Районный бюджет

raport exec.buget niv.II 2018

Nota informativă.aprob.buget anul .2018 a (1)

BUGET 2018


Raport privind executarea bugetului raional Basarabeasca pe 9 luni ale anului 2017

BUGET raional 2017.docx,


buget pentru anul 2016


 

DECIZIE

РЕШЕНИЕ

a Consiliului Raional Basarabeasca

 

din 21 decembrie 2017                                                                                  nr. 09/02

   

Cu  privire la aprobarea, în prima lectură,

a  bugetului raional Basarabeasca pe anul 2018

 

Luînd act de raportul cu privire la structura bugetului raional Basarabeasca pe anul 2018, prezentat de către preşedintele raionului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 847 din 24 mai 1996 cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar, art. 20 alin. (3) şi (4) al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Raional Basarabeasca

 

D E C I D E:

 

 1. 1. Se aprobă bugetul raional Basarabeasca pe anul 2018 la partea de venituri în sumă de 49076,6 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 50404,1 mii lei, cu deficitul bugetar în sumă de 1327,5 mii lei, care urmesză a fi acoperit din soldul mijloacelor financiare format la începutul anului 2018, în urma executării bugetului raional pe anul 2017.

 

 1. Se aprobă sinteza indicatorior generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 2018 în mărime de 50404,1 mii lei.

 

 

 

Preşedinte al şedinţei

Consiliului Raional Basarabeasca                                      Vasile GARABA

 

Contrasemnează:

Secretar al Consiliului

raional Basarabeasca                                                         Gheorghe LIVIŢCHI

 

Coordonat:

Şef interimar al Direcţiei finanţe                                            Ina MANCIU

REPUBLICA MOLDOVA

 

CONSILIUL RAIONAL  BASARABEASCA             

MD-6702, or. Basarabeasca, str. K. Marx, 55

tel/fax (297) 2-20-58, (297) 2-20-57  E-mail: bascon@mail.ru

_________________________________________________________________________________________________________________

 

DECIZIE

РЕШЕНИЕ

a Consiliului Raional Basarabeasca

 

din  21 decembrie  2017                                                                               nr. 09/03

 

Cu privire la aprobarea, în lectura a doua,

a bugetului raional Basarabeasca pe anul 2018

 

În conformitate cu art. 20 alin. (2), (3) şi (5) al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, în temeiul art. 24, 25 şi 55 ale Legii finanţelor publice şi rensponsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 19 alin. (4), art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, avînd în vedere prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind  elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului și Circularei Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea de către autoritățile APL a proiectelor bugetelor locale pe anul 2018, precum şi avizele comisiilor consultative de specialitate ale Consiliul raional, Consiliul raional Basarabeasca

 

                                                     D E C I D E:

 1. Se aprobă bugetul raional Basarabeasca pe anul 2018 la partea de venituri în sumă de 49076,6 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 50404,1 mii lei, cu deficitul bugetar în sumă de 1327,5 mii lei, care urmează a fi acoperit din soldul mijloacelor financiare format la începutul anului 2018, în urma executării bugetului raional pe anul 2017.
 2. Se aprobă:

2.1. Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pentru anul 2018, conform anexei nr. 1;

2.2. Componenţa veniturilor bugetului raional pentru anul 2018, conform anexei nr. 2;

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului raional, conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2018, conform anexei nr. 3;

2.4 Veniturile colectate de către Consiliul raional și instituțiile bugetare finanțate din bugetul rational pentru anul 2018, conform anexei nr. 4;

2.5. Transferurile de la bugetul de stat, către bugetul raional în sumă de 45008,6 mii lei, conform anexei nr. 5;

2.6. Fondul de rezervă a bugetului raional pentru anul 2018 în sumă de 200,0 mii   lei şi Regulamentul privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă al Consiliul raional Basarabeasca pe anul 2018, conform anexei nr. 6;

2.7. Bugetele instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr. 7;

2.8. Volumul şi repartizarea alocaţiilor componentei raionale în sumă totală de 1369,8 mii lei conform anexei nr.8;

2.9. Volumul și repartizarea mijloacelor Fondului de educaţie incluzivă în sumă totală de 528,5 mii lei, conform anexei nr.9;

2.10. Volumul și repartizarea mijloacelor din transferuri cu destinație specială  de la bugetul de stat la bugetul raional pentru învățămînt (art. 134 (7) din Codul Educației) în sumă de 90,4 mii lei, conform anexei nr. 10;

2.11. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către  instituţiile bugetare, finanţate de la bugetul raional, conform anexei nr.11;

2.12. Efectivul-limită de personal pentru Consiliul raional Basarabeasca și instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional, conform anexei nr.12;

2.13. Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondului local de susţinere socială a populaţiei, conform anexei nr.13;

2.14. Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale pe anul 2018, conform anexei nr.14;

2.15. Parcursul-limită anual pentru unităţile de transport de serviciu din cadrul Consiliul raional Basarabeasca, conform anexei nr.15.

 

 1. Datoriile creditoare înregistrate la 01 ianuarie 2018 ale Consiliului raional și ale instituţiilor bugetare vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe anul 2018.

