ANUNȚ

cu privire la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

auditor intern în Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei:

Efectuarea  auditului intern în direcţiile, secţiile subordonate autorităţii publice şi monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat.

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea activităților de audit intern în scopul evaluării sistemului de management financiar și control al entităților publice din cadrul Consiliului raional.
 2. Întocmirea documentației curente și permanente de audit în conformitate cu Standardele Naționale de Audit Intern.

3.Formularea preliminară a recomandărilor pentru raportul de audit.

 1. Monitorizarea implementării recomandărilor din domeniul auditului.

5.Informarea sistematică a conducătorului aotorității publice despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

Studii:    Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic.

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit;
 • cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Mapinfo,…)

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare
 2. copia buletinului de identitate
 3. copiile dimplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;
 4. originalul şi copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical, după caz;
 6. cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs    –  16 august  2018

Telefon                     – 23-0-43; 22-7-50,  22-0-58

e-mail                       – bascon@mail.ru

adresa poştală          str. K. Marx, 55

                                MD-6702, or. Basarabeasca

 

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 199  din  16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
 • Legea nr 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr.48 din 22 martie 2012 cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale 

 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr.438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 • Legea nr. 768-XIV  din  02 februarie 2000 privind statutul alesului local
 • Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
 • Legea nr.741-XIII  din  20 februarie 1996 despre Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova
 • Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale
 • Legea nr. 793-XIV  din  10.02.2000 contenciosului administrativ
 • Legea nr.121-XVI  din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
 • Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”
 • Hotărîrea Guvernului “Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă  de documentele  de politici”