A N U N Ţ -repetat  cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist, Secția economie, Consiliul raional

 

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea social-economică în raion prin promovarea politicii de stat în domeniul economic, asigurarea soluţionării problemelor  antreprenoriatului, micului business, precum şi a celor de stimulare a investiţiilor în teritoriu

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea soluţionării depline a chestiunilor ce ţin de analiza şi prognoza situaţiei economice din raion.
 2. Participarea la elaborarea periodică a planului de dezvoltare social-economică a raionului.
 3. Coordonarea cu agenţii economici şi cu conducerea raionului a activităților (planurilor) de asigurare a dezvoltării social-economice a localităţilor din raion.
 4. Participarea la elaborarea planurilor şi a programelor social-economice prioritare şi de perspectivă pentru dezvoltarea raionului, la evaluarea posibilităţii de deschidere a unor noi locuri de muncă.
 5. Coordonează, monitorizează şi evaluiază mersul implimentării programelor, strategiilor de dezvoltare energetică a raionului și a proiectelor în curs de implementare în teritoriu.
 6. Organizează în comun cu subdiviziunile Consiliului raional, serviciile, agenţiile, agenţii economici situaţi pe teritoriul raionului a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de dezvoltare a strategiei pentru eficienţă energetică a raionului
 7. Participă la elaborarea sintezelor, rapoartelor şi informaţiilor privind dezvoltarea eficienţei energetice a raionului

.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

–          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;

–          posedarea limbii de stat, şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

–          lipsa antecedentelor penale nestinse săvârşite cu intenţie;

–          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

–         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

 

Studii:    Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economic.

 

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu;cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;cunoaşterea limbii de stat , limbii engleză şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit; cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Mapinfo,…)

 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă,  receptivitate la modificări în domeniul legislaţiei şi insistenţa în implementarea acestora; perfectare la timp şi în conformitate cu cerinţele a documentaţiei, abilităţi analitice de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul exercitat; abilităţi de comunicare cu diferite categorii de cetăţeni; abilitate de colaborare cu funcţionarii publici din autorităţile APL- I, II şi APC a Republicii Moldova.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

1)       formularul de participare

2)        copia buletinului de identitate

3)      copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;

4)    certificatul medical, după caz;

5)      cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs    –   13 ianuarie 2020 ora 17.00.

Telefon                     – 23 043

adresa poştală          – str. K. Marx, 55     MD-6702, or. Basarabeasca

e-mail                      –   zilieznaia@mail.ru

 

 

Acte normative în domeniul serviciului public

–     Constituţia Republicii Moldova

–          Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

–          Legea nr. 199  din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

–          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

–           Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

–          Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

–          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

–          Legea nr.48 din 22 martie 2012 cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici

–          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional

 

Acte normative în domeniul specific funcţiei

 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
 • Legea nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător;
 • Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002;
 • Coful Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997;
 • Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992;
 • Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007;
 • Legea Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007