ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

A N U N Ţ

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

şef secţie, Secţia administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

 

Scopul general al funcţiei:  Organizarea, în limitele competenţei, a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor structurale ale Consiliului raional în raport cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Concursul direct la organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului raional, precum şi la

realizarea deciziilor acestuia;

 1. Programarea, pentru Aparatul preşedintelui raionului, a acţiunilor de perspectivă, trimestriale,

lunare, săptămînale, în baza prevederilor art. 51 al Legii nr. 436 privind administraţia publică locală;

 1. Asigurarea transparenţei activităţilor Aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor

Consiliului raional şi primăriilor din raion;

 1. Organizarea activităţilor de instruire a specialiştilor Secţiei şi a celor din administraţia publică

locală de nivelul I;

 1. Acordarea ajutorului metodic şi consultativ consilierilor şi comisiilor Consiliului raional,

primarilor şi secretarilor consiliilor locale;

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

                                        

Studii: Superioare, preferabil în domeniul administraţiei publice.

 

Experienţă profesională:  minimum 5 în domeniul administraţiei publice.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de administrare, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul.

Abilităţi: Lucrul cu informaţia, organizare, elaborare de documente, consultare, comunicare eficientă,

soluţionare de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională  continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 4. certificatul medical, după caz;
 5. cazierul judiciar.

 

Termenul-limită de depunere a  dosarului la concurs  pînă la data de – 05 octombrie 2020, ora 17.00.

 

Telefon: 0297 23043; 22 058.

e-mail: consiliul@basarabeasca.md

 

adresa poştală: str. Karl Marx, 55,  or. Basarabeasca, MD-6702

 

 

Bibliografia:

— Constituția Republicii Moldova

 

— Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

— Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

 

— Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

 

— Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 

—  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 

— Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

 

— Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice

 

— Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public

 

— Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

 

— Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

 

 

— Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local

 

 

ANUNȚ PDF (7)