 

 1. Consiliul raional şi instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional vor asigura:

4.1. dezagregarea în termen a limitelor stabilite,  cu întroducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

4.2. legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate, conform legislaţiei în vigoare;

4.3. utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

4.4. contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale, conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

4.5. raportarea în termenii stabiliţi a perfomanţelor realizate, conform competenţelor ce le revin.

 

 1. Direcţia finanţe (dna Ina Manciu) va analiza sistematic executarea bugetului raional şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

 

 1. Se autorizează preşedintele raionului, dl Piotr Puşcari în calitate de administrator de buget:

6.1. să modifice planurile de alocaţii intre diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2), în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

6.2. să includă în programele respective  de cheltuieli alocaţiile repartizate din Fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, repartizate prin alte acte normative, decît Legea bugetului de stat.

 

 1. Se autorizează entitățile bugetare (Org1 şi Org1i):

7.1. să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivelele k4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite de k2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

7.2. să modifice planurile de alocaţii între nivelele k5-k6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de k4 al clasificaţiei economice de către entitatea bugetară  superioară.

 

 1. Secretarul Consiliului raional Basarabeasca, dl Gheorghe Liviţchi, va asigura aducerea la cunoştinţă publică prin publicarea şi afişarea pe pagina web a raionului a prezentei decizii.

 

 1. Anexele nr. 1-15 fac parte integrală a prezentei decizii.

 

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru economie, buget şi finanţe.

 

 

 

Preşedinte al şedinţei

Consiliului Raional Basarabeasca                                       Vasile GARABA

 

Contrasemnează:

Secretar al Consiliului

raional Basarabeasca                                                          Gheorghe LIVIŢCHI

 

Coordonat:

Şef interimar al Direcţiei finanţe                                             Ina MANCIU

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

la decizia Consiliului raional

 1. 09/03 din   21.12.2017

 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului

 raional Basarabeasca pentru anul 2018

 

Denumirea Cod

Eco

Suma, mii

Lei

I. Venituri, total 1 49076,6
Inclusiv transferuri de la bugetul de stat 45008,6
II. Cheltuieli, total 2 50404,1
     Inclusiv cheltuieli de personal 35910,6
III. Sold bugetar 1-(2+3) 1327,5
IV. Sursele de finanțare, total 4+5+9 1327,5
Inclusiv soldul  disponibil 1327,5

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la decizia Consiliului raional

 1. 09/03 din   21.12.2017

 

Componența veniturilor bugetului

raional  pentru anul 2018

 

 

  Denumirea Cod

Eco (k6)

Suma

 mii lei

  Total   50404,1
100 Resurse generale 48718,8
Resurse generale-Interne
100 Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 2790,0
100 Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 224,0
100 Taxa pentru apa 114611 100,0
100 Amenzi si sancțiuni contravenționale încasată în bugetul local de nivelul II 143120 8,0
100 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) 191111 32214,5
100 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetulele locale  de nivelul II pentru asigurarea și asistență socială 191112 941,8
100 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetuele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 820,4
100 Transferuri curente primite cu destinație generală  între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191131 8866,0
100 Transferuri curente primate cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191132 11,8
100 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 1414,8
100 Sold de mijloace banești la sfîrșitul perioadei 930000 1327,5
296 Resurse fonduri speciale 759,3
296 Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar 142245 20,0
296 Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II 191310 739,3
297 Resurse atrase de instituții   926,0
297 Total încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 482,0
Inclusiv  pe instituții
Exercitarea guvernării (aparat consiliu) 142310 8,0
Liceul teoretic “Constantin Stere” Abaclia 142310 220,0
Liceul teoretic “A.Pușchin” Basarabeasca 142310 40,0
Scoala de arte 142310 150,0
Politici și management în domeniul educației 142310 4,0
Centrul de persoane in etate 142310 60,0
297 Total plată pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public 142320 444,0
Inclusiv  pe instituții
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării  142320 400,0
Liceul teoretic “A.Pușchin” Basarabeasca 142320 40,0
Scoala  sportivă 142320 4,0

 

 

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la decizia Consiliului raional

 1. 09/03 din 21.12.2017
Resursele și cheltuielile bugetului rational, conform clasificației funcționale și pe programe pe anul 2018

 

Denumirea Cod Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total   50404,1
Cheltuieli de personal, în total 21 35910,6
Investiții capital, în total 3192
Servicii de stat cu destinație generală 01
Resurse, total 3973,8
Resurse generale 1 3565,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 408,0
Cheltuieli, total 3973,8
Exercitarea guvernării 0301 1930,4
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1035,0
Servicii de support pentru exercitarea guvernării 0302 808,4
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 200,0
Apărarea națională 02
Resurse, total 101,1
Resurse generale 1 101,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 101,1
Servicii de support în domeniul apărării naționale 3104 101,1
Serviciul în domeniul economiei 04  
Resurse, total 2259,7
Resurse generale 1 2259,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli,

total

2259,7
Politici și management în domeniul gheodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 179,7
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 174,9
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor 6101 176,1
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei 5001 314,2
Dezvoltarea drumurilor 6402 1414,8
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Resurse, total   1849,6
Resurse generale 1 1845,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4,0
Cheltuieli, total    
Politici și management în domeniul culturii 8501 477,3
Dezvoltarea culturii (ansamblurilor de dans) 8502 237,9
Dezvoltarea culturii 8502 200,0
Activitati sportive. 8602 80,0
Sport (scoala sportiva) 8602 824,4
Alte servicii de tineret 8603 30,0
Învățămînt 09
Resurse, total   34323,5
Resurse generale 1 33869,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 454,0
Cheltuieli, total   34323,5
Politici și management în domeniul educației 8801 1139,0
Învățămîn

gimnazial

8804 4861,8
Învățămînt liceal 8806 24471,7
Servicii generale în educație (SAP) 8813 520,0
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 3276,5
Curriculum, 8815 54,5
Protecția socială 10
Resurse, total   7896,4
Resurse ge

erale

1 7836,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0
Cheltuieli, total   7896,4
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 751,0
Asistență social a persoanelor cu necesități speciale 9010 5372,6
Protecție a familiei și copilului 9006 952,2
Protecție social în cazuri excepționale 9012 759,3
Protecția social a unor categorii de cetățeni (tinerii specialiști) 9019 61,3

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

la decizia Consiliului raional

 1. 09/03 din 21.12.2017

 

Veniturile colectate de către Consiliul raional și instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional pentru anul 2018

 

 

Denumirea Cod

Eco (k6)

Suma

 mii lei

Resurse atrase de instituții   926,0
Total încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 482,0
Inclusiv  pe instituții
Exercitarea guvernării (aparat consiliu) 142310 8,0
Liceul teoretic “Constantin Stere” Abaclia 142310 220,0
Liceul teoretic “A.Pușchin” Basarabeasca 142310 40,0
Scoala de arte 142310 150,0
Politici și management în domeniul educației 142310 4,0
Centrul de persoane in etate 142310 60,0
Total plată pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public 142320 444,0
Inclusiv  pe instituții
Servicii de support pentru exercitarea guvernării  142320 400,0
Liceul teoretic “A.Pușchin” Basarabeasca 142320 40,0
Scoala  sportivă 142320 4,0

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5

la decizia Consiliului raional

 1. 09/03 din   21.12.2017

 

 

Transferurile de la bugetul de stat, către  bugetul raional 

 

Denumirea Cod

Eco (k6)

Suma, mii

lei

Tranferuri total inclusiv   45008,6
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățămîntul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) 191111 32214,5
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetulele locale  de nivelul II pentru asigurarea și asistență socială 191112 941,8
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetuele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 820,4
Transferuri curente primite cu destinație generală  între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191131 8866,0
Transferuri curente primate cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191132 11,8
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 1414,8
Transferuri de la Fondul republican de susținere 191310 739,3

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6

la decizia Consiliului  raional

 1. 09/03 din 21.12.2017

R E G U L A M E N T U L

privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă

al Consiliului Raional Basarabeasca pe anul 2018

 

 1. Prezentul Regulament determină modul de utilizare şi de evidenţă a mijloacelor Fondului de rezervă al Consiliului Raional Basarabeasca (în continuare Fondul).
 2. Fondul respectiv este un fond bănesc destinat finanţării unor cheltuieli şi acţiuni suplimentare, care se impun în decursul anului, dar care nu sunt prevăzute în bugetul raional, cum ar fi, de exemplu:
 • Măsurile de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale, incendiilor şi avariilor, etc;
 • Ajutorul financiar acordat, după caz, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I, unor instituţii din subordinea Consiliului în legătură cu îndeplinirea unor funcţii şi sarcini neprevăzute;
 • Ajutorul financiar destinat construcţiilor şi reparaţiilor neplanificate, în teritoriu, a obiectelor de valoare istorică şi culturală;
 • Ajutorul material unic acordat, în cazuri excepţionale, motivate, unor persoane din categoriile socialmente defavorizate din raion, cît şi  funcţionarilor publici şi consilierilor, dar nu mai mare decît  un salariu mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent;
 • Finanţarea unor acţiuni de excepţie, neplanificate, ce ţin de promovarea culturii, a limbilor şi tradiţiilor minorităţilor naţionale din raion;
 • Ajutorul financiar acordat, în cazuri excepţionale, unor asociaţii obşteşti;
 • Acordarea de ajutoare unor persoane juridice, în cazul unor calamităţi naturale;
 • Reparaţia în cadrul fondului de locuinţe (în baza demersurilor preşedintelui raionului, adresate Consiliului raional);
 • Alte cheltuieli cu caracter absolut imprevizibil, dar absolut necesare desfăşurării bunei activităţi a autorităţilor publice.
 1. Cuantumul Fondului este stabilit de Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale (art.18) şi constituie pînă la 2% din volumul  cheltuielilor bugetului raionului fără a se lua în calcul transferurile din bugetul de stat.

 

Procedura de alocare  a mijloacelor băneşti din Fondul de rezervă

 1. Alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă se efectuează în baza deciziilor Consiliului raional, iar în cazuri imprevizibile, apărute în perioada dintre şedinţele Consiliului — în baza dispoziţiilor preşedintelui raionului, cu aprobarea ulterioară, obligatorie, a acestor acte, de către Consiliu, în şedinţa sa imediat următoare, alocarea efectuîndu-se strict în limita mijloacelor respective prevăzute.
 2. Direcţia finanţe examinează demersurile, cererile şi adresările privind alocarea mijloacelor, cu argumentări justificative şi calcule întemeiate (în continuare adresări), sosite în adresa Consiliului raional şi preşedintelui raionului din partea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I, a instituţiilor din subordinea Consiliului raional, a altor persoane juridice sau din partea unor persoane fizice din raion, şi elaborează proiectele de decizie respective.
 3. Deciziile Consiliului raional, inclusiv cele referitor la aprobarea dispoziţiilor preşedintelui raionului privind alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă, sunt contrasemnate şi de şeful Direcţiei finanţe.

 

 

 

 

Modul de finanţare a cheltuielilor din Fondul de rezervă

 1. Pentru finanţarea cheltuielilor din contul Fondului de rezervă, ordonatorul principal de credite, în temeiul deciziilor Consiliului raional, actelor sale în această privinţă, în conformitate cu cerinţele stabilite, prezintă Direcţiei finanţe documentele justificative /normative necesare.
 2. Mijloacele Fondului de rezervă, care urmează a fi alocate, se transferă pe conturile solicitanţilor — persoane juridice, cu titlu de transferuri cu destinaţie specială sau de decontări reciproce cu bugetele locale, iar mijloacele care urmează a fi acordate persoanelor fizice, pe conturile acestora sau se eliberează contrasemnătură şi copii ale documentelor, conform legislaţiei în vigoare.
 3. Finanţarea cheltuielilor din Fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării veniturilor în bugetul raional şi se stochează în partea de cheltuieli a acestuia, într-o poziţie distinctă.

 

Evidenţa şi controlul asupra utilizării mijloacelor

alocate din Fondul de rezervă

 1. Mijloacele Fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor stabilită şi cu deciziile Consiliului raional ori, după caz, cu dispoziţiile preşedintelui raionului.
 2. În cadrul dărilor de seamă trimestriale şi anuale despre executarea devizului de cheltuieli, ordonatorii de credite  prezintă, într-un compartiment aparte, un raport despre utilizarea mijloacelor Fondului.
 3. Datele privind utilizarea mijloacelor Fondului se reflectă în informaţiile despre executarea bugetului raional şi în contul de încheiere a exerciţiului bugetar raional.
 4. Soldul neutilizat al mijloacelor acumulate pe parcursul anului se restituie în bugetul raional, conform situaţiei de la 31 decembrie a anului în curs.
 5. Controlul asupra utilizării eficiente şi conform destinaţiei a mijloacelor Fondului se efectuează de către organele de control financiar.
 6. Utilizarea neeficientă sau contrar destinaţiei mijloacelor Fondului constituie temei pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul raional şi pentru pedepsirea persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca                                        Gheorghe Liviţchi

 

Contrasemnează:

Şef interimar al Direcţiei finanţe                                          Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7

la decizia Consiliului  raional

 1. 09/03 din 21.12.2017

 

Bugetele instituțiilor de învățămînt primar și secundar general, finanțate din bugetul raional pe anul 2018

 

  Instituţiile Suma
1. L.T„A.Puşchin” din or. Basarabeasca 3705,9
2. L.T„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 3257,0
3. L.T„M.Basarab” din or. Basarabeasca 2974,8
4. L.T „C.Stere” din s. Abaclia 5178,6
5. L.T „Ştefan cel Mare” din s. Carabetovca 1761,9
6. L.T „M.Eminescu” din s. Sadaclia 4077,0
7. L.T „M. Tarlev” din s. Başcalia 1926,6
8. Gimnaziul din s. Iordanovca 833,5
9. Gimnaziul din com. Iserlia 1214,1
10. Gimnaziul nr. 22 din or. Basarabeasca 2115,4
Total 27044,8

 

 

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

Şef interimar al Direcţiei învăţămînt

general Basarabeasca                                                 Ecaterina Pascal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.8

la decizia Consiliului  raional

 1. 09/03 din 21.12.2017

 

  Componenta raională de finanţare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raion pentru anul 2018
mii lei
  Total componenta raională 1369,8
INCLUSIV:
1. 1% din volumul transferurilor categoriale 264,3
2. Economia formată ca urmare a raţionalizării reţelei de instituţii 494,0
3. Economia formată ca urmare a reducerii numărului de ,,elevi ponderaţi” 302,3
4. Economia formată ca urmare a calculării alocaţiilor pentru instituţiile mici de la nivelul raionului şi alocaţiile calculate pentru aceste instituţii de către Ministerul Finanţelor 309,2

 

Repartizarea mijloacelor din componenta raională

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general

din raionul Basarabeasca pentru anul 2018

mii lei

Nr. Denumirea instituţiei Total Cheltuieli pentru reparaţii Acoperirea deficitului bugetar Transpor-tarea elevilor
1 L.T„A.Puşchin” din or. Basarabeasca 8,0 8,0
2 L.T„M.Basarab” din or. Basarabeasca 20,3 20,3
3 L.T„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca  
4 L.T „M. Tarlev” din s. Başcalia  
5 L.T „C.Stere” din s. Abaclia 120,0 120,0
6 L.T „Ştefan cel Mare” din s. Carabetovca
7 L.T „M.Eminescu” din s. Sadaclia
8 Gimnaziul din com. Iserlia 532,4 387,4 145,0
9 Gimnaziul nr. 22 din or. Basarabeasca  
       Mijloace distribuite 680,7   387,4 293,3
       Mijloace de rezervă pentru instituţii 689,1      
       Total   mijloace 1369,8 387,4 293,3

 

 
Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

Şef interimar al Direcţiei învăţămînt

general Basarabeasca                                                 Ecaterina Pascal

 

Anexa nr.9

la decizia Consiliului  raional

 1. 09/03 din 21.12.2017

 

  Fondul de educaţie incluzivă a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raion pentru anul 2018
mii lei
  Total fondul de educaţie incluzivă Suma
1. 2% — din volumul transferurilor categoriale 528,5

 

Repartizarea mijloacelor din fondul de educaţie incluzivă a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Basarabeasca pentru anul 2018

mii lei

Nr. Denumirea instituţiei Total
1 L.T„M.Basarab” din or. Basarabeasca 53,4
2 L.T„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 53,4
3 L.T „Ştefan cel Mare” din s. Carabetovca 37,4
4 Gimnaziul din sat. Iordanovca 48,0
5 Gimnaziul nr. 22 din or. Basarabeasca 53,4
6 L.T „M.Eminescu” din s. Sadaclia 64,0
7 L.T „C.Stere” din s. Abaclia 106,8
8 L.T„A.Puşchin” din or. Basarabeasca 80,1
9 Gimnaziul Iserlia 32,0
Total   mijloace 528,5
 

 

 

Secretar  al

Consiliului raional Basarabeasca

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

Şef interimar al Direcţiei învăţămînt

general Basarabeasca                                                     Ecaterina Pascal

 

Anexa nr.10

la decizia Consiliului  raional

nr. 09/03     din   21.12.2017

 

 

Transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul raional pentru învățămînt (art. 134(7) din Codul Educației) pe anul 2018
mii lei
  Total transferuri Suma
1. Reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcție pentru tinerii specialiști 90,4

 

Repartizarea mijloacelor din transferuri cu destinației specială de la bugetul de stat la bugetul raional pentru învățămînt (art. 134(7) din Codul Educației) pe anul 2018

mii lei

Nr. Denumirea instituţiei Total
1 L.T„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 12,6
2 Gimnaziul nr. 22 din or. Basarabeasca 16,5
3 L.T „M.Eminescu” din s. Sadaclia 7,0
4 L.T „C.Ster

” din s. Abaclia

19,6
5 L.T„A.Puşchin” din or. Basarabeasca 18,2
6 Gimnaziul Iserlia 16,5
Total   mijloace 90,4

 

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina

Manciu

 

Şef interimar al Direcţiei învăţămînt

general Basarabeasca                                                     Ecaterina Pascal

 

 

Anexa nr. 11

la decizia Consiliului  raional

 1. 09/03 din   21.12.2017

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţii bugetare,  finanţate de la bugetul raional

pe anul 2018

 

 

Nr d/o Sursele de provenienţă a  mijloacelor speciale  

Indicele/denumirea  serviciului

Costul ser-viciului pentru o unitate (lei)
 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seviciile cu plată prestate de către Serviciul arhivă Basarabeasca

1.1.  Alcătuirea istoricului  fondurilor instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor 61,5
1.2. Sistematizarea dosarelor pînă la efectuarea expertizei valorii documentelor şi a dosarelor instituţiilor în fondul documentar, în ordine cronologică după compartimente structurale şi grupuri  

13,9

1.3. Sistematizarea fişelor după titlul dosarelor conform  principiului:

—          structural şi tematic

—          nominal, cronologic şi alfabetic

 

32,1

25,5

1.4. Efectuarea expertizei valorii ştiinţifico-practice a documentaţiei:

Acte administrative:

—     cu răsfoirea filelor documentelor

—     fără răsfoirea filelor documentelor

 

 

51,4

11,7

1.4.2. Idem, documente ale personalului scriptic, inclusiv dosare personale:

—     cu răsfoirea filelor documentelor

—     fara rasfoirea filelor documentelor

 

 

26,6

8,6

1.4.3 Documentaţie grafică cu răsfoirea filelor documentelor 51,4
1.5. Constituirea dosarelor din foi volante şi reconstituirea dosarelor:

—     acte administrative

—     documentaţie grafică

—     documentele personalului scriptic

 

16,1

16,1

14,2

1.6. Întocmirea titlurilor dosarelor:

—          cu acte administrative

—          cu documentaţie grafică

—          personale

 

25,7

25,7

7,3

1.7. Întocmirea inventarelor interne ale documentelor din dosare personale şi în complexe de dosare personale, constituite în dosare 79,9
1.8. Legarea dosarelor:

—          acte administrative şi de creaţie

—          dosare personale

—          file nestandard şi documentaţie grafică

 

25,7

17,1

34,2

1.9. Numerotarea filelor în dosare

—      cu volum de pînă la 150 file

—      dosare personale

—      file nestandard

—      documentaţie grafică

 

2,0

2,9

11,4

14,7

1.10 Renumerotarea filelor în dosare

—      cu un volum de pînă la 150 file

—      dosare personale

—      file nestandard

—      documentaţie grafică

 

3,4

4,9

5,1

12,8

1.11 Verificarea numerotării filelor în dosare:

—          cu un volum pînă la 150 file

—          cu un volum pînă la 150 file (dosare personale)

—          nestandard

—          documentaţie grafică

 

1,6

3,4

5,7

8,6

 

 

1.12 Definitivarea copertelor dosarelor sau foilor de titlu: (în cazul în care există coperte tipografice sau titlul instituţiei)

—     la acte administrative şi de creaţie

—     la dosare personale

 

 

14,7

7,3

1.12.2 Idem, cînd lipsesc copertele tipografice sau titlul instituţiei:

—          la acte administrative şi de creaţie

—          la dosare personale

 

20,5

13,7

1.13. Sistematizarea dosarelor în fondurile instituţiilor 22,3
1.14 Aplicarea cotelor arhivistice pe copertele dosarelor

—     fără clişeu

—     cu aplicarea clişeului

 

29,4

34,2

1.15 Aplicarea cifrului de arhivă pe fişe 20,6
1.16 Deplasarea dosarelor în timpul sistematizării lor din depozitul arhivei sau din subdiviziunile structurale ale instituţiei în încăperea de lucru şi înapoi în depozit  

20,6

1.17 Întocmirea inventarelor dosarelor manuscrise 11,1
1.18 Întocmirea proceselor-verbale de selectare a dosarelor şi documentelor care nu au valoarea utilitară, pentru nimicire  

30,0

1.19 Primirea-predarea dosarelor instituţiei după terminarea lucrului de ordonare a documentelor şi dosarelor 4,0
1.20 Întocmirea proceselor-verbale de încheiere a ordonării documentelor 128,4
1.21 Verificarea existentului şi stării fizice a documentelor 31,8
1.22 Debroşarea dosarelor constituite greşit 17,1
1.23 Încleierea foilor de titlu şi de certificare în dosare 54,3
1.24 Întocmirea listei cu abrevieri 111,3
1.25 Întocmirea prefeţei la inventarul fondurilor instituţiilor 85,6
1.26 Acordarea consultaţiilor lucrătorilor instituţiilor comerciale în probleme ce ţin de lucrările de secretariat, întocmirea nomenclatoarelor, indicatoarelor de documente, în problemele referitor la expertiza valorii documentelor şi ordonarea dosarelor cu termen permanent de păstrare, precum şi la personalul scriptic:

—          în arhivă

—          în instituţii

 

 

 

 

 

16,1

64,1

1.27 Copertarea dosarelor 17,1
1.28 Perfectarea tehnică a lucrărilor
1.28.1 Dactilografierea documentelor textuale 4,2
1.28.2 Dactilografierea inventarelor, nomenclatoarelor, listelor de documente, tabelelor etc.  

6,0

1.29 Preluarea, păstrarea şi valorificarea dosarelor care nu fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (cu excepţia dosarelor personalului scriptic).  

2,0

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorificarea şi publicarea documentelor

 

 

 

 

 

 

2.1 Selectarea dosarelor conform inventarelor

—     dactilografiate

—     manuscrise sec. XIX-XX

—     paleografice

 

7,6

12,9

21,4

2.2 Depistarea documentelor din dosare:

—          text dactilografiat sau manuscris lizibil

—          text paleografic lizibil

—          text greu descifrabil, decolorat

 

10,7

12,8

64,2

2.3 Depistarea documentelor de pe microfilme:

—          text dactilografiat sau manuscris lizibil

—          text paleografic lizibil

—          text greu descifrabil, decolorat

 

21,4

32,1

42,8

2.4 Depistarea documentelor din publicaţii periodice:

—          ediţii şi reviste

—          ziare

 

5,1

3,2

2.5 Întocmirea fişelor la documentele depistate:

—          text dactilografiat sau manuscris lizibil

—          text paleografic lizibil

—          text greu descifrabil, decolorat

 

4,0

5,6

5,6

2.6  Întocmirea informaţiei istorice despre o localitate, o instituţie etc. 641,2
2.7 Întocmirea informaţiei cu caracter genealogic (referitor la o singură persoană) 641,2
2.8 Îndeplinirea solicitărilor tematice 384,6
2.9 Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social (cu excepţia celor prevăzute în anexa nr.2)

—          care dispun de date concrete la tema solicitată

—          care nu dispun de date concrete la tema solicitată

 

 

42,8

128,4

 

 

2.10 Eliberarea-primirea dosarelor din depozitele arhivei:

—          sec XIX-XX

—          pînă la sec. XIX

—          hărţi şi documente analogice

—          inventare

—          microfilme

7,6

14,7

25,7

5,2

6,8

6,0

 

2.11 Primirea dosarelor după executarea microfilmelor sau a copiilor de documente 12,1
2.12 Executarea copiilor de pe documente : xerox (documente pe suport de hîrtie) format A-4.

—          pînă la sec.XIX sau documente cu valoare deosebită

—          sec.XIX-XX

—          hărţi şi documente analogice

 

 

2,4

1,3

4,3

 

Pentru executarea xerocopiei format A-3 se vor folosi preţurile de la indicele 2.12.1,-2,-3 cu aplicarea coeficientului K-1,25
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorificarea şi publicarea documentelor fotofonocinematografice

 

 

 

3.1 Eliberarea informaţiei scrise în baza documentelor fotofonocinematografice 334,0
3.2 Eliberarea-primirea fotodocumentelor:

—          negative

—          pozitive

0,7

0,5

2,1

 

3.3 Eliberarea-primirea documentelor cinematografice

3.4 Eliberarea- primirea fonodocumentelor

1,4
3.5 Eliberarea-primirea documentelor cinematografice (pozitive) pentru vizionare în afara arhivei (pînă la 5 zile) 102,7
3.6 Controlul stării fizice şi tehnice a documentelor cinematografice (după eliberarea pozitivelor în afara arhivei) 5,1
3.7 Vizionarea documentelor cinematografice :

—          la masa de montaj în cadrul arhivei

—          pe DVD

 

6,9

12,6

3.8 Scanarea documentelor  de arhivă : 1,9
3.8.1 Fotodocumente 8,0
3.8.2 Pe suport de hîrtie

—          documente pînă la sec.XIX sau cu o valoarea deosebită

—          sec.XIX

—          sec.XX

 

4,8

3,0

3.9 Fotografierea digitală a documentelor fără folosirea blitz-ului

 

0,3
 

2.

Instruirea copiilor în Şcoala de Arte Basarabeasca

 

Plata lunară pentru una din cele trei discipline: coregrafie, muzică, desen  

116,56

 

 

 

3.

 

 

 

Servicii comunale

Energia electrică 11,32
Gaze naturale 12,63
Apă şi

canalizare

1,08

1,05

Alte cheltuieli 1,39
4. Darea în chirie/arendă a bunurilor proprietate publică

 

 

Conform legii bugetare anuale

5. Servicii aferente procesului de privatizare

 

Plata pentru un serviciu 38,00
6. Servicii prestate de către instituţiile de învăţămînt cu statut juridic Norma alimentaţiei pe zi 8,80

 

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 12

la decizia Consiliului  raional

 1. 09/03 din 21.12.2017

 

EFECTIVUL- LIMITĂ DE PERSONAL PENTRU CONSILIUL RAIONAL ȘI INSTITUŢIILE BUGETARE FINANŢATE DIN BUGETUL RAIONAL PE ANUL 2018  

 

Nr.  

Instituţiile

 

Unităţi

Cheltuieli total

(mii lei)

Cheltuieli de personal

 ( mii lei)

1. Exercitarea guvernării 20,0 1930,4 1569,3
2. Polotici și management în domeniul bugetar-fiscal 11,0 1035,0 820,0
3. Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 16,0 808,4 480,2
4. Gestionarea fondului de rezervă 200,0
Total grupa 01 servicii de stat cu destinație specială 3973,8 2869,5
5. Servicii de suport în domeniul apărării naționale 2,5 101,1 64,7
Total grupa 02 apărarea națională 101,1 64,7
6. Politici și management în domeniul  economiei 4,0 314,2 281,9
7. Politici și management în domeniul agriculturii 3,0 174,9 124,8
8. Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și a construcțiilor 3,0 176,1 144,1
9. Dezvoltarea drumurilor 1414,8
10. Politici și management în domeniul cadastrului 2,0 179,7 150,5
Total grupa 04 serviciul în domeniul economiei 2259,7 701,3
11. Politici și management în domeniul culturii 4,0 477,3 275,5
12. Ansambul “Lia” Abaclia 3,0 97,0 89,7
13. Ansambul „Basarabencile” 1,0 33,8 29,9
14. Ansambul „Speranţa” Sadaclia 1,0 33,0 25,6
15. Ansambul „Mărunţica” Carabetovca 1,0 38,0 33,4
16. Ansambul „Muguraşii” Abaclia 1,0 36,1 31,7
17. Dezvoltarea culturii 200,0
18. Activități sportive 80,0
19. Alte servicii de tineret 30,0
20. Şcoala sportivă 11,5 824,4 700,0
Total grupa 08 cultură, sport, tineret, culte și odihnă 1849,6 1185,8
21. Politici și management în domeniul educației 16,0 1139,0 1042,5
22. Gimnaziul din s. Iordanovca 17,23 881,5 728,9
23. Gimnaziul din com. Iserlia 24,1 1795,0 1302,2
24. Gimnaziul nr. 22 din or. Basarabeasca 31,78 2185,3 1785,1
25. LT„A.Puşchin” din or. Basarabeasca 49,4 3892,2 3019,1
26. LT„N.V.Gogol” din or. Basarabeasca 39,7 3323,0 2512,4
27. LT„M.Basarab” din or. Basarabeasca 37,95 3048,5 2289,0
28. LT „C.Stere” din s. Abaclia 65,33 5645,0 4068,6
29. LT „Ştefan cel Mare” din s. Carabetovca 29,73 1799,3 1600,0
30. LT „M.Eminescu” din s. Sadaclia 54,13 4148,0 3377,8
31. LT „M. Tarlev” din s. Başcalia 28,94 1926,6 1480,0
32. Componenta raională 689,1
33. Servicii generale în educație (SAP) 5,0 520,0 413,3
34. Casa de creaţie 25,0 1507,7 1192,5
35. Şcoala de arte 15,7 1235,5 1090,6
36. Odihna de vară 500,0
37. Susținerea elevilor dotați 33,3
38. Curriculum 54,5 25,5
Total grupa 09 învățămint 34323,5 25927,5
39. Politici și management în domeniul protecției sociale 8,0 751,0 651,9
40. Susținerea copiilor rămași fără îngrijirea părinteasca 326,4
41. Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 6,0 487,8 313,9
42. Susținerea caselor de copii de tip familial 1,0 138,0 66,6
43. Serviciul asistenţă personală 27,0 964,1 957,4
44. Serviciul de deservire la domiciliu 40,0 1774,3 1663,9
45. Activitatea felcerilor-protezişti 0,5 24,0 23,2
46. Compensația pentru serviciile de transport 493,6
47. Serviciul de asistenţă socială comunitară 9,0 589,7 539,5
48. Prestarea altor tipuri  de servicii sociale unor categorii de populație centrele comunitare multifuncţionale 18,0 1104,8 683,6
49. Serviciul social „Plasament familial pentru adulţi” 4,0 212,1 143,8
50. Serviciu în domeniul acordării ajutoarelor materiale 759,3
51. Susținerea tinerilor specialiști 61,3
52. Centrul persoane în etate 7,5 210,0 118,0
Total grupa 10 protecția socială 7896,4 5161,8
Total general   50404,1 35910,6

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

Anexa nr.13

la decizia Consiliului  raional

 1. 09/03 din 21.12.2017

 

 

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor

Fondului local de susţinere socială a populaţiei pe anul 2018

 

Denumirea transferului  

cod eco

(k 6

 

suma

mii lei

   Total venituri, dintre care 759,3
—         Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II 191310 739,3
—         Taxa la cumpararea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar 142245 20,0
Total cheltuieli, dintre care 759,3
—    Fondul local de susţinere  socială a populaţiei 759,3

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 14

la decizia Consiliului  raional

 1. 09/03 din   21.12.2017

 

 

LISTA

obiectelor pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor

publice locale din raionul Basarabeasca pe anul 2018

 

Nr.

d/o

Nr.

drumului

Denumirea drumului Lungimea

tronsonului

de reparatie, km

Volumul

alocaţiilor,

mii lei

Tipul

lucrărilor

1 2 3 4 5 6
1. L596 R3 Drumul de acces spre satul Sadaclia 1,3 563,3 Întreţinere
2. L598 R23 Drumul de acces spre satul Bașcalia 7,57 517,3 Întreţinere
3. L597 Drumul de acces spre satul Carababir 4,5 133,1 Întreţinere
4. Întreținerea drumurilor în perioada de iarnă 171,9 Întreţinere
5. Procurarea și înstalarea semnelor rutiere 14,7 Întreţinere
6. Serviciile de supraveghere tehnică 14,5
Total:   1414,8

 

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar al Direcției finanțe

 

Ina Manciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 15

la decizia Consiliului raional

 1. 09/03 din   21.12.2017

 

 

Parcursul-limită anual pentru unităţile de transport de serviciu din cadrul Consiliului raional Basarabeasca

 

Nr. d/o Executorii de buget Autoturisme Limita (mii km)
 

1.

 

Aparatul preşedintelui raionului

 

1.1. Preşedintele raionului Şcoda Octavia Elegance 35
1.2. Vicepreşedintele raionului CHEVROLET AVEO 20
1.3.   Autobus CARSAN 9G 17
 

2.

 

Subdiviziunile Consiliului raional

 

2.1. Secţia cultură VAZ — 21103 10
2.2. Serviciul  agricultură şi alimentaţie VAZ — 21213 6
2.3. Serviciul relaţii funciare şi cadastru VAZ — 21213 6
2.4. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Şkoda Octavia 18
VAZ — 2107 7
2.5. Direcţia finanţe VAZ — 21213 15
2.6. Direcţia învăţămînt general Dacia Daster — 001 18
  Serviciul de asistenţă psihopedagogică VAZ — 2107 7
TOTAL   159

 

 

Secretar al

Consiliului raional Basarabeasca

 

 

Gheorghe Livițchi

Contrasemnează:

Șef interimar  al Direcției finanțe

 

Ina Manciu