A N U N Ţ cu privire la organizarea concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Seсția cultură

Scopul general al funcţiei: Aplicarea la nivel local a legislaţiei în domeniul tineretului prin promovarea politicii de tineret şi stimularea participării tinerilor la procesele din comunitate.

Sarcinile de bază:

 1. 1. Asigurarea realizării legislaţiei şi politicilor de tineret în raion.
 2. Identificarea şi asigurarea soluţionării problemelor cu care se confruntă tineretul din comunitate prin prisma respectării drepturilor tinerilor de a-şi exprima opiniile referitorare la problemele ce-i afectează.
 3. Colaborarea şi stabilirea parteneriatelor cu instituţii şi organizaţii care prestează servicii sociale, educaţionale şi de sănătate.
 4. Organizarea, cu concursul tineretului şi pentru tineret, a activităţilor culturale, educaţionale şi de petrecere a timpului liber, a măsurilor sportive, turneelor şi festivalurilor, a altor acţiuni cu caracter de masă.
 5. Evaluarea necesităţilor tinerilor din teritoriu în vederea dezvoltării lor multilaterale.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Studii:    Superioare , prefarabil în domeniu.

Experienţă profesională:  prefarabil cel puţin 2 ani de experienţă în domeniu.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit;
 • cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Mapinfo,…)

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune Dosarul de concurs personal/prin poştă/prin e-mail:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;
 4. originalul şi copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs   se prelungeşte pînă la  — 05 iulie 2024, ora 17.00.

 

Telefon                     — 23 043,  22 058

e-mail                       — consiliul@basarabeasca.md

adresa poştală           — str. K. Marx, 55

                                    MD-6702, or. Basarabeasca

 

 

Bibliografia:

 

 

— Constituţia Republicii Moldova;

— Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;

— Codul administrative al RM nr. 116 din 19.07.2018

— Legea nr. 436-XVI din decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

— Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

— Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

— Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 “Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

— Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 “Cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public”;

— Legea 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

— Legea nr. 148 din  09/06/2023 privind accesul la informaţii de interes public.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

— Legea culturii nr. 413-XVI din 27.05.1999;

— Legea nr. 330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică şi sport;

— Legea nr. 215 din 29.07.2016 cu privire la tineret.