ANUNȚ- REPETAT

   A N U N Ţ-repetat

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

specialist, Serviciul arhivă, Aparatul preşedintelui raionului

 

Scopul general al funcţiei: asigurarea păstrării, evidenţei şi valorificării documentelor Fondului arhivistic al Republicii Moldova.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.Verificarea existenţei documentelor în depozite.

 1. Examinarea cererilor cetățenilor cu caracter social-juridic

3.Modificarea şi perfecţionarea inventarelor dosarelor.

4.Întocmirea formei nr. 2 a dării de seamă generale şi a anexelor la ele.

5.Organizarea lucrărilor de expertiză a valorii documentelor din lista sursă de completare a fondului arhivistic.

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

                                       

Studii: Superioare, preferabil în domeniul administraţiei publice.

 

Experienţă profesională:  minimum 2 ani preferabil în domeniu sau în domeniul administraţiei publice.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul.

Abilităţi: Lucrul cu informaţia, organizare, elaborare de documente, consultare, comunicare eficientă,

soluţionare de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională  continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 4. originalul şi copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

Termenul de depunere a  dosarului la concurs– 08 septembrie 2023, ora 17.00.

 

Telefon: 0297 22 529; 22 750; 22 058.

e-mail: zilieznaia@mail.ru

adresa poştală: str. Karl Marx, 55,  or. Basarabeasca, MD-6702

 

 

 

Bibliografia:

– Constituția Republicii Moldova

 

– Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

– Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

 

– Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de c onduită a funcţionarului public

 

– Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 

– Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

 

– Legea nr. 880-XII din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova

 

– Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 28 februarie 1996 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova