ANUNȚ actual

A N U N Ţ-Repetat

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist principal, Secţia administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

 

Scopul general al funcţiei:  Contribuireala organizarea eficientă a activității Consiliului raionl și la coordonarea activității întru soluționarea problemelor de interes local și raional.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.Acordarea suportului organizatoric și logistic în procesul de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului raional și a ședințelor comisiilor consultative de specialitate ale consiliului.

2.Asigurarea evidenței executării deciziilor Consiliului raional, a rogramelor de activitate curentă și de perspectivă ale Consiliului raional și ale Aparatului președintelui raionului

3.Asigurarea executării lucrărilor de sistimatizare, ordobnare și predare a documentelor de arhivă ce țin de activitatea Consiliului raional.

4.Coordonarea executării măsurilor tehnico-organizatorice în vederea pregătirii către alegerile locale, parlamentare și prezidențiale în diverse probleme din sfera de competență a organelor administrației publice locale .

  1. Asigurarea publicării în Registrul de stat al actelor locale a deciziilor adoptate de Consiliul raional, a proceselor-verbale ale ședințelor consiliului, precum și a dispozițiilor emise de președintele raionului.

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat obligatoriu şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

                                       

Studii: Superioare, preferabil în domeniul administraţiei publice.

 

Experienţă profesională: preferabil minimum 2 în domeniul administraţiei publice.

Cunoştinţe:

  • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • cunoaşterea managementului de funcţionare a unei autorităţi publice;
  • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
  • cunoştinţe de operare la calculator;
  • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul.

Abilităţi: Lucrul cu informaţia, organizare, analiză și sinteză,elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare,comunicare eficientă, soluţionare de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională  continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

  1. formularul de participare
  2. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
  3. certificatul medical, după caz;
  4. cazierul judiciar.

 

Termenul-limită de depunere a  dosarului la concurs  pînă la data de – 30 noiembrie 2023, ora 17.00.

 

Telefon: 0297 23043; 22 058.

e-mail: consiliul@basarabeasca.md

 

adresa poştală: str. Karl Marx, 55,  or. Basarabeasca, MD-6702

 

 

Bibliografia:

– Constituția Republicii Moldova

 

– Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

– Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

 

– Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

 

– Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 

–  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 

– Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

 

– Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice

 

— Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public

 

— Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

 

— Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

 

 

— Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local