A N U N Ţ privind concursul pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de şef direcţie, Direcţia finanţe

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la implementarea politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea  şi asigurarea efectuării  proceselor de elaborare, aprobare şi executare a bugetului raionului.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Asigură implementarea politicii bugetar-fiscale a statului, asigură elaborarea politicii în domeniu a raionului.
  2. Supraveghează şi conduce procesele de pronosticare, evidenţă şi analiză bugetară.
  3. Monitorizează estimările veridice şi economia argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare, întru satisfacerea necesităţilor  social-economice.
  4.Conduce şi coordonează procesul de planificare, elaborare şi aprobare a bugetului raional.
  5.Coordonează procesul de executare a bugetului raionului şi întocmirea dărilor de seamă.
  6.Conduce şi coordonează activitatea direcţiei finanţe.

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

                                       

Studii: Superioare în domeniul financiar.

 

Experienţă profesională:  Stagiu de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul financiar .

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul.

Abilităţi: Lucrul cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională  continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 4. originalul şi copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

 

Data-limită pînă la care poate fi depus  dosarul la concurs –  09 iulie 2024 (inclusiv), ora 17.00.

 

Telefon: 0297 22 529; 22 750; 22 058.

e-mail: consiliul@nbasarabeasca.md

adresa poştală: str. Karl Marx, 55,  or. Basarabeasca, MD-6702

 

Bibliografia:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;

Legea nr. 436-XVI din decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 16-VXI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

Legea nr. 148 din  09 iunie 2023 privind accesul la informaţiile de interes public.

 

În domeniul de specialitate:
Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;

Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018

Legea bugetului de stat;

Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003;
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231 din 12 decembrie 2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitary de salarizare în sectorul bugetar.