ANUNȚ cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului

cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei: Contribuire la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către Consiliul raional şi Preşedintele raionului.

Sarcinile de bază:

  1. Asigurarea juridică a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi reprezentarea juridică a autorităţii excutive a Consiliului raional în raporturile cu alte autorităţi, agenţi economici şi persoane fizice, precum şi în instanţele de judecată.
  2. Consultarea şi acordarea asistenţei informaţionale conducătorilor şi specialiştilor din autorităţile administraţiei publice de nivelurile I şi II.
  3. Exercitarea controlului asupra executării actelor legislative şi normative în cadrul Consiliului raional, în special – a Aparatului preşedintelui raionului.
  4. Îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative locale.
  5. Informarea specialiştilor cu modificările/completările operate în cadrul legislaţiei Republicii Moldova referitor la domeniile de activitate.

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

–          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;

–          posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

–          lipsa antecedentelor penale nestinse săvârşite cu intenţie;

–          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

–         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

 

Studii:    Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic.

 

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu;cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit; cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Mapinfo,…)

 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă,  receptivitate la modificări în domeniul legislaţiei şi insistenţa în implementarea acestora; perfectare la timp şi în conformitate cu cerinţele a documentaţiei, abilităţi analitice de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul exercitat; abilităţi de comunicare cu diferite categorii de cetăţeni; abilitate de colaborare cu funcţionarii publici din autorităţile APL- I, II şi APC a Republicii Moldova, specialiştii din domeniul juridic, agenţii economici, cetăţenii.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

1)       formularul de participare

2)        copia buletinului de identitate

3)      copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;

4)      originalul şi copia carnetului de muncă;

5)    certificatul medical, după caz;

6)      cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs    –   11 decembrie 2019 ora 17.00.

Telefon                     – 23 043

adresa poştală          – str. K. Marx, 55     MD-6702, or. Basarabeasca

e-mail                      –   zilieznaia@mail.ru

 

 

 

Acte normative în domeniul serviciului public

–     Constituţia Republicii Moldova

–          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–          Legea nr. 199  din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

–          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–           Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

–          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

–          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

–      Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

–          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

–          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale 

–          Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

–          Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

–          Legea nr.438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

–          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

–          Legea nr. 768-XIV  din  02 februarie 2000 privind statutul alesului local

–          Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale

–          Legea nr.741-XIII  din  20 februarie 1996 despre Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova

–          Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale

–          Legea nr. 793-XIV  din  10.02.2000 contenciosului administrativ

–          Legea nr.121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

–          Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”