participare

2)        copia buletinului de identitate

3)      copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;

4)      copia carnetului de muncă;

5)    certificatul medical, după caz;

6)      cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs    –   05 februarie 2021 ora 17.00.

Telefon                     – 23 043

adresa poştală          – str. K. Marx, 55     MD-6702, or. Basarabeasca

e-mail                      –   zilieznaia@mail.ru

 

 

Acte normative în domeniul serviciului public

–     Constituţia Republicii Moldova

–          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–          Legea nr. 199  din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

–          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–           Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

–          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

–          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

–          Legea nr.48 din 22 martie 2012 cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici

–          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional

 

Acte normative în domeniul specific funcţiei

 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (10 anexe);
 • Legea nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător;
 • Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002;
 • Coful Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997;
 • Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992;
 • Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015;
 • Legea Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007