ОБЪЯВЛЕНИЯ


 

cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante

şef secție, Secția economie

 

Scopul general al funcţiei:  Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social şi economic în teritoriul administrat.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.Asigurarea creării, în raion, a premiselor pentru o economie de piaţă multisectorială;

2.Prezentarea, în modul stabilit, spre examinare, autorităților administrației publice raionale a proiectelor de decizii, dispoziţii şi note informative vizînd programele şi prognozele de dezvoltare social-economică a regiunii.

3.Asigurarea elaborării strategiilor,  programelor şi planurilor de acţiuni  vizînd dezvoltarea social-economică a raionului.

4.Acordarea autorităţilor contractante a ajutorului metodic şi a consultaţiilor necesare în domeniul achiziţiilor publice.

 1. Monitorizarea şi identificarea oportunităţilor investiţionale.
 2. Exercitarea atribuțiilor managerului pe eficiența energetică în raion

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

neatingerea vîrstei necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

                                       

Studii: Superioare în domeniul economic.

 

Experienţă profesională:  minimum 2 ani în domeniul economic.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea managementului în domeniul economic;
 • cunoaşterea modului de funcționare a unei autorități publice
 • cunoştinţe de operare la calculator(Word, Excel,Internet);
 • cunoaşterea obligatorie a limbii de stat, şi a limbii ruse la un nivel avansat (cititul/scrisul/vorbitul).

Abilităţi: Lucrul cu informaţia, organizare, elaborare de documente, consultare, comunicare eficientă,

soluţionare de probleme, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,

flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională  continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

 

Termenul-limită de depunere a  dosarului la concurs  se prelungeşte pînă la data de – 23 ianuarie 2020 , ora 17.00.

 

Telefon: 0297 23 043; 22 750; 22 058.

e-mail: zilieznaia@mail.ru

adresa poştală: str. Karl Marx, 55,  or. Basarabeasca, MD-6702

 

Bibliografia:

—   Constituţia Republicii Moldova;

 

—   Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din   28.03.2003;

—   Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 625-XII din 02.07.1991 cu privire la protecţia muncii;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 • Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţii;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative;

Acte normative în domeniul specific funcţiei

 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (10 anexe);
 • Legea nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător;
 • Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002;
 • Coful Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997;
 • Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992;
 • Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007;
 • Legea nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică
 • Legea Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007
 • Legea 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industrial
 • Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-2020;

 

 


II   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist, Secția economie, Consiliul raional

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea soluţionării depline a chestiunilor ce ţin de analiza şi prognoza situaţiei economice din raion.
 2. Participarea la elaborarea periodică a planului de dezvoltare social-economică a raionului.
 3. Coordonarea cu agenţii economici şi cu conducerea raionului a activităților (planurilor) de asigurare a dezvoltării social-economice a localităţilor din raion.
 4. Participarea la elaborarea planurilor şi a programelor social-economice prioritare şi de perspectivă pentru dezvoltarea raionului, la evaluarea posibilităţii de deschidere a unor noi locuri de muncă.
 5. Coordonează, monitorizează şi evaluiază mersul implimentării programelor, strategiilor de dezvoltare energetică a raionului și a proiectelor în curs de implementare în teritoriu.
 6. Organizează în comun cu subdiviziunile Consiliului raional, serviciile, agenţiile, agenţii economici situaţi pe teritoriul raionului a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de dezvoltare a strategiei pentru eficienţă energetică a raionului
 7. Participă la elaborarea sintezelor, rapoartelor şi informaţiilor privind dezvoltarea eficienţei energetice a raionului

.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

—          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;

—          posedarea limbii de stat, şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

—          lipsa antecedentelor penale nestinse săvârşite cu intenţie;

—          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

—         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

 

Studii:    Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economic.

 

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu;cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;cunoaşterea limbii de stat , limbii engleză şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit; cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Mapinfo,…)

 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă,  receptivitate la modificări în domeniul legislaţiei şi insistenţa în implementarea acestora; perfectare la timp şi în conformitate cu cerinţele a documentaţiei, abilităţi analitice de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul exercitat; abilităţi de comunicare cu diferite categorii de cetăţeni; abilitate de colaborare cu funcţionarii publici din autorităţile APL- I, II şi APC a Republicii Moldova.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

1)       formularul de participare

2)        copia buletinului de identitate

3)      copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;

4)    certificatul medical, după caz;

5)      cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs    —   13 ianuarie 2020 ora 17.00.

Telefon                     — 23 043

adresa poştală          — str. K. Marx, 55     MD-6702, or. Basarabeasca

e-mail                      —   zilieznaia@mail.ru

 

 

Acte normative în domeniul serviciului public

—     Constituţia Republicii Moldova

—          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

—          Legea nr. 199  din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

—          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

—           Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

—          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

—          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

—          Legea nr.48 din 22 martie 2012 cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici

—          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional

 

Acte normative în domeniul specific funcţiei

 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 • Legea nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător;
 • Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002;
 • Coful Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997;
 • Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992;
 • Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007;

Legea Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007


I   cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist principal în Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei: Contribuire la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către Consiliul raional şi Preşedintele raionului.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea juridică a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi reprezentarea juridică a autorităţii excutive a Consiliului raional în raporturile cu alte autorităţi, agenţi economici şi persoane fizice, precum şi în instanţele de judecată.
 2. Consultarea şi acordarea asistenţei informaţionale conducătorilor şi specialiştilor din autorităţile administraţiei publice de nivelurile I şi II.
 3. Exercitarea controlului asupra executării actelor legislative şi normative în cadrul Consiliului raional, în special – a Aparatului preşedintelui raionului.
 4. Îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative locale.
 5. Informarea specialiştilor cu modificările/completările operate în cadrul legislaţiei Republicii Moldova referitor la domeniile de activitate.

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

—          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;

—          posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

—          lipsa antecedentelor penale nestinse săvârşite cu intenţie;

—          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

—         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

 

Studii:    Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic.

 

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu;cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit; cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Mapinfo,…)

 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă,  receptivitate la modificări în domeniul legislaţiei şi insistenţa în implementarea acestora; perfectare la timp şi în conformitate cu cerinţele a documentaţiei, abilităţi analitice de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul exercitat; abilităţi de comunicare cu diferite categorii de cetăţeni; abilitate de colaborare cu funcţionarii publici din autorităţile APL- I, II şi APC a Republicii Moldova, specialiştii din domeniul juridic, agenţii economici, cetăţenii.

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

1)       formularul de participare

2)        copia buletinului de identitate

3)      copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;

4)      originalul şi copia carnetului de muncă;

5)    certificatul medical, după caz;

6)      cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs    —   11 decembrie 2019 ora 17.00.

Telefon                     — 23 043

adresa poştală          — str. K. Marx, 55     MD-6702, or. Basarabeasca

e-mail                      —   zilieznaia@mail.ru

 

 

 

Acte normative în domeniul serviciului public

—     Constituţia Republicii Moldova

—          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

—          Legea nr. 199  din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

—          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

—           Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

—          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

—          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

—      Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

—          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

—          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale 

—          Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

—          Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

—          Legea nr.438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

—          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

—          Legea nr. 768-XIV  din  02 februarie 2000 privind statutul alesului local

—          Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale

—          Legea nr.741-XIII  din  20 februarie 1996 despre Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova

—          Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale

—          Legea nr. 793-XIV  din  10.02.2000 contenciosului administrativ

—          Legea nr.121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

—          Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”