ОБЪЯВЛЕНИЯ

        Aprob:

________________Piotr PUŞCARI

preşedintele raionului Basarabeasca

__ ______________________2016

 

A N U N Ţ

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist superior, Secţia administraţie publică

Scopul general al funcţiei: Crearea unui sistem de organizare şi prestare a serviciului civil, pentru a

oferi tinerilor din raion posibilitatea de a-şi satisface serviciul civil (de

alternativă) în Republica Moldova.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Asigurarea controlului îndeplinirii măsurilor referitoare la protecţia civilă, serviciul civil (de alternativă);
 2. Asigurarea lucrului comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului;
 3. Asigurarea lucrului comisiei raionale pentru încorporare în serviciul civil;
 4. Informarea cetăţenilor despre modul de organizare a serviciului civil (de alternativă);
 5. Asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei Situaţii Excepţionale.

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

                                       

Studii: Superioare, prioritar în domeniul administraţiei publice sau juridice.

 

Experienţă profesională:  cel puţin 5 ani experienţă în serviciul public, prioritar în structuri speciale ale organelor apărării sau protecţiei civile.

 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul.

Abilităţi: Lucrul cu informaţia, organizare, elaborare de documente, consultare, comunicare eficientă,

soluţionare de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională

continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 4. originalul şi copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs – 25 aprilie 2016.

 

Telefon: 0297 22 529; 22 750; 22 058.

e-mail: violeta.topala@mail.ru

adresa poştală: str. Karl Marx, 55

MD-6702, or. Basarabeasca

 

Bibliografia:

— Constituția Republicii Moldova

 

— Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

— Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

 

Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

 

— Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 

— Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

 

— Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

 

— Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

 

— Legea nr. 156 din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil  (de alternativă)

 Привет, consbasarabeasca consbasarabeasca

— Hotărîrea Guvernului nr. 865 din 15 iulie 2008 privind unele măsuri de executare a Legii nr. 156 din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului